GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) naudoja UAB „Nacionalinis švietimo centras“ „Mano dienynas“ sistemą – tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir mokymosi eigą. Centras nebevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.
 2. Prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“ galima adresu lt
 3. Centro elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Centro pradinio, pagrindinio ugdymo dienyno, neformaliojo švietimo sudarymo elektroninio dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių dienyną, funkcijas ir atsakomybę.
 4. Aprašas parengtas vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-170 redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. SR-893 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo pakeitimo“.

II. SĄVOKOS

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1 Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas.

5.2 Naudotojai – asmenys, turintys prieigos prie naudojimosi programa teises pagal nustatytą tvarką, naudotojo vardą ir slaptažodį, galintys atlikti numatytas funkcijas.

5.3 Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įsakyme (Žin., 1991, Nr. 23–593, 2011, Nr. 38–1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

III. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS

 1. Centro elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo direktorius, elektroninio dienyno administratorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasės vadovai, mokytojai, psichologas asistentas, socialinis ir specialusis pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas.
 2. Elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo (administratorius) atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. atsako už elektroninio dienyno administravimą ir jo patikimą funkcionavimą, informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir Centro direktorių apie kylančias technines ir administravimo problemas, sprendžia administravimo problemas savo kompetencijos ribose;

7.2. kiekvienų metų rugpjūčio paskutinę savaitę įveda informaciją, reikalingą dienyno funkcionalumui užtikrinti – pamokų laiką, trimestrų intervalus, mokinių atostogų laiką, mokytojų bei mokinių sąrašus;

7.3. pateikia elektroninio dienyno vartotojams – direktoriui, pavaduotojui ugdymui, socialiniam ir specialiajam pedagogui, sveikatos priežiūros specialistui / slaugytojui, mokytojams, klasių vadovams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius) ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;

7.4. vadovaujantis Centro ugdymo planu įrašo dalykų, modulių, neformalaus vaikų švietimo, integruojamų programų ir kt. pavadinimus;

7.5. tvarko ir kontroliuoja trimestro / pusmečio, mokslo metų duomenų įvedimo, užrakinimo ir tvarkymo apsaugos parametrus (mokinio trimestro / pusmečio, metiniai įvertinimai ir šių laikotarpių suvestiniai lankomumo duomenys elektroniniame dienyne automatiškai „užsirakins“ iki tos pačios dienos, kurią jie buvo įvesti, 24 valandos);

7.6. Centro direktoriaus įsakymu, mokiniui išvykus iš Centro, dienyne fiksuojamas direktoriaus įsakymas dėl išvykimo ir paruošiamos mokinio elektroninio dienyno ataskaitos iš Centro išvykstantiems mokiniams;

7.7. vadovaujantis direktoriaus įsakymu, įkeliami pavaduojančių mokytojų duomenys;

7.8. informuoja ir konsultuoja Centro bendruomenės narius elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kitais klausimais;

7.9. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ talpinama į bylą per 10 kalendorinių dienų nuo ugdymo proceso pabaigos. Tuo atveju, jei pasibaigus ugdymo procesui nors vienam tam tikros klasės mokiniui bus paskirtos papildomos užduotys, jam yra privalu patikrinti mokymosi pasiekimus ir kt., tuomet „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ bus spausdinama ir talpinama į atskirą bylą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, kai gaunami visi reikiami duomenys ir perduodama saugoti į Centro archyvą.

7.10. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ saugoma ne mažiau nei 75 metus.

 1. Mokytojai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

8.1. iš administratoriaus gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;

8.2. asmeninių duomenų (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą;

8.3. mokslo metų pradžioje, vadovaudamiesi direktoriaus įsakymu, sudaro savo dalyko klases / grupes, įveda tas klases ir grupes, kurioms turi pamokų;

8.4. per meniu punktą ,,Tvarkaraštis“ suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

8.5. kasdien iki 21.00 val. (jeigu nebuvo galimybės iškart po pamokos ar pamokos metu) suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu sąrašo; pagal poreikį rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams;

8.6. ne vėliau kaip prieš savaitę meniu punkte „Kontroliniai darbai“ nurodo planuojamo kontrolinio darbo datą ir temą, aptaręs jį su mokiniais (per dieną mokiniai gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą);

8.7. fizinio ugdymo mokytojas suveda duomenis apie mokinių fizinio pasirengimo rodiklius, užpildo mokinių fizinio lavinimo rodiklius, pasiektus rudenį ir pavasarį;

8.8. prireikus keisti informaciją užrakintuose elektroninio dienyno skyriuose (trimestrų / pusmečių, metinių įvertinimų ir (ar) lankomumo duomenis) keičia kartu su pavaduotoju ugdymui pasirašius klaidos ištaisymo aktą;

8.9. pasibaigus trimestrui / pusmečiui, mokslo metams išveda trimestro / pusmečio, metinius įvertinimus ne vėliau, kaip trimestro / pusmečio, mokslo metų paskutinę darbo dieną;

8.10. veda saugaus elgesio ar kitus instruktažus, užrašo tam skirtoje vietoje instruktažo turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo, pasirašytą lapą perduoda pavaduotojui ugdymui;

8.11. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų priežasčių, ar organizuojant netradicinio ugdymo dienas, skiltyje „Pamokos tema“ parašo: „Pamoka nevyko dėl….“, ar užrašo netradicinės dienos temą;

8.12. skiltyje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, klasių vadovais, Centro administracija.

