Centras yra valstybinė bendrojo ugdymo mokyklų grupei priskirta specializuota įstaiga, skirta delinkventinio elgesio mokiniams, kuriems paskirta vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonė.

Centro paskirtis – ugdyti, prižiūrėti ir teikti švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas, priskirtas bendrojo ugdymo mokyklų grupei, siekiant formuoti vaiko socialinių emocinių kompetencijų pagrindus, padėsiančius įtvirtinti socialiai priimtiną elgesį, didinti jų psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui, padėti susigrąžinti mokymosi motyvaciją, bendradarbiauti su savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos koordinuojančios institucijos atvejo vadybininku, parengti vaiką sugrįžti atgal į šeimą ir į mokyklą.

Centras – moderni, atvira nuolatinei kaitai, pozityvioms idėjoms ir naujovėms, besimokanti ir besikeičianti valstybinė specializuota įstaiga, su kryptingu ir efektyviu kultūriniu, meniniu, sveikos gyvensenos ugdymu ir patraukliu neformaliuoju švietimu, ikiprofesiniu ugdymu, siekianti, kad kiekvienas mokinys taptų atsakingu, kūrybingu ir tolerantišku žmogumi, įveikusiu susiformavusį ydingą elgesį.

Vizija
Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) – tai moderni, aukštos pedagoginės kultūros besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, atvira kaitai valstybinė specializuota ugdymo įstaiga, kurianti atvirą, saugią ir jaukią mokymosi aplinką bei užtikrinanti vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą, personalizuotą ugdymą ir aukštos kvalifikacijos švietimo pagalbą, siekiant pozityvių individualių kiekvieno mokinio elgesio pokyčių ir ydingo elgesio eliminavimo, išugdant prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas bei vertybes. Veiklos tikslas – turintis tikslų, savarankiškas, iniciatyvus, gebantis savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas jaunuolis.
Misija
Centras vykdo vidutinę priežiūros priemonę ar auklėjamojo poveikio priemonę ir suteikia galimybę kiekvienam vaikui pagal gebėjimus dalyvauti formalioje ir neformalioje veikloje, teikia kompleksines švietimo pagalbos specialistų paslaugas, skatindamas mokymosi motyvaciją, gerindamas kiekvieno vaiko emocinę sveikatą ir gebėjimą atsispirti neigiamam socialinės aplinkos poveikiui, diegdamas pozityvias ir visuomeniškas vertybes, pilietiškumą, taip sudarydamas prielaidas sėkmingai mokinio socialinei integracijai.
Centro veikla pagrįsta geriausių vaiko interesų prioritetiškumo, vaiko dalyvavimo su juo priimant sprendimus, individualizavimo, orumo užtikrinimo, prieinamumo ir kuo mažesnio vaiko atskyrimo nuo artimųjų, stigmatizavimo vengimo, bendradarbiavimo sprendžiant vaiko problemas ir privatumo apsaugos principais.
Centras veiklą grindžia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (toliau – Įstatymas), Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
  • Tobulėjimas (siekiame žinių ir jas taikome; mokomės vienas iš kito, bendraujame ir bendradarbiaujame; mokomės iš klaidų).
  • Pagarba (gerbiame save ir kitus, puoselėjame kultūrą, istoriją, tradicijas).
  • Sveikata (dirbame ir mokomės saugioje, sveikoje aplinkoje; siekiame darnos su savimi ir kitais).
  • Atsakomybė (atsakingai vykdome savo pareigas; laikomės susitarimų).
  • Kūrybiškumas (esame veiklūs, atviri pokyčiams, formuojame kūrybiškumui palankią aplinką).