Gruzdžių vaikų socializacijos centro 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planas.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos
2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

Trimestrų trukmė
1-asis 2022 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2-asis 2022 m. gruodžio 1 d. 2023 m. vasario 28 d.
3-iasis 2023 m. kovo 1 d. birželio 8 d. (4 kl.) / birželio 22 d. (5–10 ir socialinių įgūdžių kl.)
                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                             Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
                                                                                                                                                                             2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V1-49
 
 
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ
UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M.
(nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.)
Užsiėmimo pavadinimas
Val.
Klasės
Savaitės dienos
Užsiėmimo
vieta
Atsakingas
mokytojas
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Sporto  būrelis
2
4, 7-9
9.00-11.00
Šiaulių sporto klubas
„Gylys“ /
Centro sporto salė
E. Lukytė
Medžio darbų būrelis
1
4, 7-9
11.30-12.30
 
 
 
Medžio dirbtuvės
A. Milašauskas
Dziudo būrelis
1
4, 7-9
 
16.00-17.00
 
 
Šiaulių sporto klubas „Mangustas“/
Centro sporto salė
S. Kulikauskas
Viso:
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________
 
  
 
                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                             Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
                                                                                                                                                                             2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V1-49
 
 
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
KUNIONIŲ SKYRIAUS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ
UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2022–2023 M. M.
(nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.)
Užsiėmimo pavadinimas
Val.
Klasės
Savaitės dienos
Užsiėmimo
vieta
Atsakingas
mokytojas
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Dailė
1
8-9
16.00 – 17.00
Technologijų kabinetas
N. Mekina
Dramos būrelis
1
1
8-9
10-SK
16.00 – 17.00
15.00 – 16.00
Aktų salė
S. Michailovskaja
Lietuvos pažinimas
1
8-9
16.00 – 17.00
 
 
 
Istorijos kabinetas
D. Savickienė
Muzikos būrelis
1
1
10-SK
8-9
 
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
 
 
Muzikos kabinetas
L. Stulginskienė-Gervickienė
Sporto būrelis
1
1
8-9
10-SK
 
16.00-17.00
16.00-17.00
Sporto salė
D. Motiejūnienė
Viso:
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________
               Gruzdžių vaikų socializacijos centro
               metinio veiklos plano 2022 metams
               2 priedas
V.II. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS

Mokytojų tarybos pirmininkas – Henrikas Gaidamavičius.

Posėdžio sekretorė – Indrė Valančienė.

Nariai:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Leliukienė.
 • Mokytojai: Zita Urbietienė, Gražina Jurgaitienė, Kristina Rimkuvienė, Aurimas Skėrys, Algirdas Milašauskas, Vilma Raupytė, Laimonas Briedis, Stanislovas Kulikauskas, Ksavera Mankuvienė, Alfredas Milaknis.
 • Švietimo pagalbos specialistai: Rasa Sabaliauskienė, Vaida Misevičienė.
 • Auklėtojai: Artūras Tallat-Kelpša, Juozas Vališauskas, Aurimas Navickas (vaiko auginimo atostogose), Gediminas Prialgauskis (ilgalaikis nedarbingumas dėl ligos), Jonas Spudis.

Pastaba. Kai kurie pedagogai yra ir auklėtojai, ir mokytojai, sąraše yra pateikti vienose pareigose.

Mokytojų tarybos veiklos TIKSLAS – svarstyti, analizuoti, vertinti ugdymo eigą, rezultatus, mokinių pažangą ir elgesio pokyčius; teikti siūlymus dėl Centro veiklos planavimo, pedagoginės veiklos tobulinimo; priimti sprendimus, kurie telkia Centro pedagoginę bendruomenę kuriant ir tobulinant ugdymo aplinką ir turinį, padeda įgyvendinti Centro tikslus bei uždavinius.

TEMA* ATSAKINGAS

ASMUO

DATA
1.   Dėl ugdymo(si) rezultatų ir elgesio dinamikos pasibaigus II trimestrui aptarimo: klasių ir grupių situacija.

2.   Dėl Centro veiklos planavimo.

3.   Dėl klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar Centro bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių interesus, inicijavimas ir svarstymas.

4.   „Metų knygos“ II trimestro pratęsimas.

5.   Pedagogų diskusijos pagal aplinkybes, kiti einamieji klausimai.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo pagalbos specialistai

Grupių auklėtojai / atvejo vadybininkai, mokytojai

2022 m.

kovas

1.   Dėl ugdymo(si) rezultatų ir elgesio dinamikos pasibaigus III trimestrui ir metinių rezultatų aptarimo: klasių ir grupių situacija.

2.   Dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir / ar papildomų vasaros darbų skyrimo.

3.   Dėl mokinių vasaros atostogų, mokinių užimtumo vasaros atostogų metu.

4.   Dėl preliminaraus planuojamo mokytojų darbo krūvių ir klasių komplektavimo                  2022–2023 m. m.

5.   Dėl pedagogų veiklos įsivertinimo.

6.   „Metų knygos“ III trimestro pratęsimas.

