GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS
2021–2023 METŲ
STRATEGINIS PLANAS
 
  
 
   PRITARTA
   Centro tarybos 2020 m. gruodžio 21 d.
   protokoliniu nutarimu Nr. V6-12
   PRITARTA
   Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio
   2021 m. sausio 14 d. raštu Nr. SR-131
   PATVIRTINTA
   Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
   2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V1-11
 
 
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
2021–2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
Vizija
Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) – tai moderni, aukštos pedagoginės kultūros besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, atvira kaitai valstybinė specializuota ugdymo įstaiga, kurianti atvirą, saugią ir jaukią mokymosi aplinką bei užtikrinanti vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą, personalizuotą ugdymą ir aukštos kvalifikacijos švietimo pagalbą, siekiant pozityvių individualių kiekvieno mokinio elgesio pokyčių ir ydingo elgesio eliminavimo, išugdant prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas bei vertybes. Veiklos tikslas – turintis tikslų, savarankiškas, iniciatyvus, gebantis savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas jaunuolis.
Misija
Centras vykdo vidutinę priežiūros priemonę ar auklėjamojo poveikio priemonę ir suteikia galimybę kiekvienam vaikui pagal gebėjimus dalyvauti formalioje ir neformalioje veikloje, teikia kompleksines švietimo pagalbos specialistų paslaugas, skatindamas mokymosi motyvaciją, gerindamas kiekvieno vaiko emocinę sveikatą ir gebėjimą atsispirti neigiamam socialinės aplinkos poveikiui, diegdamas pozityvias ir visuomeniškas vertybes, pilietiškumą, taip sudarydamas prielaidas sėkmingai mokinio socialinei integracijai.
Centro veikla pagrįsta geriausių vaiko interesų prioritetiškumo, vaiko dalyvavimo su juo priimant sprendimus, individualizavimo, orumo užtikrinimo, prieinamumo ir kuo mažesnio vaiko atskyrimo nuo artimųjų, stigmatizavimo vengimo, bendradarbiavimo sprendžiant vaiko problemas ir privatumo apsaugos principais.
Centras veiklą grindžia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (toliau – Įstatymas), Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
Centro vertybės:
 • Tobulėjimas (siekiame žinių ir jas taikome; mokomės vienas iš kito, bendraujame ir bendradarbiaujame; mokomės iš klaidų).
 • Pagarba (gerbiame save ir kitus, puoselėjame kultūrą, istoriją, tradicijas).
 • Sveikata (dirbame ir mokomės saugioje, sveikoje aplinkoje; siekiame darnos su savimi ir kitais).
 • Atsakomybė (atsakingai vykdome savo pareigas; laikomės susitarimų).
 • Kūrybiškumas (esame veiklūs, atviri pokyčiams, formuojame kūrybiškumui palankią aplinką).
2018–2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
 
1 strateginio tikslo „siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias įgytų jam reikalingų socialinių kompetencijų bei sąmoningai dalyvautų socialinės integracijos planavime ir įgyvendinime“ įgyvendinimas.
 
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas Planuota pasiekti

2018–2020 m.

Pasiekta per 2018–2020 m.
Akademinę pažangą padariusių mokinių dalis Centre per 1 metus, perkelti į aukštesnę klasę (skč.) 24 Per 2018–2020 m. iš viso 29 mokiniai
Elgesio pažangą padariusių mokinių dalis Centre per 1 metus (skč.) 24 Per 2018–2020 m. iš viso 33 mokiniai
Mokinių, kuriems per 1 metus buvo suteikta efektyvi pedagoginė, psichologinė, konsultacinė, socialinė pagalba, dalis (proc.) 100 100
Prevencinių ir elgesio korekcijos programų įgyvendinimas Centre (programų skč.) 4 6 elgesio korekcijos programos.

Į ugdymo turinį integruotos 5 programos

Mokinių socialinės integracijos planų rengimas (skč.) 24 8 soc. integracijos planai 2020 m.,

36 soc. integracijos planai 2018–2020 m. m.

Socialinės integracijos planų aptarimas kartu su vaikų gyvenamosios vietos savivaldybės atstovais (skč.) visais Aptarta su visų išvykusių 36 mokinių savivaldybių TBK. Gera praktika organizuoti nuotoliniu būdu posėdžiai
Įstatyminių atstovų dalyvavimas vaiko resocializacijoje: lankymas, bendravimas su vaiku ir bendradarbiavimas su Centro specialistais kartą per mėnesį arba dažniau (proc.) 100 100
Mokinių dalyvavimas mokinių konferencijose, pranešimų pristatymas, dalyvavimas konkursuose (skč.) 4 10
Atlikti su mokinių gerove ir saugumu susiję tyrimai Centre (skč.) 6 6
Atvirų durų dienos įstatyminiams ir savivaldybės atstovams per metus (skč.) 3 3
Švietimo pagalbos specialistų komandos formavimas (etatų skč.) 5 4,5
 
2 strateginio tikslo „užtikrinti auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimo galimybes“ įgyvendinimas.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas Planuota pasiekti

2018–2020 m.

Pasiekta

2020 m.

Auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų, tobulinusių kompetencijas kvalifikacijos kėlimo renginiuose per metus, dalis (žmonių skč.) 12 10
Pranešimų pristatymas už Centro ribų vykstančiose konferencijose, metodinėse dienose, kituose renginiuose per metus (skč.) 4 7
Saviveiksmingumo didinimas dalyvaujant supervizijos procesuose (žmonių skč.) 8 24
Gerosios patirties sklaida Centro metodinėje grupėje, pranešimų pristatymas (žmonių skč.) 10 11
Centre vykstančių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius per metus (skč.) 4 4
 
3 strateginio tikslo „modernizuoti Centro fizinę aplinką“ įgyvendinimas.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas Planuota pasiekti

2018–2020 m.

Pasiekta

2020 m.

Centro ugdymui skirtų patalpų modernizavimo planas (klasės) 7+1 Patalpų modernizavimas vyksta pagal VSC modernizavimo projektą. Įkurta IT klasė
Centro patalpų modernizavimas:

patalpa konsultacijoms, relaksacinė patalpa, personalo kambarys, kabinetas direktoriui, kabinetai pavaduotojams (ūkio ir ugdymo), švietimo pagalbos specialistų kabinetai (2 psichologams, 2 socialiniams pedagogams, 1 specialiajam pedagogui), asmens sveikatos priežiūros specialisto kabinetas, susitikimų su tėvais kambario ir adaptacijos kambario įrengimas pagal Aprašo 45 ir 48 punktus (patalpos)