 1. Klasių vadovai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias funkcijas:

9.1. mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 5 d. patikrina vadovaujamos klasės mokinių sąrašą, mokinių priskyrimą laikinosioms grupėms, moduliams;

9.2. patikrina vadovaujamos klasės mokinių pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja pavaduotoją ugdymui;

9.3. pildo elektroninio dienyno skyrių „Klasės vadovo veikla“;

9.4. pateikia vadovaujamos klasės mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams elektroninio dienyno prisijungimo duomenis; užpildo, redaguoja informaciją apie įstatyminius atstovus;

9.5. gavę apie mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

9.6. tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pateikusiems prašymą, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus trimestrui / pusmečiui ir mokslo metams išspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

9.7 skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, klasėje dėstančiais mokytojais, Centro administracija;

9.8. perkelia kartu su dalyko mokytojais mokinio, kuris atvyko tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos trimestro / pusmečio įvertinimus ar per trimestrą / pusmetį gautus pažymius į elektroninį dienyną per 5 (penkias) darbo dienas. Komentaruose „Pastabos apie pamoką“ nurodomas teisės akto pavadinimas, numeris, data;

9.9. pasibaigus trimestrui / pusmečiui ar mokslo metams nustatytu laikotarpiu pagal administracijos nurodymus formuoja savo klasės / mokinio ataskaitas;

9.10. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir įsega į specialų segtuvą.

 1. Centro sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas:

10.1. ne vėliau kaip per du mėnesius nuo mokslo metų pradžios įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis;

10.2. informuoja fizinio ugdymo mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus.

 1. Centro socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas asistentas:

11.1. stebi ir analizuoja mokinių pažangumą, lankomumą, organizuoja mokymosi pagalbą;

11.2. skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, mokytojais.

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

12.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal Centro vadovų darbo pasiskirstymą;

12.2. rašo pastabas mokytojams dėl dienyno pildymo, kontroliuoja jų įvykdymą;

12.3. nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą), kartu su klaidą padariusiu asmeniu ją ištaiso užpildant klaidos taisymo aktą;

12.4. kontroliuoja, kaip mokytojai laikosi Centro priimtų susitarimų dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo;

12.5. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja elektroninio dienyno administratorių;

12.6. mokinių, išvykstančių mokslo metų bėgyje bei klasių metinių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“, lankomumo suvestinę, atspausdina ir teikia į Centro archyvą.

 1. Centro direktorius:

13.1. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, ATSAKOMYBĖ

14. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Centro klasių auklėtojai užtikrina savo klasės duomenų tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, Centre numatytų klasės dienyno ataskaitų išspausdinimą, jų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Dalykų mokytojai užtikrina elektroninio dienyno veiklą, laiku pildydami dalyko dienyną (pažymių įvedimas, neatvykusių arba pavėlavusių mokinių žymėjimas, pamokos turinio, namų darbų ir jų atlikimo laikas), skelbdami kontrolinius darbus, įvesdami trimestro / pusmečio pažymius, informuodami mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, jo išspausdinimą, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Centro mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai prisijungdami prie elektroninio dienyno sistemos, reaguoja į informaciją pateiktą dienyne, palaiko grįžtamąjį ryšį su dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, Centro specialistais, administracija

18. Atsiradus duomenų netikslumų dėl „Mano dienynas“ paslaugų tiekėjo kaltės, pedagogai Centro elektroninio dienyno administratoriui pateikia raštišką pranešimą dėl duomenų atstatymo.

19. Už atspausdintų dienynų skyrių archyvavimą atsako Centro archyvą tvarkantis asmuo.

20. Aprašo reikalavimų privalo laikytis Centro socialinis ir specialusis pedagogai, psichologas asistentas, sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas, mokytojai, klasių auklėtojai, kiti bendruomenės nariai dirbantys su elektroniniu dienynu.

V. DIENYNO SAUGOJIMAS

21. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

 

________________________________

 

 

Informacija atnaujinama

2023 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2022 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2018m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017  metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS VIDINIU GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KANALU

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą.

Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Centru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat ir kiti asmenys.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

 

Kompetentingu subjektu, administruoti Centro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą), yra paskirta vyresnioji specialioji pedagogė Rasa Sabaliauskienė, tel. +370 9967463.

 

INFORMACIJĄ APIE KORUPCIJĄ BEI PASTEBĖTUS PAŽEIDIMUS CENTRE VIDINIU PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS KANALU GALIMA PATEIKTI:

 

 • tiesiogiai atvykus darbo valandomis į Centrą pas kompetentingą subjektą, adresu F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. sav.;
 • atsiųsti Centrui laisvos formos pranešimą paštu adresu F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. sav. Siunčiant pranešimą paštu, po Centro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • atsiųsti laisvos formos pranešimą Centro elektroninio pašto adresu info@gvsc.lt. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYME NUSTATYTOS ASMENŲ, TEIKIANČIŲ INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS, TEISĖS IR GARANTIJOS:

 

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą ar asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

 

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, jo šeimos narius, nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių – atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

 

APIE KORUPCIJĄ TAIP PAT GALIMA PRANEŠTI:

 

 • paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildyti Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/kitiems-asmenims/9;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (dirba ir poilsio dienomis).

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________

 

Eil. Nr.
Valstybinis numeris
Automobilio markė
Automobilio modelis
Pagaminimo metai
1.
LFR803
ŠKODA
OCTAVIA
2019
2.
DGT384
OPEL
ASTRA
2007
3.
ANV081
TOYOTA
COROLLA VERSO
2004
4.
LGV209
FORD
TRANSIT CUSTOM
2017
5.
JHC631
VW
CRAFTER ALTAS
2016
6.
HZV139
IVECO
50C15
2015

Skelbimų nėra.