Gruzdžių vaikų socializacijos centro 2023-2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planas.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos
2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

Klasės
I trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
II trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
III trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
4
2023-09-01 – 2023-11-30
(60 ugdymo dienų)
2023-12-01 – 2024-03-08
(55 ugdymo dienos)
2023-03-12 – 2023-06-11
(60 ugdymo dienų)
5–8
2023-09-01 – 2023-11-30
(60 ugdymo dienų)
2023-12-01 – 2024-03-08
(55 ugdymo dienos)
2024-03-12 – 2024-06-26
(70 ugdymo dienų)
9–10, SK
2023-09-01 – 2023-11-30
(60 ugdymo dienų)
2023-12-01 – 2024-03-08
(55 ugdymo dienos)
2024-03-12 – 2024-06-26
(70 ugdymo dienų)

 

   PATVIRTINTA
   Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
   2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-8

 

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M.

(nuo 2023 m. sausio 9 d.)

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
 14.30–15.30 (1.0) val. Informacinių technologijų būrelis„Bitas“ Mokyt. K. Rimkuvienė……………………………. 15.30–16.30 (1.0) val. Būrelis „Eko dirbtuvėlės“ Mokytoja G. Jurgaitienė__________ 9.30–11.30 (2.0) val. Dziudo būrelis Mokyt. S. Kulikauskas 14.30–16.30 (2.0) val. Medžio darbų būrelis Mokyt. A. Milašauskas 15.00–16.00 (1.0) val. Būrelis „Atrask meną savyje“ Mokyt. R. Kvedarienė 15.30–16.30 (1.0)val. Būrelis „Istorijos keliais“ Mokyt. A. Milaknis

 

___________________________________________

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KUNIONIŲ SKYRIAUS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M.

(nuo 2022 m. gruodžio 1 d.)

 

Užsiėmimo pavadinimas Val. Klasės Savaitės dienos Užsiėmimovieta Atsakingasmokytojas
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Dramos būrelis 1 7/SK 1500–1600 Renginių patalpa S. Michailovskaja
Lietuvos pažinimas 1 7/SK 1500–1600   Istorijos kabinetas D. Savickienė
Sporto būrelis 2 7/SK 1500–1600 1500–1600 Sporto salė D. Motiejūnienė
       Gruzdžių vaikų socializacijos centro
           metinio veiklos plano 2023 m. priedas

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS

Tikslas – įtakoti Centro ugdymo procesą siekiant įgyvendinti 2023  metų veiklos plane numatytus tikslus.

Uždaviniai: 1. Ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymą siejant su gyvenimiška patirtimi.

 1. Atlikti mokinių ugdymosi pasiekimų kiekybinę ir kokybinę analizę.
 2. Priimti sprendimus dėl Centro ugdymo proceso organizavimo veiklos plane bei ugdymo plane numatytų priemonių įgyvendinimo.

 