16 Patalpų modernizavimas vyksta pagal VSC modernizavimo projektą
Mokinių gyvenamųjų patalpų modernizavimas pagal Aprašo 47 punktą (patalpos) 4 gyvenamieji blokai Patalpų modernizavimas vyksta pagal VSC modernizavimo projektą
Išvada apie pasiektus 2018–2020 metų tikslus:
Vertinant 2018–2020 metų Centro strateginio plano tikslų įgyvendinimą, galima teigti, kad iš esmės tikslai buvo įgyvendinti arba jie yra įgyvendinami esamuoju laiku, t. y. jie pradėti 2018–2020 metų laikotarpiu, o bus užbaigti 2021–2023 metais. Apibendrinant galima teigti, kad iš 19 rodiklių yra įgyvendinta 18 rodiklių.
2018–2020 metais Centre vidutinė arba auklėjamojo poveikio priemonė buvo įgyvendinta 50 mokinių. Buvo užtikrintas kokybiškas mokinių personalizuotas ugdymas, pasiekta pakankama mokinių akademinė pažanga, kad jie būtų perkelti į aukštesnę klasę. Ugdymas vyksta mokomųjų dalykų blokais, o tai suteikia galimybę taikyti nuoseklius mokymosi metodus atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, patiriamus sunkumus, individualų mokymosi stilių, rengiami individualūs ugdymo planai. Ugdymo turinys yra orientuotas į mokymosi motyvacijos atkūrimą ir stiprinimą. Sėkmingai bendradarbiaujama su Šiaulių profesinio rengimo centru, įgyvendinant ikiprofesinį ugdymą.
Centre mokiniams nuolat laiku teikiama efektyvi socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji pedagoginė pagalba, kurią teikia stipri švietimo pagalbos specialistų komanda. Buvo stiprinama pagalbos mokiniui specialistų komanda, šiuo metu ją sudaro 1,5 etato socialinis pedagogas, 1,5 etato psichologas asistentas (šiuo metu mokosi, siekdamas magistro mokslinio laipsnio), 1 etatas specialiojo pedagogo. Šie specialistai individualiai, kooperuodamiesi tarpusavyje arba su kitais pedagogais reguliariai atlieka mokinių gerovės Centre tyrimus, analizuoja mokinių situacijas, teikia rekomendacijas administracijai Centro aplinkos pokyčiams įgyvendinti, siekiant maksimaliai saugios ir teigiamus vaiko elgesio pokyčius generuojančios aplinkos. Užtikrinama pirminė sveikatos priežiūra. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai efektyviai įgyvendina prevencines, elgesio korekcijos programas, kurių užsiėmimai organizuojami arba integruojami į ugdymo programų turinį.
Sustiprintas vaikų pasirengimo socialinei integracijai sektorius. Aktyviai bendradarbiauta su mokinių gyvenamosios vietos savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais (toliau – TBK) tiek įgyvendinant vidutinę priežiūrą, tiek rengiant socialinės integracijos planą, svarstant vidutinės priežiūros pratęsimo ar sutrumpinimo (nutraukimo anksčiau laiko) klausimus. Yra užtikrintas 100 proc. mokinio dalyvavimas sprendžiant su juo susijusius klausimus, laikomasi principo, kad mokinio nuomonė turi būti išgirsta. Centras aktyviai dalyvaudavo savivaldybių Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, su TBK yra palaikoma diskusija dėl vaikų vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo / nutraukimo (siekiama geriausių vaiko interesų, objektyviai išanalizavus individualias situacijas ir aplinkybes), socialinės integracijos plano sėkmės vaikui grįžus iš Centro. Bendradarbiaujant su TBK, pasiekta, kad mokiniai 100 proc. būtų lankomi įstatyminių atstovų, palaikomi ryšiai su artimiausia socialine aplinka, planuojama pagalba šeimai, siekiant išvengti pakartotinio vidutinės priežiūros priemonės skyrimo. Sėkmingų ir efektyvių socialinės integracijos planų buvo parengta 35 mokiniams – jie tęsia mokslus kitose ugdymo įstaigose, jų elgesys yra pagerėjęs, jiems neskirta pakartotinė vidutinė priežiūros priemonė per pusę metų po išėjimo iš Centro.
Mokiniai dalyvauja prevenciniuose, kultūriniuose, pažintiniuose, edukaciniuose renginiuose Centre ir už jo ribų, skaito pranešimus metodinėse dienose ir mokinių konferencijose, kuria ir įgyvendina idėjas praktinių darbų konkursams, sistemingai veikia Mokinių taryba. Kiekvienam mokiniui paskirtas kuruojantis auklėtojas, kuris, būdamas arčiausiai mokinio, koordinuoja vaiko resocializacijos procesus, pildo Individualų vidutinės priežiūros priemonės planą (toliau – Planas), kelia tikslus ir ruošia mokinį socialinei integracijai (100 proc. mokinių nuosekliai vedami Planai, kurių peržiūroje dalyvauja administracija, pagalbos mokiniui specialistai). Auklėtojų rengiami auklėjamosios veiklos planai yra individualizuojami, atitinka mokinių interesus, skatina ir palaiko pozityvius vaikų pokyčius, ugdo socialiai priimtinus elgesio būdus. Skatinamas mokinių smalsumas, plečiamas akiratis – užsakomi jaunuoliams aktualūs spaudos leidiniai, laisvalaikiu naudojasi kompiuterine įranga.
Pedagogai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, supervizijose, įsisavina tarptautines programas ir turi tai patvirtinančius tarptautinius sertifikatus (programa MAPA), patys rengia ir skaito pranešimus aktualiomis temomis, dalijasi reikšminga gerąja patirtimi. Vykdant vaikų socializacijos centrų modernizavimo projekto „minkštąją“ dalį, pedagogai ir visas Centro personalas aktyviai įsitraukė į organizuojamus mokymus, siekdami tobulinti savo darbą su elgesio problemų turinčiais vaikais (projekto „Naujų ugdymo organizavimo modelių vaikų socializacijos centruose parengimas ir išbandymas“ mokymai). Pedagogai motyvuojami aktyviai įsitraukti į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą ir kelti kvalifikaciją.
Palaikomas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais iš įvairių universitetų leidžia Centrą identifikuoti kaip atvirą švietimo įstaigą, čia tyrimus ir praktikas baigiamiesiems darbams atlieka studentai. Centras glaudžiai bendradarbiauja su Gruzdžių miestelio bendruomene, įsitraukia į miestelyje vykstančias akcijas, renginius, atstovauja savo bendruomenei kaip aktyvus, objektyvus bendruomenės narys.
Centro biudžeto lėšomis modernizuota ugdymo aplinka, visiems mokytojams sudarytos galimybės naudotis kompiuteriais ir spausdintuvais, multimedija, visi mokiniai gali naudotis kompiuteriais, kurie atnaujinti 100 proc. Intensyviai pamokų metu naudojama specializuota klasė darbui su informacinėmis technologijomis (IT). Atsižvelgiant į mokinių poreikius, įrengta ir tobulinama mokinių laisvalaikio erdvė su žaidimo konsolėmis, žaidimų stalais. Modernizuotas metodinis kabinetas, buities priemonėmis aprūpinta virtuvėlė, apšiltintas ir apskardintas buitinio aptarnavimo pastatas, įsigyti (aplinkos) teritorijos priežiūros prietaisai (žolės pjovimo traktoriukas, trimeris, šakų genėtuvas). Įvestos dujos į mokyklos ir administracinį pastatą, nupirktas šildymo katilas, įrengta visus saugumo reikalavimus atitinkanti katilinė – tai užtikrina tolygų pastatų šildymą, sumažėjusią aplinkos taršą. Vykdant vaikų socializacijos centrų modernizavimo projektą, yra patvirtintas techninis statybų projektas, kurį įgyvendinant prasidės mokinių bendrabučio statybos. Nupirktas automobilis ŠKODA OCTAVIA. Atnaujinta kompiuterinė ir programinė bazė – kiekvienas darbuotojų naudojamas kompiuteris yra parengtas dirbti nuotoliniu būdu, dalyvauti įvairiuose nuotoliniuose susitikimuose su suinteresuotais asmenimis naudojant populiariausius programinius kanalus („Skype“, „Zoom“, „Teams“, „Messenger“).
Išanalizuoti Centro veiklą reglamentuojantys dokumentai ir tvarkų aprašai, dalis jų buvo koreguoti (Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojų veiksmai kilus gaisrui, Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbo tvarkos taisyklės, Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, Mokinių motyvacijos sistemos tvarkos aprašas ir kt.), yra užtikrintas asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymasis.
Strateginio plano įgyvendinimo sunkumus lėmusios aplinkybės: žymus mokinių skaičiaus sumažėjimas, kuris savo ruožtu lėmė auklėtojų ir mokytojų skaičiaus mažėjimą, švietimo pagalbos specialistų komandos pokyčius (išėjo viena socialinė pedagogė). Taip pat 2020 metais du kartus paskelbtas valstybinio masto karantinas, dėl kurio buvo apribotas socialinis aktyvumas, užimtumo, laisvalaikio organizavimas ir dalyvavimas veiklose. Siekiant efektyvaus vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo, trūksta įstatyminių atstovų iniciatyvumo ir įsitraukimo į pagalbą vaikui. Kilę tam tikri techniniai sunkumai (dėl UAB „Voverės namai“ bankroto ir ŠAC likvidavimo) įgyvendinant projektą „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“, kuriam laikui sustabdė Centro bendrabučio statybos ir aplinkos modernizavimo darbus, nebuvo pradėtos statybos 2020 m., todėl išlieka silpnasis Centro veikos aspektas – ergonomiškumas.
CENTRO PRIORITETAI 2021–2023 M.:
 • Kiekvieno mokinio individuali sėkmė resocializacijos ir socialinės integracijos procesuose.
 • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir Centro darbuotojų bendrųjų bei profesinių kompetencijų tobulinimas.
 • Centro fizinės, edukacinės ir darbo aplinkos tobulinimas, modernizavimas, efektyvus gaunamų lėšų naudojimas*[1].
 • Strateginis tikslas – užtikrinti mokinių ugdymo proceso kokybę, skatinti sąmoningą įsitraukimą į socialinės integracijos procesą.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas 2020 m. būklė 2023 m. siekis
Mokinių, kuriems per 1 metus buvo suteikta efektyvi pedagoginė, psichologinė, konsultacinė, socialinė pagalba, dalis (proc.) 100 100
Kiekvieno mokinio dalyvavimas projektinėje veikloje, mokinių konferencijose, pranešimų pristatymas, dalyvavimas konkursuose per metus (proc.) 50 70