7.   Dėl klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar Centro bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių interesus, inicijavimas ir svarstymas.

8.   Pedagogų diskusijos pagal aplinkybes, kiti einamieji klausimai.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo pagalbos specialistai

Grupių auklėtojai / atvejo vadybininkai, mokytojai

2022 m.

birželis

1.   Dėl 2022–2023 m. m. Centro veiklos organizavimo, gairės naujiems mokslo metams.

2.   Dėl mokytojų darbo krūvio pasiskirstymo, ugdymo programų tikslinimo, neformaliojo švietimo veiklų.

3.   Dėl mokinių pasiskirstymo į klases ir grupes.

4.   Pedagogų diskusijos pagal aplinkybes, kiti einamieji klausimai.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo pagalbos specialistai

Grupių auklėtojai / atvejo vadybininkai, mokytojai

2022 m.

rugpjūtis

1.   Dėl ugdymo(si) rezultatų ir elgesio pokyčių klasėse pasibaigus I trimestrui aptarimo (pagal klasių komplektus).

2.   Dėl Centro darbo organizavimo.

3.   Dėl 2022 metų veiklos ataskaitos darbo grupės sudarymo.

4.   Dėl Metinio veiklos plano 2023 m. darbo grupės sudarymo

5.   Dėl klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar Centro bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių interesus, inicijavimas ir svarstymas.

6.   Dėl Mokytojų tarybos veiklos plano 2023 m. sudarymo.

7.   Pedagogų diskusijos pagal aplinkybes, kiti einamieji klausimai.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo pagalbos specialistai

Klasių auklėtojai / atvejo vadybininkai, mokytojai

2022 m.

lapkritis–gruodis

Kiti klausimai, kurie gali būti aptariami turint papildomos informacijos, atsižvelgiant į teisinės bazės pokyčius, poreikį ir kitas aplinkybes:

1.  Dėl mokinių išvykimo iš Centro / atvykimo į Centrą, vidutinės priežiūros vykdymo aspektų, turinčių įtakos ugdymui.

2.  Dėl tolimesnės mokinių mokymosi sėkmės.

3.  Dėl naujai atvykstančių / išvykstančių mokinių socialinės integracijos.

4.   Dėl Individualaus vaiko vidutinės priežiūros priemonės plano pildymo.

5.  Dėl siūlymų teikimo Centro administracijai dėl Centre vykdomos veiklos, kiti Centro veiklos organizavimo klausimai, aspektai.

6.  Dėl pedagogų perspektyvinės atestacinės programos, atstovų Atestacijos komisijoje, kitose komisijose, kur būtinas pedagogų dalyvavimas.

7. Dėl veiklos kokybės įsivertinimo.

8.  Kiti einamieji klausimai ir diskusijos metų eigoje.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pagalbos mokiniui specialistai

Klasių auklėtojai, mokytojai

2022 m.

 

*Esant poreikiui, nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms, datos ir svarstomi klausimai gali keistis arba būti šaukiami neplanuoti Mokytojų tarybos posėdžiai.

 

____________________________

               Gruzdžių vaikų socializacijos centro
               metinio veiklos plano 2022 metams
               5 priedas

V.V. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS

Mokinių tarybą  atstovaujantis narys:  A. A. 6 kl.

Mokinių tarybos  koordinatorius:  vyresnioji socialinė pedagogė Indrė Valančienė.

Tikslai:

 1. Atstovauti mokinių interesus Centre.
 2. Stiprinti mokinių iniciatyvumą Centro veiklos organizavime.

Uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą į Centro veiklą sprendžiant su mokiniais susijusius klausimus.
 2. Teikti pasiūlymus Centro administracijai dėl mokinių skatinimo, renginių, užimtumo, kitų aktualių Centro veiklos klausimų.
 3. Ugdyti bendradarbiavimo tradiciją su Centro administracija, pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais.
 4. Stiprinti gebėjimą formuluoti, pagrįsti savo ir išklausyti kitų nuomonę ir siūlymus.
 5. Vykdyti informacijos sklaidą savo klasėse ir grupėse.

Mokinių tarybos veiklos principai:

 1. Konstruktyvus dialogas.
Tema** Data
 1. Dėl Mokinių tarybos sudėties.
 2. Dėl Centre vykstančių renginių, užimtumo.
 3. Dėl Mokinių tarybos atstovo delegavimo į Centro tarybą.
 4. Mokinių diskusijos pagal aplinkybes.
2022 m. sausis–birželis
 1. Dėl Mokinių tarybos sudėties.
 2. Dėl Mokinių tarybos veiklos plano 2022 metams sudarymo.
 3. Mokinių diskusijos pagal aplinkybes.
 4. Dėl užimtumo organizavimo ir renginių.
 5. Mokinių diskusijos pagal aplinkybes.
2022 m. rugsėjis–gruodis
Metų eigoje galimai svarstytini klausimai, atsižvelgiant į aplinkybes, Centro veiklą:

 1. Dėl Mokinių tarybos inicijuoto projektinio darbo (konkurso, metodinės medžiagos ar kt.) rengimo, aptarimo.
 2. Dėl prevencinių priemonių rengimo Centro mokiniams, kas padėtų kurti saugią ir draugišką aplinką Centre.
 3. Dėl mokinių užimtumo organizavimo atostogų metu.
2022 m.