Sustiprėję tarpdalykiniai ryšiai, kiekvienas mokytojas praveda 1 integruotą arba netradicinę pamoką per trimestrą (proc.) 40 60
Tobulinti atstovų pagal įstatymą bei Centro bendradarbiavimo ir informavimo sistemą: lankymas, konsultacijos, rekomendacijų teikimas (proc.) 70 100
Mokinių saugumo lygis Centre (pagal atliekamus su mokinių gerove susijusius tyrimus Centre, proc.) 70 90
Akademinę pažangą padariusių mokinių, kurie buvo perkelti į aukštesniąją klasę ir Centre esantys ne trumpiau kaip 6 mėn., dalis (proc.) 70 90
Naudoti mokiniams patrauklius ugdymo būdus, metodus ir priemones. Naudoti IT klasę įrangą planuojant bent 30 proc. kiekvieno dalyko pamokų (proc.) 50 70
Vykdomų prevencinės veiklos projektų skaičius (skč.) 2 3
Elgesio pažangą padariusių mokinių dalis Centre per 1 metus, t. y. nepratęsta VPP arba neperkelti į kitą VSC (proc.) 70 90
Mokinių įstatyminių atstovų dalyvavimas Centro Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose sprendžiant su konkrečiu mokiniu susijusius aspektus (proc.) 70
Uždaviniai:
 • Siekti veiksmingo mokymo(si) ir resocializacijos, socialinės integracijos proceso:
 • ugdymo ir auklėjamąjį turinį personalizuoti, pritaikyti kiekvieno mokinio individualioms galioms, žinioms, taip užtikrinant visapusišką vaiko ugdymą(si) pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas;
 • vykdyti tarpdalykinę integraciją, mokymo plotmėje taikyti aktyvaus mokymo(si), motyvuojančius metodus, stiprinant sąmoningą mokymą(si), mokinių motyvaciją ir gebėjimą dirbti savarankiškai, suvokti savo indėlį į sėkmės patyrimą (principas nuo mokymo prie mokymosi);
 • ugdyti mokinių dalykinius ir bendruosius gebėjimus, reikalingus mokymui(si) visą gyvenimą, kūrybiškumą, tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir plėtoti mokinių individualius gebėjimus organizuojant neformalias veiklas, planuojant auklėjamųjų užsiėmimų turinį;
 • kuriant darnius, pagarba ir pasitikėjimu grįstus pedagogo-mokinio tarpusavio santykius, organizuoti ir įsijungti į bendras veiklas, renginius, išvykas;
 • plėsti dalykų, modulių, neformalios veiklos spektrą atsižvelgiant į mokinių interesus, gebėjimus, asmeninių kompetencijų ugdymo siekius;
 • planuoti ir vykdyti projektines veiklas, kur bent vienoje sudalyvautų kiekvienas mokinys, tuo stiprindamas savo pasitikėjimą savimi, patirdamas sėkmę ir didindamas motyvaciją pozityviai veiklai;
 • vadovaujantis pasikeitusiomis įstatyminės bazės nuostatomis (Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)), atnaujinti mokinių elgesio vertinimo, pažangos skatinimo, išvykimo iš Centro, lankymo ir kitas tvarkas, numatyti mokinių elgesio taisykles ir kitus reikšmingus Centro vidaus dokumentus, aktualius mokiniams, jų įstatyminiams atstovams bei nuosekliam vidutinės priežiūros priemonės vykdymui užtikrinti.
  • Stiprinti pagalbos vaikui ir šeimai tinklą siekiant efektyvios vaiko socialinės integracijos:
 • vertinti individualią kiekvieno mokinio pažangą, vykdyti rezultatų stebėseną;
 • siekti, kad įstatyminiai atstovai aktyviai dalyvautų savo vaikų resocializacijos procese, Individualaus vidutinės priežiūros plano rengimo ir vykdymo procese, Centre organizuojamuose renginiuose;
 • siekti bendros pagalbos teikimo sistemos vaikų šeimai bendradarbiaujant su vaiko gyvenamosios vietos atvejo vadybininku, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais.
  • Sudaryti prielaidas mokinių profesiniam kryptingumui formuoti:
 • mokomųjų dalykų medžiagą bei auklėjamųjų užsiėmimų temas sieti su praktinės veiklos aspektais, profesiniu orientavimu;
 • plėtoti edukacines, užimtumo, pažintines veiklas su socialiniais partneriais, taip supažindinant mokinius su įvairiomis profesijomis, specialybėmis;
 • organizuoti profesijų dienas Centre ir kitas su profesiniu orientavimu susijusias veiklas, renginius.
  • Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių stebėseną:
 • kasmet vykdyti Centro veiklos kokybės įsivertinimą naudojant „IQES online“ instrumentą;
 • rengiant metinės veiklos planus, įvertinti strateginio plano 1 tikslo siekimo būklę, numatyti uždavinių įgyvendinimo rodiklius.
 1. Strateginis tikslas – stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei siekti Centro darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų gilinimo galimybių.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas 2020 m. būklė 2023 m. siekis
Centro darbuotojų dalyvavimas projekto „Naujų ugdymo organizavimo modelių vaikų socializacijos centruose parengimas ir išbandymas“ mokymuose (proc.) 60 70
Kokybiškas auklėtojų veiklos praplėtimas, papildant atvejo vadybininko Centre funkcijomis (pagal naujos redakcijos Aprašo redakciją) (proc.) 100
Administracijos vadovų vadybinių kompetencijų gilinimas tiksliniuose renginiuose (skč. per metus) 2 3
Kvalifikacijos tobulinimo renginių darbuotojams organizavimas Centre (skč. per metus) 2 3
Atvirų durų dienų organizavimas kviečiant mokinių šeimų atvejo vadybininkus (pagal naujos redakcijos Aprašą), tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (skč.) 2
Naujų socialinių partnerių paieška ir ryšių plėtojimas skatinant mokinių užimtumą, saviraišką (skč.) 2 4
Centre vykstančių metodinių dienų, konferencijų ar kito tipo kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius per metus, kviečiant savivaldybių tarpinstitucinius bendradarbiavimo koordinatorius, atvejo vadybininkus (skč.) 2 4
Pranešimų pristatymas Centre ar už Centro ribų vykstančiose konferencijose, metodinėse dienose, kituose renginiuose per metus (skč.) 4 6
Socialinės integracijos planų aptarimas nuotolinių / kontaktinių posėdžių metu (proc.) 50 90
Centro įvaizdžio formavimas pasitelkiant spaudą, rengiant straipsnius, reportažus (skč.) 1 3
Bendradarbiavimas organizuojant kontaktinius / nuotolinius susitikimus su kitais vaikų socializacijos centrais aktualiais veiklos klausimais (sk.) 2 4
Uždaviniai:
 • Tobulinti darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas:
 • kokybiškas naujos redakcijos Aprašo įgyvendinimas auklėtojams papildant atvejo vadybininko Centre funkcijomis bei tam reikalingų kompetencijų įgijimas papildomose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
 • tobulinti gebėjimus atpažinti individualius mokinių poreikius, gebėti paaiškinti ir rodyti pozityvų elgesio, vertybių, požiūrio pavyzdį;
 • skatinti pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų aktyvumą, kritiškumą, analizę analizuojant pedagogines situacijas, formuluojant rekomendacijas, teikiant pasiūlymus tobulinti ugdymo turinį;
 • inicijuoti bendrąsias ir profesines kompetencijas stiprinančių renginių organizavimą, į dalyvavimą įtraukiant viso Centro bendruomenę;
 • skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi, kolegialius probleminių situacijų sprendimus, savianalizę dėl individualių veiklos rezultatų ir Centro nustatytų tikslų dermės;
 • skatinti auklėtojus ir pagalbos mokiniui specialistus įsisavinti Centro poreikius atitinkančias akredituotas programas ir jas vykdyti Centre;
 • siekti, kad mokytojai įgytų naujų kompetencijų naudodami naujausias informacines technologijas, organizuodami integruotas ir netradicinėse erdvėse pamokas, personalizuodami ugdymo turinį mokiniams bei gilindami savo didaktines kompetencijas;
 • siekti, kad pedagogai keltų kvalifikaciją, siektų aukštesnių kvalifikacinių kategorijų ir atestuotųsi nustatyta tvarka.
  • Tobulinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemą ir suformuoti stiprius bendradarbiavimo ryšius tarp įstaigų:
 • skatinti pedagogus ir pagalbos mokiniui specialistus užmegzti ryšius su vaiko gyvenamosios vietos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, atvejo vadybininkais dalijantis patirtimi ir įžvalgomis dėl vaiko situacijos;
 • skatinti pedagogus ir pagalbos mokiniui specialistus atlikti mokinių patirties, poreikių, problemų analizę, teikti išvadas, rekomendacijas, susijusias su resocializacijos ir socialinės integracijos planavimu, dalyvauti įgyvendinant Individualų vaiko vidutinės priežiūros planą;
 • dalyvauti Centro modernizavimo procesuose, aktyviai įsitraukiant į vaikų socializacijos centro veiklos modelio kūrimą;
 • aptarti kontaktinių arba nuotolinių posėdžių metu vaikų socialinės integracijos sėkmę su vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos atstovais;
 • siekti tarptautinio bendradarbiavimo su analogiškas funkcijas turinčiomis įstaigomis ir dalytis gerąja patirtimi;
 • aktyviai bendradarbiauti su vaikų socializacijos centrais aktualiais veiklos klausimais, organizuoti metodines dienas, keistis gerąja patirtimi;
 • viešinti Centro gerąją patirtį Centro internetiniame tinklalapyje, vietinėje spaudoje, siekiant stiprinti atviros, prasmingą funkciją atliekančios įstaigos įvaizdį, formuoti pozityvų visuomenės požiūrį.
2.3. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių stebėseną:
 • kasmet vykdyti Centro veiklos kokybės įsivertinimą naudojant „IQES online“ instrumentą;
 • rengiant metinės veiklos planus, įvertinti strateginio plano 2 tikslo siekimo būklę, numatyti uždavinių įgyvendinimo rodiklius.
 1. Strateginis tikslas – modernizuoti Centro fizinę aplinką ir veiksmingai panaudoti gaunamas lėšas.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas 2020 m. būklė 2023 m. siekis
Centro ugdymui skirtų patalpų modernizavimo planas (klasės) 4 7+1
Centro patalpų modernizavimas:

patalpa konsultacijoms, relaksacinė patalpa, personalo kambarys, kabinetas direktoriui, du kabinetai pavaduotojams (ūkiui ir ugdymui), švietimo pagalbos specialistų kabinetai (2 psichologams, 2 socialiniams pedagogams, 1 specialiajam pedagogui), asmens sveikatos priežiūros specialisto kabinetas, susitikimų su tėvais kambario ir adaptacijos kambario įrengimas pagal Aprašo 7 skyrių (patalpos). Mokymo kabinetų ir administracinių patalpų įrengimas mokyklos pastate

7 16
Mokinių gyvenamųjų patalpų modernizavimas pagal Aprašo 7 skyrių (patalpos) 4 miegamieji 4 gyvenamieji blokai
Centro patalpų kapitalinio remonto tąsa (patalpos) Mokyklos pastato antro aukšto sienų apdaila naudojant medžio lenteles Mokyklos pastato antro aukšto sienų šiuolaikiškas remontas
Asmeninės, nusiraminimo erdvės mokiniams įrengimas mokinių poilsio-miego zonose (priemonės erdvei sukurti) 0 4 širma atskirtos erdvės su baldu sėdėti, atsipalaiduoti
Ugdomosios erdvės edukacinėmis vizualinėmis, akustinėmis priemonėmis modernizavimas (proc.) 40 60
Uždaviniai:
 • Modernizuoti Centro ugdomąją aplinką ir sukurti mokiniams šeimos aplinkai artimas bei darbuotojams patogias fizines erdves:
 • aktyviai dalyvauti projekto „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“ procesuose;
 • inicijuoti Centro nuostatų atnaujinimą;
 • modernizuoti visas klases aprūpinant reikalingomis IT priemonėmis, multimedijos sistemomis, į ugdymo procesą įtraukiant vaizdinių maketų, priemonių, kurios suaktyvina domėjimąsi ugdomuoju dalyku (maketai, simuliacijos, brėžiniai, konstruktoriai ir kt.);
 • tikslingai panaudojant Centro lėšas, užtikrinti mokinių laisvalaikio už Centro ribų įvairovę, planavimą ir vykdymą;
 • praplėsti mokinių užimtumo, laisvalaikio bazę mokiniams reikšmingomis, juos dominančiomis priemonėmis (žaidimo konsolės, personalinės žaidimų planšetės ir kt.);
 • plėsti šiuolaikiškas, estetiškai patrauklias ir mokinių resocializacijai reikalingas erdves jų socialiniams-buitiniams įgūdžiams ugdyti, edukacijai, laisvalaikiui, poilsiui, vadovaujantis Aprašo nuostatomis (užtikrinama patogi nusiraminimo erdvė mokiniui kambaryje);
 • vykdyti tęstinį Centro erdvių kapitalinį atnaujinimą ir renovuoti Centro mokyklos pastato vidinių sienų apdailą;
 • gerinti darbuotojų darbo erdvės sąlygas (atskiri kabinetai, atskirtos erdvės);
 • užtikrinti darbuotojams reikalingų darbo priemonių pasirinkimą (pagal poreikį – nešiojami darbo kompiuteriai, spausdintuvai).
  • Racionaliai naudoti biudžetines lėšas:
 • vykdyti viešuosius pirkimus užtikrinant skaidrius prekių ir paslaugų pirkimo sandorius;
 • tikslingai ir efektyviai planuoti asignavimus, vykdyti finansų kontrolę.
  • Užtikrinti strateginio plano 3 tikslo ir uždavinių stebėseną:
 • rengiant metinės veiklos planus, įvertinti strateginio plano 3 tikslo siekimo būklę, analizuoti esamą situaciją ir prireikus koreguoti atliekamas veiklas bei uždavinių įgyvendinimo rodiklius;
 • kasmet vykdyti Centro veiklos kokybės įsivertinimą naudojant „IQES online“ instrumentą;
 • teikti Centro bendruomenei finansines ataskaitas apie lėšų panaudojimą.
CENTRO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA
 
Direktoriaus įsakymu sudaroma strateginio plano stebėsenos grupė. Ją sudaro pirmininkas (Centro tarybos pirmininkas), nariai (direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyriausioji buhalterė, mokytoja – Centro tarybos narė, auklėtoja, psichologė asistentė).
Strateginio plano stebėsenos grupė kartą per metus atlieka strateginio plano aptarimą ir išvadas, pastabas bei pasiūlymus pateikia Centro direktoriui. Strateginio plano rengimo grupė, atsižvelgdama į pateiktas pastabas, koreguoja strateginį planą ir teikia jį Centro tarybai svarstyti. Pagal jį rengiami metiniai veiklos planai.
Strateginio plano įgyvendinimą gali paveikti force majeure ar nenumatyti išorės veiksniai, pvz., valstybinio masto karantinas, epidemija, nevaldomų jėgų veiksniai ir kt. Dėl šių veiksnių neįvykdžius strateginio plano tikslų, jie bus perkeliami į ateinančių metų strateginį planą ir bus įgyvendinami per proporcingai protingą laikotarpį.
___________________________________
[1] Šis prioritetas yra tęstinis dėl techninių sunkumų, kilusių dėl projekto „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimo. Prioritetas yra perkeliamas į 2021–2023 metų Centro strateginį planą dėl didelės apimties darbų planavimo.
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2022 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymu Nr. V-1261
 