*Esant itin mažam mokinių skaičiui, Mokinių tarybą ir mokinių interesus atstovauja ribotas kiekis mokinių.

**Esant poreikiui, nenumatytoms aplinkybėms ir atvejams ar kitiems objektyviems veiksniams, Mokinių tarybos veiklos planas, datos ir klausimai gali keistis, būti aptarti papildomi klausimai arba neaptarti numatytieji. Gali dalyvauti kviestieji asmenys.

 ____________________________

Gruzdžių vaikų socializacijos centro
 metinio veiklos plano 2022 metams
1 priedas

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

Tikslas – atstovauti Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) bendruomenę, siekiant įgyvendinti Centro veiklos uždavinius, sprendžiant strateginius Centro veiklos klausimus, siekiant pagerinti mokinių ugdymo(si) ir gyvenimo Centre kokybę.

Uždaviniai:

 1. Stebėti, vertinti ir teikti siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 2. Aprobuoti Centro strateginius veiklos dokumentus.
 3. Svarstyti Centro lėšų naudojimo klausimus.
 4. Svarstyti kitus teikiamus klausimus.

Laukiami rezultatai 2022 metais.

Centro taryba, atstovaudama Centro bendruomenę, sieks sutelkti ją ugdymo proceso kokybės gerinimui, kylančių problemų sprendimui, patrauklios ir saugios ugdymo bei darbo aplinkos kūrimui, tuo užtikrinant Centro uždavinių įgyvendinimą.

Centro tarybos sudėtis* 2022 metais:

Tarybos pirmininkas – Vaida Misevičienė, psichologė asistentė.

Tarybos sekretorius – Simona Petravičiūtė, sekretorė.

Tarybos nariai: Aurimas Skėrys, vyresnysis auklėtojas, mokytojas metodininkas, mokytojas; Rasa Sabaliauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė, mokytoja; Artūras Tallat-Kelpša, vyresnysis auklėtojas; Vidmantas Adomaitis, Gruzdžių miestelio bendruomenės narys; Gintaras Bagdžiūnas, Kauno savivaldybės vaikų globos namų direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui; Aras Arkutis – 6 klasės mokinys, mokinių atstovas.

* Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestieji asmenys.

Eil. Nr.
Numatoma veikla
Data
Atsakingi asmenys
1.
1.1. Pedagoginio ir aptarnaujančio personalo atostogų grafiko patvirtinimas.
1.2. Kiekvieno mėnesio rinkliavų į Centro darbuotojų fondą aptarimas.
1.3. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
1.4. Centro veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas.
1.5.Centro direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas.
1.6. Kiti teikiamieji klausimai.
2022
I ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
2.
2.1. Mokinių užimtumo veiklos planavimas ir organizavimas vasaros atostogų metu.
2.2. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
2.3. Kiti teikiamieji klausimai.
2022
II ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
3.
3.1. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
3.2. Kiti teikiamieji klausimai.
2022
III ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
4.
4.1. Centro darbuotojų fondo išlaidų per 2022 metus aptarimas.
4.2. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
4.3. Centro tarybos veiklos 2022 metais aptarimas.
4.4. Centro tarybos plano 2023 metams sudarymas.
4.5. Kiti teikiamieji klausimai.
2022
IV ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
Kiti galimi klausimai:
·       Ugdymo proceso metu ar Centro bendruomenėje atsiradusių problemų, atsižvelgiant į įstatyminių atstovų, mokytojų, auklėtojų / atvejo vadybininkų bei mokinių interesus, svarstymas.
·       2 procentų pajamų mokesčio surinkimas ir pasiūlymo dėl surinktų lėšų panaudojimo teikimas.
·       Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų aptarimas.
·        Teigiamo Centro įvaizdžio bendruomenėje ir visuomenėje kūrimas.
·        Ūkinės veiklos klausimai dėl Centro fizinės, ugdomosios aplinkos gerinimo, tobulinimo.
·        Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021–2023 metų atestacijos programos aptarimas (esant poreikiui).
2022 metai
Centro taryba, kviestieji asmenys
 • Planas gali būti koreguojamas, keičiamas ar papildomas kalendorinių metų eigoje.
____________________________