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Centro lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Centro reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Centro oficialus pavadinimas – Gruzdžių vaikų socializacijos centras, trumpasis Centro pavadinimas – GVSC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190089213.
 3. Centro įsteigimo data: 1995 m. spalio 10 d.
 4. 4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Centro priklausomybė – valstybinė mokykla.
 6. Centro savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Juridinio asmens kodas – 188603091.
 7. Ministerija:
              7.1. tvirtina Centro nuostatus;
              7.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorių;
              7.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės keitimo;
              7.4. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
              7.5. priima sprendimą dėl Centro filialo ar skyriaus steigimo ir / ar jo veiklos nutraukimo;
              7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
              7.7. atlieka kitas teisės aktų numatytas, Centrui pagal jo kompetenciją Ministerijos priskirtas funkcijas.
 1. Centro buveinės adresas – Šiaulių r. sav., Gruzdžiai, F. Vaitkaus g. 61, LT-81416.
 2. Centro bendrabučio buveinės adresas – Šiaulių r. sav., Gruzdžiai, F. Vaitkaus g. 61, LT-81416.
 3. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
 4. Centro tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
 5. Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo vaikų socializacijos centras (kodas 31232630), skirtas 14–17 metų vaikams (išimtinais atvejais jaunesniems nei 14 metų vaikams), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirta vidutinės priežiūros priemonė ar auklėjamojo poveikio priemonė. Centras vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
 6. Centro mokymo kalba – lietuvių, kodas 47.
 7. Centro mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas – grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 8. Centras turi struktūrinį padalinį su bendrabučiu – Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyrių (toliau – Skyrius):
  15.1. Skyriaus įsteigimo data ir veiklos pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
              15.2. Skyriaus buveinės adresas – Kėdainių r. sav. Josvainių seniūnija, Kunionių k., Liepų g. 22, LT-58201.
              15.3. Skyriaus bendrabučio buveinės adresas – Kėdainių r. sav. Josvainių seniūnija, Kunionių k., Liepų g. 22, LT-58201;
              15.4.  mokymo kalba – lietuvių, kodas 47;
              15.5. mokymo forma ir mokymo proceso organizavimo būdas – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  15.6. vykdo pradinio ugdymo ir  pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotą programas;
  15.7.  į Skyrių priimamos tik mergaitės.
 1. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą Centras grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
 
II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
 
 1. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:
              18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
              18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
              18.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
              18.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
              18.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
              18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
              18.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
              18.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
              18.3.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
              18.3.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
              18.3.3. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
              18.3.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
              18.3.5. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prie globos) ir susijusi veikla, kodas 63.11;
              18.3.6 buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
              18.3.7. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;
              18.3.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 1. Centro veiklos tikslas – formuoti ir įtvirtinti socialiai priimtiną vaikų elgesį, didinti jų psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui ugdyti jo vertybines nuostatas bei socialinius bei gyvenimo įgūdžius, padėti susigrąžinti mokymosi motyvaciją, ugdant bendrąsias dalykines kompetencijas ir paruošti jį sugrįžimui į visuomenę.
 2. Centro veiklos uždaviniai:
              20.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą, švietimo pagalbą, neformalųjį vaikų švietimą;
              20.2. sudaryti palankias mokinių ugdymosi, socializacijos ir resocializacijos sąlygas, aprūpinant ugdymo procesą tam tikslui reikalingomis priemonėmis;
              20.3. sudaryti tokią gyvenimo aplinką, kurioje vaikas galėtų atskleisti savo gebėjimus, ir pasirengti savarankiškai gyventi kasdienį gyvenimą.
 1. 21. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslą ir vykdydamas 20.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
              21.1. vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir interesus, užtikrina tinkamą vaikui paskirtos vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą, įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Mokiniams, dėl nežymaus intelekto sutrikimo turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro sąlygas mokytis pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Sudaro galimybes vaikams mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti ikiprofesinį ugdymą, ugdytis karjeros kompetencijas, vadovaujantis mokymo sutartyse numatytais įsipareigojimais;
              21.2. atlieka pirminį vaiko pedagoginį įvertinimą ir pritaiko ugdymo programą atitinkamai pritaikytoje mokymo(si) aplinkoje;
              21.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;
              21.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus – įgijusiam pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; mokymosi pasiekimų pažymėjimą – neįgijusiam pradinio ir pagrindinio išsilavinimo; išvykusiam mokiniui, nebaigusiam pradinio ar pagrindinio ugdymo programų, – pažymą apie mokymosi rezultatus;
              21.5. vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymosi sutartyse sutartus įsipareigojimus, parengia ir vykdo individualų vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą, parengia vaiko socialinės integracijos planą;
              21.6. teikia švietimo informacinę, konsultacinę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą.
 1. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslą ir vykdydamas 20.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
              22.1. užtikrina saugias ir sveikas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, ugdymo kokybę pagal bendrąsias programas, individualiai pritaikytas pagal mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Centras taip pat sudaro sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ir kitoms švietimo įstaigoms, laisviesiems mokytojams, kitiems švietimo teikėjams vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;
              22.2. bendradarbiauja su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriais, policijos įstaigomis, prokuratūra, probacijos tarnybomis, vaiko atstovais pagal įstatymą, socialiniais partneriais, kitais asmenimis ir institucijomis; Centras teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
              22.3. ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius informuoja raštu, skubiais atvejais žodžiu vaiko atstovus pagal įstatymą apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą, Centras nedelsdamas informuoja apie vaiko hospitalizavimą, sveikatos priežiūros paslaugų poreikį, vaiko savarankišką pasišalinimą iš Centro, paaiškėjus vaiko teisių pažeidimus, būtinybę atstovauti vaikui ar ginti vaiko teises ir teisėtus interesus; Centras ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius raštu pateikia išvadas savivaldybės administracijos direktoriui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui apie vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą;
              22.4. vykdo individualų personalizuotą korekcinį darbą su vaiku, fiksuoja vaiko elgesio pokyčius ir atlieka stebėseną; raštu informuoja vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių, jeigu vaiko atstovai pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą nepalaiko ryšių su vaiku, nesidomi jo pasiekimais, elgesio pokyčiais; teisės aktų nustatyta tvarka laiku informuoja vaiko atstovus, teikia išvadas savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja kitas atsakingas institucijas apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą; ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo pabaigos raštu informuoja teisės aktuose nustatytas institucijas ir vaiko teisėtus atstovus apie numatomą vaiko sugrįžimą iš Centro, pateikia informaciją apie vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos vaikui teikimo; organizuoja vaiko resocializacijos ir socialinės integracijos procesus; bendradarbiauja su vaiko atstovais pagal įstatymą, siekdamas atkurti ir palaikyti bei sustiprinti vaiko ir jo atstovų pagal įstatymą tarpusavio ryšius, užtikrinti veiksmingą vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą ir sėkmingą vaiko integraciją į visuomenę.
 1. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslą ir vykdydamas 20.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
              23.1. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką; sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai sąlygas, atitinkančias jo amžių, lytį, sveikatą ir brandą, rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir reintegracijai į visuomenę; kuria  ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialiąją aplinką;
              23.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl mokinių išleidimo atostogų, trumpalaikių išvykų, svečiavimosi;
              23.3. diegia ir nuosekliai įgyvendina Smurto ir patyčių, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, Seksualinės prievartos prevencijos, Socialinių įgūdžių ugdymo, Sveikos gyvensenos, Elgesio korekcijos ir kitas programas;
              23.4. organizuoja mokinių apgyvendinimą Centro bendrabutyje pagal Centro direktoriaus   patvirtintą tvarką ir maitinimą bendrabutyje pagal Ministerijos nustatytą tvarką ir įkainius.
 1. Taip pat atlieka šias funkcijas:
              24.1. nustato Centro bendruomenės narių elgesio ir etikos normas, vaikų elgesio stebėsenos ir mokinių pažangos vertinimo sistemą, teisės aktuose nurodytas taikomas poveikio priemones už mokinio elgesio normų pažeidimus ir reaguojant į kraštutinius netinkamo vaiko elgesio atvejus ar iškilusią grėsmę, kai būtina užtikrinti bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą. Draudžiamos poveikio priemonės, žalojančios, žeminančios vaiko orumą ir garbę, žiaurus, nežmoniškas elgesys, įskantant fizines ar kitas bausmes, kurios gali sukelti pavojų vaiko fizinei ar psichinei sveikatai;
              24.2. atlieka Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-644 „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir reikalavimus;
              24.3. viešai skelbia informaciją apie Centro vykdomą veiklą interneto svetainėje www.gvsc.lt;
              24.4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
III SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
 