ĮGYVENDINAMOS  PROGRAMOS 

Eil. Nr
Programos pavadinimas
Įgyvendinimas
1.
Kognityvinė elgesio korekcijos programa EQUIP.
Grupiniai užsimėmimai
2.
Ankstyvosios intervencijos programa.
Grupiniai užsimėmimai
3.
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
Mokomasis dalykas.
4.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, fizinį ugdymą, biologiją), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą.
5.
Ugdymo karjerai programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (anglų kalbą, ikiprofesinį ugdymą), grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
6.
Etninės kultūros bendroji programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, muziką, dailę), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą, klasės auklėtojų organizuojamą veiklą.
7.
Smurto prevencijos programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, EQUIP), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą, informacinių technologijų būrelį „Bitas“.
8.
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, biologiją, chemiją, gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, EQUIP, fizinį ugdymą), nepamokinės veiklos (renginių) planą.
9.
Sveikos gyvensenos ugdymo programa.
Integruojama į:
klasės auklėtojų, grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
10.
Socialinių įgūdžių ugdymo programa.
Integruojama į:
klasės auklėtojų, grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
        PATVIRTINTA
        Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
        2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-117

 

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2022 METAMS

Eil.
Nr.
Renginio pavadinimas
Numatoma data 
Atsakingi už renginį
VALSTYBINĖS ŠVENTĖS. ISTORINĖS ATMINTIES DIENOS
I.
Integruotas renginys, skirtas Sausio 13-ai paminėti. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
01
A. Milaknis
G. Jurgaitienė
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Dalyvavimas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje  įvertinti pilietinėje iniciatyvoje.
02
A .Milaknis
Dalykų mokytojai
Istorinės atminties dienos. Nepamokinio ugdymo diena.
03
A. Milaknis
Dalykų mokytojai
TRADICINIAI KALENDORINIAI RENGINIAI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
02
Z. Urbietienė
Etnokultūros diena. Nepamokinio ugdymo diena.
02
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Žiemos palydų šventė. Užgavėnių papročiai ir tradicijos.
 
03
K. Mankuvienė
Grupių auklėtojai
„Knygos keliais“ – renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti.
03
Z. Urbietienė
Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas.
03
H. Gaidamavičius
Šv. Velykų šventė – „Prisikėlimo stebuklas“. Velykų tradicijos: kaip šią šventę minėjo mūsų protėviai.
04
Švietimo pagalbos specialistės
Grupių auklėtojai
Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
06
Švietimo pagalbos specialistės
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena. Mokslo metų pradžios šventė. Dalyvavimas šv. Mišiose Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčioje.
Nepamokinio ugdymo diena.
09
H. Gaidamavičius
O. Leliukienė
Dalykų mokytojai
Europos kalbų diena.
Nepamokinio ugdymo diena.
09
Z. Urbietienė
Dalykų mokytojai
Sveikinimai Tarptautinės Mokytojo dienos proga.
10
Centro bendruomenė
Lapkričio 1-oji – visų šventųjų ir mirusiųjų diena. Prisiminkime išėjusius, uždegdami šiltą prisiminimų žvakutės liepsnelę…
11
Centro administracija
Helovino šventė – atsiradimo istorija, tradicijos. Kūrybinės dirbtuvės, panaudojant svarbiausią Helovino akcentą – moliūgą.
11
A. Milašauskas
Adventinio laikotarpio pristatymas. Šv. Kūčių vakarienė. Kalėdos. Senolių tradicijos ir papročiai.
12
O. Leliukienė
Švietimo pagalbos specialistės
Kalėdinė kūrybinė diena. Nepamokinio ugdymo diena.
12
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
SPORTO RENGINIAI
 
 
 
 
 
 
III.
Išvykos į Šiaulių areną (sporto renginių, varžybų stebėjimas).
Per metus
H. Gaidamavičius
Išvykos į Šiaulių plaukimo centrą „Delfinas“.
Per metus
Grupių auklėtojai
Išvykos į UNIQA areną, batutų parką.
Per metus
 
Grupių auklėtojai
Išvykos į Šiaulių sporto klubą „Mangustas“.
Per metus
S. Kulikauskas
Slidinėjimo varžybos.
12–02 mėn.
A. Skėrys
Krepšinio šventė.
02
A. Skėrys
Bilijardo varžybos.
03
A. Skėrys
Šaškių varžybos.
04
A. Skėrys
Kovos menų čempiono V. Valančiaus apsilankymas Centre ir bendro fizinio parengimo treniruotė mokiniams.
04
I. Valančienė
Smigio varžybos.
05
A. Skėrys
Susipažinimas su skraidyklių ir parasparnių sportu.
05
A. Tallat-Kelpša
Sporto-turizmo diena. Nepamokinio ugdymo diena.
06
A. Skėrys
Dalykų mokytojai
PREVENCINĖ VEIKLA
 
IV.
Emocijų pažinimo valandėlė „Blogi įpročiai“.
01
G. Jurgaitienė
Susitikimas su Šiaulių bendruomenės policijos pareigūnais. Susipažinimas su nauja veikla – „Paslapčių kambarys“ ant ratų.
03
J. Spudis
Iniciatyva „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“.
03
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Sveikos gyvensenos ugdymo diena. Nepamokinio ugdymo diena.
04
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
A. Mazelskienė
Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena. Protmūšis.
12
V. Misevičienė
G. Jurgaitienė
PILIETIŠKUMO UGDYMAS
V.
Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“, skirta rugsėjo 23-iajai – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai paminėti.
09
A. Milaknis
Susitikimas su visuomenės veikėju, muzikantu, Šaulių sąjungos nariu G. Liaudansku-Svaru.
03
Psichologė asistentė V.Misevičienė
Savanorystės veiklų įgyvendinimas, dalyvaujant akcijoje „Darom 2022“.
04
 
Grupių auklėtojai
Gedulo ir vilties diena. Prisimename mūsų šalies istoriją, pagerbiant buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.
06
A. Milaknis
Renginiai, skirti Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.
11
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
KITI RENGINIAI
 
VI.
Tarptautinės saugesnio interneto dienos minėjimas.
02
K. Rimkuvienė
Socialinio ir emocinio ugdymo diena. Nepamokinio ugdymo diena.
04
Dalykų mokytojai
Švietimo pagalbos specialistės
Susitikimas su kinologais.
05
J. Vališauskas
Karjeros ir verslumo diena „Matuojuosi profesiją“. Nepamokinio ugdymo diena.
 
 
05
V. Raupytė
L. Briedis
Dalykų mokytojai
 
Mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara!“ Nepamokinio ugdymo diena.
 
06
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
Nepamokinės veiklos (renginių) planas metų eigoje gali būti koreguojamas.
____________________________________
        PATVIRTINTA
                                                                               Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V1-91  
                                                                                                                                                                                                         

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

MOKINIŲ NEATLYGINTINOS DARBINĖS VEIKLOS IR IKIPROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas paaiškina Centro mokinių dalyvavimą darbinio pobūdžio veiklose Centre ir už jo ribų.
 2. Centro mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas yra organizuojamas vadovaujantis Centro nuostatais, Centro ugdymo planu, LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės įstatymu, LR darbo kodeksu, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR profesinio mokymo įstatymu, LR švietimo įstatymu ir LR užimtumo įstatymu.
 3. Mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas organizuojamas sukuriant sveikas ir saugias sąlygas, kurių metu ugdomi elementarūs darbiniai įgūdžiai, sukuriamos prielaidos socializacijos ir resocializacijos procesui.
 4. Mokinių neatlygintinas darbines veiklas ir ikiprofesinį mokymą organizuoja Gruzdžių vaikų socializacijos centras.
 5. Su mokinių neatlygintinomis darbinėmis veiklomis ir ikiprofesiniu mokymu yra supažindinami mokiniai, įstatyminiai atstovai.
 6. Neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas yra organizuojamas saugiomis, nekeliančiomis pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiančiomis mokymo procesui sąlygomis. Vaikai jų metu nepatiria ekonominio išnaudojimo ar rizikos savo sveikatos būklei, nedirba su kenksmingomis medžiagomis ir kitais faktoriais aprašytais Asmenų iki aštuoniolikos metu įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo II skyriaus 5 punkte, V skyriaus 22 punkte ir 23 punkte.

II. IKIPROFESINIS MOKYMAS

 1. Ikiprofesinis mokymas yra grįstas Ugdymo plano nuostatomis.
 2. Ikiprofesinio mokymo teikėjas yra Šiaulių profesinio rengimo centras.
 3. Ikiprofesinio mokymo teikėjas užtikrina saugias asmens praktinio mokymo sąlygas. Ikiprofesinio mokymo teikėjo organizuojamas praktinis mokymas nekeliantis pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiantis mokymuisi.
 4. Prieš atliekant veiklas, susijusias su ikiprofesiniu mokymu, mokiniai yra instruktuojami, kad jie būtų apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų darbe ar kito poveikio sveikatai, įgytų žinių, kaip saugiai atlikti darbus. Instruktavimas vykdomas pagal Šiaulių profesinio rengimo centro nuostatas.

III. NEATLYGINTINOS DARBINĖS VEIKLOS

 1. Neatlygintinos darbinės veiklos, kurių metu ugdomi darbiniai įgūdžiai, susipažįstama su darbo įrankiais ir jų funkcijomis, yra grįstos Centre patvirtinta Gyvenimo įgūdžių formavimo programa.
 2. Neatlygintinos darbinės veiklos yra integruotos į resocializacijos procesą.
 3. Darbinio pobūdžio veiklos yra neatlygintinos.
 4. Neatlygintinos darbinės veiklos yra saugios, nekeliančios pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiantis akademiniam mokymuisi.
 5. Neatlygintinos darbinės veiklos vyksta pagal sezoniškumą.
 6. Neatlygintinos darbinės veiklos apima šias sritis:
  • Šunų priežiūra;
  • Patalpų tvarkymas (pirtis, mokykla, dirbtuvės ir kita), puošimas, dekoracijų gaminimas;
  • Žaidimų patalpų tvarkymas;
  • Kuro sandėliavimas, malkų gabenimas į katilinę;
  • Bulvių skutimas;
  • Vaisių skynimas;
  • Smulkūs remonto darbai;
  • Šiukšlių išvežimas;
  • Teritorijos tvarkymas (gėlių priežiūra, žolės griebimas, sodo genėjimas, medelių dažymas, šlavimas, lapų griebimas, sniego valymas ir kita);
  • Knygų, sporto ir kito inventoriaus tvarkymas, priežiūra;
  • Socialinė veikla: kapų tvarkymas, miško aikštelės tvarkymas, vandens telkinio aplinkos tvarkymas ir pan.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Centro direktorius, vaikas ir jo įstatyminis atstovas sudaro trišalę rašytinę sutartį „Dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme sutartis“ (priedas Nr. 1) dėl vaiko dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme.
 2. Sutartis sudaroma tokią pat juridinę galią turinčiais dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas įstatyminiam atstovui, o kitas lieka Centrui.
 3. Sutartis galioja visą vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikotarpį.