 1. Centro valdymas grindžiamas demokratiniais principais. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
  25.1. organizuoti ugdymo procesą, atliepiantį mokinių ugdymosi poreikius, jų interesus, parinkti mokymo(si) ir ugdymo(si) metodus bei veiklos būdus, konkretinti ir personalizuoti ugdymo turinį, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdamas į Centro bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, rengti neformaliojo vaikų švietimo programas, socialinių ir gyvenimo įgūdžių programas, ikiprofesinio mokymo programas, kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
  25.2. parinkti vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo formas, metodus ir priemones sudarant individualų vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planą;
  25.3. kurti ir teikti siūlymus dėl naujų mokymo ir mokymosi bei vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo modelių, užtikrinančių kokybišką išsilavinimą ir vaikui paskirtos vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą;
  25.4. įstatymo nustatyta tvarka kreiptis dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo;
  25.5. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  25.6. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;
  25.7. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
              25.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  25.9. naudotis kitomis suteiktomis teisėmis.
 1. Centras privalo:
  26.1. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi, gyvenimo ir darbo aplinką;
  26.2. užtikrinti tinkamą vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamosios poveikio priemonės vykdymą; likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki vidutinės priežiūros ar auklėjamosios poveikio priemonės vykdymo pabaigos parengia teisės aktų nustatyta tvarka vaiko socialinės integracijos planą;
  26.3. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;
  26.4. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;
  26.5. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;
  26.6. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valstybės institucijoms, mokėti mokesčius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  26.7. vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
 
IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 
 1. Centro veikla organizuojama pagal:
  27.1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-644 „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei kitus teisės aktus;
  27.2. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusi Gruzdžių vaikų socializacijos centro taryba (toliau – Centro taryba), ir jis yra suderintas su Ministerija;
  27.3. direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
  27.4. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba, ir jis yra suderintas su Ministerija.
 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia švietimo, mokslo ir sporto ministras arba jo įgaliotas asmuo. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas švietimo, mokslo ir sporto ministrui.
 2. Centro direktorius:
  29.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  29.2. atsako už Centro veiklos rezultatus;
  29.3. pritarus Centro tarybai ir suderinus su Ministerija, tvirtina Centro strateginį planą, metinį veiklos planą ir ugdymo planą;
  29.4. pritarus Centro tarybai, tvirtina metinę veiklos programą; tvirtina švietimo programas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemones;
  29.5. vadovauja Centro strateginio, metinio veiklos plano, ugdymo plano įgyvendinimui, švietimo programų rengimui; smurto prevencijos priemonių įgyvendinimui;
  29.6. tvirtina, suderinęs su švietimo, mokslo ir sporto ministru ar jo įgaliotu asmeniu, Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą;
  29.7. suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro darbo taisykles, kuriose įteisinama Centro darbo apmokėjimo sistema ir Centro bendruomenės narių elgesio normos, Centro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
  29.8. nustato Centro, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;
  29.9. tvirtina mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją ir kitas komisijas, grupes, tarybas teisės aktų nustatyta tvarka;
  29.10.  priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, sudaro su jais darbo sutartis, taiko skatinimo priemones, konstatuoja darbo pareigų pažeidimus ir taiko drausminio poveikio priemones;
  29.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  29.12. rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką;
  29.13. nustato kvalifikacinius reikalavimus Centro pareigybėms (išskyrus pareigybes, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai);
  29.14. sprendžia kartu su Centro taryba Centrui svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
  29.15. kiekvienais metais teikia savo metų veiklos ataskaitą svarstyti Centro bendruomenei ir Centro tarybai; viešai skelbia savo metų veiklos ataskaitą;
  29.16. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mokymo sutartis;
  29.17. priima mokinius Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Didžiausias mokinių skaičius Centre ir Skyriuje – po dvidešimt keturis (24) mokinius. Mokinių skaičius uždaro bei pusiau atviro tipų grupėse, klasėje (jungtinėje klasėje) – ne didesnis kaip šeši (6) mokiniai;
 29.18. nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę nustatančią tvarką;
 29.19. gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme už švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ar mokinio elgesio normų pažeidimus;
 29.20. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo bei panaikinimo;
 29.21. priima sprendimą dėl mokinių atostogų, išvykimo ar svečiavimosi;
 29.22. organizuoja reguliarų Centro Skyriaus vedėjo atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
 29.23. atstovauja Centrui kitose institucijose ir organizacijose;
 29.24. sudaro Centro vardu sutartis;
 29.25. teisės aktų nustatyta tvarka valdo Centro turtą, lėšas, naudojasi ir jais disponuoja. Atsako už lėšų panaudojimą pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, už įstaigos materialinės bazės kūrimą ir saugojimą;
 29.26. atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
             29.27. atsako už tai, kad Centre būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, darbo saugos reikalavimų;            29.28. atsako už Centro veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymuose bei kituose teisės aktuose demokratinį valdymą, informacijos skelbimą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidrų sprendimų priėmimą, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus, už veiksmingą vaiko vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą, saugią, sveiką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
             29.29. analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę;
             29.30. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
             29.31. inicijuoja Centro savivaldos  institucijų  sudarymą ir skatina jų veiklą;
             29.32. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, teikia informaciją apie vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos vaikui teikimo;
             29.33. sudaro sąlygas tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių, mokytojų, auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų savivaldų institucijų pasitarimams vykti ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo ir kitais klausimais;
              29.34. suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, tvirtina Bendruomenės narių elgesio normas, parengtas atsižvelgiant į Pedagogų etikos kodekso reikalavimus;
        29.35. direktoriaus nesant, jį pavaduoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas asmuo;
        29.36. atsako už direktoriaus pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių atlikimą laiku;
        29.37. už savo veiklą atsiskaito Ministerijai ir kitoms įgaliotoms institucijoms;
        29.38. organizuoja pašalinių asmenų patekimo į Centro teritoriją apskaitą ir tai kontroliuoja, organizuoja Centro teritorijos ir jos prieigų stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo, viešosios tvarkos ar kitų pažeidimų atvejus;
        29.39. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 1. Centre veikia Centro vaiko gerovės komisija, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojamas pagal Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą, išskyrus funkcijas, susijusias su vaiko minimalios priežiūros priemonėmis, socialinės paramos mokiniams teikimu bei mokinių mokyklos nelankymu.
 2.    Mokinių priėmimas mokytis ir gyventi bendrabutyje įforminamas mokymo ir apgyvendinimo sutartimis.
 