_________________________________

Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo

priedas

 DALYVAVIMO NEATLYGINTINOJE DARBINĖJE VEIKLOJE IR IKIPROFESINIAME MOKYME

s u t a r t i s

 20_____ m. ________________ d. Nr. _____

Gruzdžiai

Neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinio mokymo organizatorius Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras), kodas 190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai,           LT-81416, atstovaujamas direktoriaus Henriko Gaidamavičiaus, ir mokinys ___________________________________, gim. data ____________________, gyv. _________________________­­­___________, (toliau – mokinys) ir jo įstatyminis atstovas ___________________________________,  (toliau – įstatyminis atstovas) sudarė šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 1. Mokinys gyvendamas ir besimokydamas Centre dalyvauja neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme ir su tuo susijusiose darbinėse veiklose ir tokiu būdu sukuria prielaidas sėkmingai socializacijai ir resocializacijai.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Centro įsipareigojimai:
  • užtikrina saugias darbinio pobūdžio veiklos sąlygas, kurios nekelia pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam mokinio vystymuisi, nepakenkia mokymuisi;
  • mokinys yra instruktuojamas prieš atliekant darbinio pobūdžio neatlygintinas veiklas Centre;
  • Centras suteikia darbo aprangą, inventorių;
  • ugdo mokinių socialinius ir darbinius įgūdžius bei rengia socialinei integracijai visuomenėje;
  • informuoja įstatyminius atstovus apie darbinio pobūdžio neatlygintinas veiklas Centre ir profesiniu ugdymu ir su tuo susijusias darbines veiklas, turi raštiškus įstatyminių atstovų sutikimus;
  • atsitikus traumai, nedelsiant mokiniui suteikia pirmąją pagalbą, informuoja įstatyminius atstovus;
  • Centras, organizuodamas darbinio pobūdžio neatlygintinas veiklas, vadovaujasi „Gyvenimo įgūdžių formavimo“ programa;
  • Centras, organizuodamas profesinį ugdymą ir su tuo susijusias darbines veiklas, vadovaujasi Gruzdžių vaikų socializacijos centro Ugdymo planu.
 2. Įstatyminio atstovo įsipareigojimai:
  • mokinio atostogų metu namuose užtikrinti jam pareigas analogiškas Centre vykstančioms darbinio pobūdžio veikloms;
  • palaiko ir skatina mokinį paskirtas darbinio pobūdžio veiklas atlikti motyvuotai;
  • raštiškai sutinka dėl mokinio darbinio pobūdžio veiklų, pasirašydamas šią sutartį;
 3. Mokinio įsipareigojimai:
  • aktyviai dalyvauti darbinio pobūdžio neatlygintoje veikloje, profesiniame ugdyme ir su tuo susijusiose darbinėse veiklose;
  • atsakingai ir motyvuotai formuotis socialinius ir darbinius įgūdžius bei rengtis socialinei integracijai visuomenėje;
  • mokinys informuoja Centro administraciją ir atsakingą pedagogą dėl sunkumų, traumų, patiriamų darbinio pobūdžio neatlygintoje veikloje, profesiniame ugdyme ir su tuo susijusiose darbinėse veiklose.

III. NEATLYGINTINA DARBINĖ VEIKLA

 5. Neatlygintina darbinė veikla vyksta pagal sezoniškumą.

6. Neatlygintina darbinė veikla vyksta ne ilgiau nei 2 valandas ir ne dažniau nei 3 kartus per savaitę

7. Neatlygintina darbinė veikla apima šias veiklas:

 • Šunų priežiūra;
 • Patalpų tvarkymas (pirtis, mokykla, dirbtuvės ir kita), puošimas, dekoracijų gaminimas;
 • Žaidimų patalpų tvarkymas;
 • Kuro sandėliavimas, malkų gabenimas į katilinę;
 • Bulvių skutimas;
 • Vaisių skynimas;
 • Smulkūs remonto darbai;
 • Šiukšlių išvežimas;
 • Teritorijos tvarkymas (gėlių priežiūra, žolės griebimas, sodo genėjimas, medelių dažymas, šlavimas, lapų griebimas, sniego valymas ir kita);
 • Knygų, sporto ir kito inventoriaus tvarkymas, priežiūra;
 • Socialinė veikla: kapų tvarkymas, miško aikštelės tvarkymas, vandens telkinio aplinkos tvarkymas.

IV.  IKIPROFESINIS MOKYMAS

8. Ikiprofesinis mokymas vyksta Šiaulių profesinio rengimo centre.

9. Ikiprofesinis ugdymas vyksta kartą per savaitę, 4 valandas.

10. Ikiprofesinis ugdymas vyksta vadovaujantis Centro Ugdymo planu.

11. Ikiprofesinio ugdymo metu vykstančios darbinio pobūdžio veiklos yra susijusios su profesinių įgūdžių įsisavinimu.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims.

13. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

14.Sutartis sudaryta tokią pat juridinę galią turinčiais dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas įstatyminiam atstovui, o kitas lieka Centre.

 VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

A. V. Darbinio pobūdžio veiklų organizatorius

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Kodas 190089213

F. Vaitkaus g. 61

Gruzdžiai

LT-81416

Tel. (8 41)  372 322

Gruzdžių vaikų socializacijos direktorius

Henrikas Gaidamavičius

Mokinys

_______________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)

Įstatyminis atstovas

_______________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)

Gruzdžių vaikų socializacijos centre Darbo taryba sudaro 3 nariai.
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
 
DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
 

I. BENDROJI DALIS

 1. Darbo taryba (toliau – Taryba) sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo Tarybos įgaliojimų pradžios.

2.Tarybą, atsižvelgiant į vidutinį darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip trys nariai.

II. TARYBOS RINKIMAS

 3. Tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir Centre dirbantys ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, Tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius.

4. Centro direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti Tarybos nariais.

5. Pirmuosius Tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro Centro direktorius. Rinkimų komisija sudaroma mažiausia iš trijų ir daugiausia iš septynių narių. Centro administracijos darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati Taryba.

6. Rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia Tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

7. Kandidatus į Tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Tarybą. Visų kandidatų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki Tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos Tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į Tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad Tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Tokiu atveju nauji Tarybos rinkimai rengiami pagal LR Darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo Tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

8.Išrinktais Tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas Centre yra didesnis. Asmenys, esantys atsarginių Tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti Tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva Tarybos nario vieta.

9. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami Tarybai pirmajame jos posėdyje. Taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos Tarybos sudarymo.

10. Į Tarybą išrinktas darbuotojas Tarybos nariu laikomas nuo Tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo.

11.  Darbuotojas, esantis atsarginių Tarybos narių sąraše, Tarybos nariu vietoj narystę Taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo Tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo Tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.

III. NARYSTĖ TARYBOJE

 Narystė Taryboje pasibaigia:

1) atsistatydinus iš Tarybos;

2) nutrūkus darbo santykiams;

3) mirus Tarybos nariui;

4) įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo Tarybos nario išrinkimas į Tarybą pripažintas neteisėtu;

5) pasibaigus Tarybos kadencijai;

6) atstatydinus iš Tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis Centro darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Centro darbuotojų. Tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

IV. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13.  Taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti LR Darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį.

14. Pirmąjį Tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

15. Tarybos nariai pirmajame Tarybos posėdyje visų Tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką ir sekretorių.

16. Tarybos pirmininkas:

1) šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

2) atstovauja Tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu ir trečiaisiais asmenimis;

3) rengia metinės Tarybos veiklos ataskaitos Centro darbuotojams projektą ir pateikia darbuotojams Tarybos patvirtintą ataskaitą;

4) turi kitas LR Darbo kodekse ir kituose įstatymuose bei Tarybos veiklos reglamente, kuris tvirtinamas pirmajame Tarybos posėdyje, nustatytas teises.

 1. Tarybos sekretorius tvarko ir saugo Tarybos dokumentaciją, informuoja Tarybos narius apie šaukiamo Tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę, informuoja Centro direktorių apie Tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą, rašo Tarybos posėdžio protokolą ir atlieka kitus Tarybos pirmininko pavedimus. Kai Tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys.
 2. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus Tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Centro direktorius ar jam atstovaujantys asmenys. Prireikus Taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. Tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja Tarybos veiklos reglamentas, kurį savo kadencijos laikotarpiui tvirtina Taryba visų Tarybos narių balsų dauguma.
 3. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos įgaliojimų pradžios Tarybos pirmininkas raštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyrių apie Tarybos sudarymą, jos valdymo organus, įstaigos, kurioje sudaryta Taryba, pavadinimą.

 V. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į Centro direktoriaus sprendimų priėmimą;

2) LR Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš Centro direktoriaus ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams Centro direktoriaus sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei, aptarti svarbius Centro darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį Centro direktoriaus ir darbuotojų susirinkimą, suderinus su Centro direktoriumi susirinkimo datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius LR Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

 1. Taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi LR Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir Centro direktoriaus susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų Centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama Centro darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą.