V SKYRIUS
 CENTRO SAVIVALDA
 
 1.    Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, Centre vykdomomis švietimo programomis, laikomasi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems Centro interesų principams ir Centro tradicijoms.
 2.     33. Centro savivaldos institucijos: Centro taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.
 3.    Centro taryba yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija. Centro taryba telkia Centro bendruomenę iš Centro mokinių, mokytojų, įstatyminių atstovų, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui ir padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
 4.          Centro taryba sudaroma iš 1 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovo, 2 mokytojų atstovų, 1 auklėtojų atstovo, 1 švietimo pagalbos specialisto, 2 mokinių ir 1 vietos bendruomenės atstovo. Centro taryba renkama dvejiems  metams. Centro tarybos sudėtis atnaujinama trečdaliu narių kas dveji metai nuo jos sudarymo dienos. Centro tarybos sudėtis gali būti keičiama, jeigu Centro tarybos nario įgaliojimai nutrūksta arba yra nutraukiami. Asmuo Centro tarybos nariu gali būti deleguojamas tik vienai Centro tarybos kadencijai.
 5.        Į  Centro tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka (globėjų, rūpintojų) susirinkimas arba deleguoja Centro Vaiko gerovės komisija, mokytojus, auklėtojus, švietimo pagalbos specialistus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus deleguoja vietos bendruomenė. Centro tarybos nariu negali būti Centro direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Į Centro tarybą deleguotam atstovui atsisakius eiti pareigas ar dėl objektyvių priežasčių negalint toliau eiti pareigų, likusiam Centro tarybos įgaliojimų terminui į jo vietą atitinkamai deleguojamas naujas atstovas.
 6.       Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Centro tarybos posėdyje (kai jo nėra kitas išrinktas Centro tarybos narys). Centro tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Centro tarybos pirmininkas posėdžio metu patikrina, ar yra kvorumas; pateikia tvirtinti posėdžio darbotvarkę, vadovauja klausimų svarstymui, atsižvelgdamas į svarstymo rezultatus, formuluoja klausimus ir teikia balsuoti. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro tarybos nutarimai įforminami protokolu, kurį parengia Centro tarybos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos, jį pasirašo Centro tarybos pirmininkas ir sekretorius. Centro tarybos nutarimai ir kita viešinama informacija apie Centro tarybos veiklą skelbiami Centro internetiniame puslapyje, taip pat gali būti viešinami ir kitais būdais. Centro direktorius Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.
 7. Centro taryba:
  38.1. vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) teises ir interesus;
  38.2. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;       svarsto ir pritaria Centro strateginiam planui, Centro metiniam veiklos planui, Centro ugdymo planui, Centro darbo tvarkos taisyklėms,  Bendruomenės narių elgesio normoms bei kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;
              38.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;
              38.4. padeda planuoti Centro ūkinę, finansinę veiklą, aptaria siūlymus dėl paramos, labdaros, gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. lėšų panaudojimo, svarsto kitus Centro lėšų naudojimo klausimus; svarsto Centro direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Ministerijai. Jei Centro direktoriaus metų veiklos ataskaita įvertinta nepatenkinamai, kreipiasi į Ministeriją ir prašo įvertinti Centro direktoriaus darbą;
              38.5. teikia siūlymus Ministerijai dėl materialinio aprūpinimo ir Centro veiklos tobulinimo;
              38.6. svarsto kitų savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;
              38.7. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymo, padeda formuoti Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
              38.8. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
              38.9. aptaria siūlymus dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo;
              38.10. parenka Centro veiklos įsivertinimo sritis ir atlikimo metodiką; analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
              38.11. teikia atstovą į konkurso Centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisiją.
 1. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ji sudaroma iš mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų 3 metams iš 6 narių. Mokytojų tarybos sudėtis atnaujinama trečdaliu narių kas treji metai. Mokytojų tarybos nariu negali būti Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai. Mokytojų tarybai vadovauja ir posėdžius inicijuoja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokytojų taryba:
40.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
40.2. teikia siūlymus dėl Centro strateginio ir metinio veiklos planų, Centro ugdymo plano parengimo ir jų įgyvendinimo;
40.3. teikia siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir prioritetų, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre;
40.4. nagrinėja ugdymo turinį bei teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jo tobulinimo, ugdymo proceso aprūpinimo, ugdymo kokybės;
40.5. svarsto mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualius klausimus ir teikia siūlymus Centro direktoriui;
40.6. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis;
40.7. organizuoja atstovų į Centro tarybą rinkimus ir deleguoja išrinktus atstovus;
40.8. deleguoja atstovus į  atestacijos komisiją.
 1. Centre veikia Centro mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Mokinių taryba renkama vieniems mokslo metams. Mokinių tarybos nariai yra mokinių susirinkime išrinkti 5 atstovai. Vadovauja Mokinių tarybos išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus dėl Centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į Centro tarybą. Mokinių tarybos nariai dirba pagal metų darbo planą. Mokinių tarybos nariai į posėdžius renkasi ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja Mokytojų tarybos nutarimu paskirtas pedagoginis darbuotojas.
 2. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja, rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.
VI SKYRIUS
 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
 
 1. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro darbo apmokėjimo sistemos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktorius, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta tvarka. Kiti darbuotojai tobulina kompetencijas pagal Centre nustatytą tvarką. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, auklėtojai atestuojami teisės aktų nustatyta tvarka.
             
VII SKYRIUS
 CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA
 
 1. Centras turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšų šaltiniai:
                47.1. valstybės biudžeto lėšos;
                47.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;
                47.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ir kitais teisėtais būdais įgytos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
               47.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 1. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro finansinės veiklos kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro veiklos priežiūrą atlieka Ministerija teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Paramos būdu gautos lėšos įtraukiamos į apskaitą ir naudojamos įstatymo nustatyta tvarka.
 
VIII SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
 1. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 2. Centro nuostatų keitimą ar papildymą inicijuoja Ministerija, Centro taryba ir Centro direktorius.
 3. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centras reorganizuojamas, likviduojamas, pertvarkomas ar vykdoma struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centras turi interneto svetainę www.gvsc.lt. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami Centro interneto svetainėje ir raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims.
__________________
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
Jurgita Šiugždinienė
2022 m.
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) naudoja UAB „Nacionalinis švietimo centras“ „Mano dienynas“ sistemą – tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir mokymosi eigą. Centras nebevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.
 2. Prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“ galima adresu lt
 3. Centro elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Centro pradinio, pagrindinio ugdymo dienyno, neformaliojo švietimo sudarymo elektroninio dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių dienyną, funkcijas ir atsakomybę.
 4. Aprašas parengtas vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-170 redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. SR-893 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo pakeitimo“.

II. SĄVOKOS

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1 Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas.

5.2 Naudotojai – asmenys, turintys prieigos prie naudojimosi programa teises pagal nustatytą tvarką, naudotojo vardą ir slaptažodį, galintys atlikti numatytas funkcijas.

5.3 Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įsakyme (Žin., 1991, Nr. 23–593, 2011, Nr. 38–1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

III. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS

 1. Centro elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo direktorius, elektroninio dienyno administratorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasės vadovai, mokytojai, psichologas asistentas, socialinis ir specialusis pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas.
 2. Elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo (administratorius) atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. atsako už elektroninio dienyno administravimą ir jo patikimą funkcionavimą, informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir Centro direktorių apie kylančias technines ir administravimo problemas, sprendžia administravimo problemas savo kompetencijos ribose;

7.2. kiekvienų metų rugpjūčio paskutinę savaitę įveda informaciją, reikalingą dienyno funkcionalumui užtikrinti – pamokų laiką, trimestrų intervalus, mokinių atostogų laiką, mokytojų bei mokinių sąrašus;

7.3. pateikia elektroninio dienyno vartotojams – direktoriui, pavaduotojui ugdymui, socialiniam ir specialiajam pedagogui, sveikatos priežiūros specialistui / slaugytojui, mokytojams, klasių vadovams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius) ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;

7.4. vadovaujantis Centro ugdymo planu įrašo dalykų, modulių, neformalaus vaikų švietimo, integruojamų programų ir kt. pavadinimus;

7.5. tvarko ir kontroliuoja trimestro / pusmečio, mokslo metų duomenų įvedimo, užrakinimo ir tvarkymo apsaugos parametrus (mokinio trimestro / pusmečio, metiniai įvertinimai ir šių laikotarpių suvestiniai lankomumo duomenys elektroniniame dienyne automatiškai „užsirakins“ iki tos pačios dienos, kurią jie buvo įvesti, 24 valandos);

7.6. Centro direktoriaus įsakymu, mokiniui išvykus iš Centro, dienyne fiksuojamas direktoriaus įsakymas dėl išvykimo ir paruošiamos mokinio elektroninio dienyno ataskaitos iš Centro išvykstantiems mokiniams;

7.7. vadovaujantis direktoriaus įsakymu, įkeliami pavaduojančių mokytojų duomenys;

7.8. informuoja ir konsultuoja Centro bendruomenės narius elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kitais klausimais;

7.9. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ talpinama į bylą per 10 kalendorinių dienų nuo ugdymo proceso pabaigos. Tuo atveju, jei pasibaigus ugdymo procesui nors vienam tam tikros klasės mokiniui bus paskirtos papildomos užduotys, jam yra privalu patikrinti mokymosi pasiekimus ir kt., tuomet „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ bus spausdinama ir talpinama į atskirą bylą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, kai gaunami visi reikiami duomenys ir perduodama saugoti į Centro archyvą.