4) raštu informuoti Centro direktorių apie savo įgaliotus narius;

 VI. TARYBOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

 Tarybos veikla pasibaigia:

1) kai nutrūksta Centro veikla;

2) kai pasibaigia Tarybos kadencija;

3) kai Taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių Tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti Tarybos nariu;

4) Tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais Tarybos narių balsų;

 1. Naujos Tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos.
 2. Naujos Tarybos rinkimus privalo inicijuoti Taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją LR Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                      Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
                                                                                      2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-118
 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija), reglamentuoja Centro vaiko gerovės komisijos paskirtį, veiklos principus, sudarymą, funkcijas ir teises, darbo organizavimą ir sprendimų priėmimą.
 2. Centro vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 3. Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškos, dalyvavimo Centro gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
 4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.
 5. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:
  • geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;
  • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus įstatymų nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramą dėmesį;
  • Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes;
  • visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinimas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
  • Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims;
  • ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams teikimą laiku;
  • dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę Centre, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų bei visuomenės poreikius;
  • Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami Centro tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje;
  • veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė Centre.
  • Vaiko gerovės Centre kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba.
 6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 1. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius, Komisijos narius siūlo Mokytojų taryba. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
 2. Komisiją sudaro: Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas), slaugytoja.
 3. Į Komisijos sudėtį įtraukiami motyvuoti, pozityvių nuostatų turintys asmenys, gebantys atskleisti vaiko potencialą, dirbti komandoje, išmanantys įvairaus vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, prevencinės veiklos specifiką.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 1. Komisija vykdo šias funkcijas:
  • remdamasi Centro turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Centro mokymosi aplinkos, jos saugumo, Centro bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
  • rūpinasi pozityvaus Centro mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
  • organizuoja Centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Centre dirbantiems mokytojams;

11.4. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

11.5. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Centre;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

11.7. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;

11.8. įvykus krizei Centre, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Centro bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Centro bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

11.9. bendradarbiauja su Centro savivaldos institucijomis, savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisijomis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis policijos įstaigomis, vaiko teisių apsaugą savivaldybėse užtikrinančiomis institucijomis, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

11.10. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 1. Komisija turi teisę:
  • gauti iš Centro darbuotojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
  • į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, auklėtojus, vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus ir kt.);

12.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 1. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali Centro metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. Už veiklos plano įgyvendinimą Komisija atsiskaito Centro direktoriui.
 2. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti.
 3. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas Centro direktoriaus įgaliotas Komisijos narys.
 4. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
 5. Komisijos posėdžiai gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
 6. Komisijos posėdžiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis veiklos planu arba pagal poreikį.
 7. Komisijos nariai yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis Centre: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.
 8. Komisijos pirmininkas:
  • vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;
  • pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
  • atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
  • paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.
 9. Komisijos sekretorius:

21.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;

21.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

21.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;

 • tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
 • vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.
 1. Komisijos narys:
  • renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu Centre susijusiais klausimais;
  • įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
  • pristato Komisijai Aprašo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijų atlikimu.

 1. Svarstant konkretaus vaiko atvejį:
  • į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai / auklėtojas ir (ar) vaikas;
  • Komisijos pirmininko sprendimu gali būti kviečiami kiti suinteresuoti asmenys ar institucijų atstovai;
  • posėdyje ar pasitarime išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų, kitų suinteresuotų kviestinių asmenų ar institucijų atstovų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant dalyvauti Komisijos posėdyje, jo nuomonė gali būti išklausoma individualiai per atstovą ir pateikiama Komisijos posėdžio metu;
  • Komisijai priėmus sprendimą dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planas, paskiriamas plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, pagalbos vaikui specialistais numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;
  • mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus Komisijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais ir vidutinės priežiūros priemonės vykdymo plano įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu.
 2. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jų įgyvendinimą ir veiksmingumo vertinimą Centre bei rūpindamasi pozityvaus Centro mikroklimato kūrimu, Komisija:
  • atlikusi Centro mokymosi aplinkos, jos saugumo, Centro bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, identifikuoja aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato Centro metiniame veiklos plane prioritetus ir priemones, už jų įgyvendinimą atsakingus Centro darbuotojus;
  • analizuoja ir vertina smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų, kitų prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumą Centre, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų vykdymo, prireikus, dėl naujų prevencijos programų pasirinkimo ar jų keitimo kitomis;
  • domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes Centre ir inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą ar kitas veiklas, atitinkančias besikeičiančios visuomenės, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų poreikius, skatinančias vaikų saviraiškų, aktyvų dalyvavimą Centro gyvenime, bendruomeniškumą ir humaniškus tarpusavio santykius;
  • analizuoja Centro vidaus dokumentų turinį saugios ir ugdymui(si) palankios aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jų tobulinimo.
 3. Įvykus krizei Centre, Komisija:
  • įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus;
  • parengia informaciją apie krizę Centro bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai;
  • apie situaciją informuoja Centro bendruomenę, Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, dalyvių susirinkimą (savininką), prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje;
  • įvertina Centro bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja Centro bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Centras.

 1. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.
 2. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Centre Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________________________________________