7.10. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ saugoma ne mažiau nei 75 metus.

 1. Mokytojai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

8.1. iš administratoriaus gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;

8.2. asmeninių duomenų (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą;

8.3. mokslo metų pradžioje, vadovaudamiesi direktoriaus įsakymu, sudaro savo dalyko klases / grupes, įveda tas klases ir grupes, kurioms turi pamokų;

8.4. per meniu punktą ,,Tvarkaraštis“ suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

8.5. kasdien iki 21.00 val. (jeigu nebuvo galimybės iškart po pamokos ar pamokos metu) suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu sąrašo; pagal poreikį rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams;

8.6. ne vėliau kaip prieš savaitę meniu punkte „Kontroliniai darbai“ nurodo planuojamo kontrolinio darbo datą ir temą, aptaręs jį su mokiniais (per dieną mokiniai gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą);

8.7. fizinio ugdymo mokytojas suveda duomenis apie mokinių fizinio pasirengimo rodiklius, užpildo mokinių fizinio lavinimo rodiklius, pasiektus rudenį ir pavasarį;

8.8. prireikus keisti informaciją užrakintuose elektroninio dienyno skyriuose (trimestrų / pusmečių, metinių įvertinimų ir (ar) lankomumo duomenis) keičia kartu su pavaduotoju ugdymui pasirašius klaidos ištaisymo aktą;

8.9. pasibaigus trimestrui / pusmečiui, mokslo metams išveda trimestro / pusmečio, metinius įvertinimus ne vėliau, kaip trimestro / pusmečio, mokslo metų paskutinę darbo dieną;

8.10. veda saugaus elgesio ar kitus instruktažus, užrašo tam skirtoje vietoje instruktažo turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo, pasirašytą lapą perduoda pavaduotojui ugdymui;

8.11. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų priežasčių, ar organizuojant netradicinio ugdymo dienas, skiltyje „Pamokos tema“ parašo: „Pamoka nevyko dėl….“, ar užrašo netradicinės dienos temą;

8.12. skiltyje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, klasių vadovais, Centro administracija.

 1. Klasių vadovai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias funkcijas:

9.1. mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 5 d. patikrina vadovaujamos klasės mokinių sąrašą, mokinių priskyrimą laikinosioms grupėms, moduliams;

9.2. patikrina vadovaujamos klasės mokinių pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja pavaduotoją ugdymui;

9.3. pildo elektroninio dienyno skyrių „Klasės vadovo veikla“;

9.4. pateikia vadovaujamos klasės mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams elektroninio dienyno prisijungimo duomenis; užpildo, redaguoja informaciją apie įstatyminius atstovus;

9.5. gavę apie mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

9.6. tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pateikusiems prašymą, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus trimestrui / pusmečiui ir mokslo metams išspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

9.7 skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, klasėje dėstančiais mokytojais, Centro administracija;

9.8. perkelia kartu su dalyko mokytojais mokinio, kuris atvyko tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos trimestro / pusmečio įvertinimus ar per trimestrą / pusmetį gautus pažymius į elektroninį dienyną per 5 (penkias) darbo dienas. Komentaruose „Pastabos apie pamoką“ nurodomas teisės akto pavadinimas, numeris, data;

9.9. pasibaigus trimestrui / pusmečiui ar mokslo metams nustatytu laikotarpiu pagal administracijos nurodymus formuoja savo klasės / mokinio ataskaitas;

9.10. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir įsega į specialų segtuvą.

 1. Centro sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas:

10.1. ne vėliau kaip per du mėnesius nuo mokslo metų pradžios įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis;

10.2. informuoja fizinio ugdymo mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus.

 1. Centro socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas asistentas:

11.1. stebi ir analizuoja mokinių pažangumą, lankomumą, organizuoja mokymosi pagalbą;

11.2. skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, mokytojais.

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

12.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal Centro vadovų darbo pasiskirstymą;

12.2. rašo pastabas mokytojams dėl dienyno pildymo, kontroliuoja jų įvykdymą;

12.3. nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą), kartu su klaidą padariusiu asmeniu ją ištaiso užpildant klaidos taisymo aktą;

12.4. kontroliuoja, kaip mokytojai laikosi Centro priimtų susitarimų dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo;

12.5. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja elektroninio dienyno administratorių;

12.6. mokinių, išvykstančių mokslo metų bėgyje bei klasių metinių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“, lankomumo suvestinę, atspausdina ir teikia į Centro archyvą.

 1. Centro direktorius:

13.1. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, ATSAKOMYBĖ

14. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Centro klasių auklėtojai užtikrina savo klasės duomenų tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, Centre numatytų klasės dienyno ataskaitų išspausdinimą, jų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Dalykų mokytojai užtikrina elektroninio dienyno veiklą, laiku pildydami dalyko dienyną (pažymių įvedimas, neatvykusių arba pavėlavusių mokinių žymėjimas, pamokos turinio, namų darbų ir jų atlikimo laikas), skelbdami kontrolinius darbus, įvesdami trimestro / pusmečio pažymius, informuodami mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, jo išspausdinimą, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Centro mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai prisijungdami prie elektroninio dienyno sistemos, reaguoja į informaciją pateiktą dienyne, palaiko grįžtamąjį ryšį su dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, Centro specialistais, administracija

18. Atsiradus duomenų netikslumų dėl „Mano dienynas“ paslaugų tiekėjo kaltės, pedagogai Centro elektroninio dienyno administratoriui pateikia raštišką pranešimą dėl duomenų atstatymo.

19. Už atspausdintų dienynų skyrių archyvavimą atsako Centro archyvą tvarkantis asmuo.

20. Aprašo reikalavimų privalo laikytis Centro socialinis ir specialusis pedagogai, psichologas asistentas, sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas, mokytojai, klasių auklėtojai, kiti bendruomenės nariai dirbantys su elektroniniu dienynu.

V. DIENYNO SAUGOJIMAS

21. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

 

________________________________

 

 

Informacija atnaujinama

2023 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2022 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2018m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017  metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS VIDINIU GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KANALU

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą.

Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Centru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat ir kiti asmenys.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

 

Kompetentingu subjektu, administruoti Centro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą), yra paskirta vyresnioji specialioji pedagogė Rasa Sabaliauskienė, tel. +370 9967463.

 

INFORMACIJĄ APIE KORUPCIJĄ BEI PASTEBĖTUS PAŽEIDIMUS CENTRE VIDINIU PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS KANALU GALIMA PATEIKTI:

 

 • tiesiogiai atvykus darbo valandomis į Centrą pas kompetentingą subjektą, adresu F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. sav.;
 • atsiųsti Centrui laisvos formos pranešimą paštu adresu F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. sav. Siunčiant pranešimą paštu, po Centro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • atsiųsti laisvos formos pranešimą Centro elektroninio pašto adresu info@gvsc.lt. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYME NUSTATYTOS ASMENŲ, TEIKIANČIŲ INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS, TEISĖS IR GARANTIJOS:

 

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą ar asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

 

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, jo šeimos narius, nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių – atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

 

APIE KORUPCIJĄ TAIP PAT GALIMA PRANEŠTI:

 

 • paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildyti Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/kitiems-asmenims/9;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (dirba ir poilsio dienomis).

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________

Eil. Nr. Valstybinis numeris Automobilio markė Automobilio modelis Registracijos metai
1. JHC631 VW CRAFTER ALTAS 2016
2. LFR803 SKODA  OCTAVIA 2019

 

 

Skelbimų nėra.