Eil. Nr.
Veiklos turinys*
Mėnuo
Atsakingas
I. 1.
II-ojo trimestro ugdymo(si) rezultatų aptarimas. Papildomų mokymosi užduočių atsiskaitymas naujai atvykusių mokinių.
Kovo mėn.
Administracija, švietimo pagalbos specialistai
Mokytojai
Auklėtojai
I. 2.
Vidutinės priežiūros priemonės vykdymas Centre.
I. 3.
Centro bendruomenėje II-ojo trimestro eigoje iškilusių klausimų dėl ugdymosi proceso, mokinių interesų, mokymosi kokybės gerinimo aptarimas.
I.4.
Gerosios pedagoginės patirties sklaida
I.5.
Šiuolaikinė pamoka: uždavinys, aktyvūs metodai, įsivertinimas. Stebėtų pamokų, veiklų aptarimas ruošiantis atestacijai.
I.6.
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos plano analizė.
II. 1.
III-iojo trimestro ugdymosi rezultatų aptarimas. Mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos analizė per mokslo metus.
Birželio mėn.
Administracija, švietimo pagalbos specialistai
Mokytojai
Auklėtojai
II.2.
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Papildomų darbų skyrimas
II.3.
Vidutinės priežiūros priemonės vykdymas Centre.
II.4.
Vasaros atostogų metu neišvykstančių mokinių užimtumas.
II.5.
Centro bendruomenėje mokslo metų eigoje iškilusių klausimų dėl ugdymosi proceso, mokinių interesų, mokymosi kokybės gerinimo aptarimas.
II.6.
2023-2024 m.m. ugdymo plano projekto aptarimas..
II.7.
Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo tarpinė analizė.
II.8.
Gerosios patirties sklaida.
II.9.
Šiuolaikinė pamoka: uždavinys, aktyvūs metodai, įsivertinimas. Stebėtų pamokų, veiklų aptarimas ruošiantis atestacijai.
III.1.
Centro darbo veiklos organizavimas
2023-2024 m.m. Aktualūs ugdymo proceso ir Centro veiklos organizavimo klausimai.
Rugpjūčio mėn.
Direktorius
Skyriaus vedėja
Pavaduotoja ugdymui
III.2.
Pedagoginio personalo krūvio paskirstymas, ugdymo programų, neformaliojo švietimo veiklų aptarimas.
III.3
2023-2024 m.m. ugdymo plano įgyvendinimo aptarimas.
III.IV.
Mokinių paskirstymas į klasės, grupes.
IV.1.
I-ojo trimestro ugdymo(si) rezultatų ir elgesio pokyčių klasėse aptarimas
Gruodžio mėn.
Administracija, švietimo pagalbos specialistai
Mokytojai
Auklėtojai
IV.2.
Vidutinės priežiūros priemonės vykdymas Centre.
IV.3.
Metinio veiklos plano 2023 m. ataskaitos aptarimas.
IV.4.
2024 metų veiklos plano rengimo aptarimas.
IV.5.
Stebėtų pamokų, veiklų aptarimas ruošiantis atestacijai.
IV.6.
Gerosios pedagoginės patirties sklaida.
IV.7.
Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos plano įgyvendinimo aptarimas, tolimesnių tikslų, uždavinių numatymas.
IV.7.
Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo plano aptarimas 2024 metams.

*Esant poreikiui, nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms, datos ir svarstomi klausimai gali keistis arba būti šaukiami neplanuoti Mokytojų tarybos posėdžiai.

 

____________________________

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2023 METAMS
 
Mokinių tarybos nariai*:

N. D., 9 kl. – pirmininkas, L.T., 7 kl., G.P., 10 kl.

Mokinių tarybos koordinatorius: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jurgita Kriščiūnienė

Tikslai:
 1. Atstovauti mokinių interesus Centre.
 2. Sustiprinti mokinių iniciatyvumą Centro veiklos organizavime.
Uždaviniai:
 1. Skatinti mokinių aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą į Centro veiklą sprendžiant su mokiniais susijusius klausimus.
 2. Teikti pasiūlymus Centro administracijai dėl mokinių skatinimo, renginių, užimtumo, kitų aktualių Centro veiklos klausimų.
 3. Ugdyti bendradarbiavimo tradiciją su Centro administracija, pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais.
 4. Sustiprinti gebėjimą formuluoti, pagrįsti savo ir išklausyti kitų nuomonę ir siūlymus.
 5. Vykdyti informacijos sklaidą savo klasėse ir grupėse.

 

Mokinių tarybos veiklos principai:
 1. Konstruktyvus dialogas.
Tema **
Data
1.      Dėl Mokinių tarybos sudėties.
2.      Dėl Mokinių tarybos reglamento rengimo.
3.      Dėl Centre vykstančių renginių, užimtumo.
4.      Dėl Mokinių tarybos atstovo delegavimo į Centro tarybą.
5.      Mokinių diskusijos pagal aplinkybes.
2023 m. sausis – birželis
1.      Dėl Mokinių tarybos sudėties.
2.      Dėl Mokinių tarybos veiklos plano 2024 metams sudarymo.
3.      Dėl užimtumo organizavimo ir renginių.
4.      Mokinių diskusijos pagal aplinkybes.
2023 m. rugsėjis – gruodis
Metų eigoje galimai svarstytini klausimai, atsižvelgiant į aplinkybes, Centro veiklą.
1.      Dėl Mokinių tarybos inicijuoto projektinio darbo (konkursų, metodinės medžiagos ar kt.) rengimo ir aptarimo.
2.      Dėl prevencinių priemonių rengimo Centro mokiniams, kas padėtų kurti saugią ir draugišką aplinką Centre.
3.      Dėl Mokinių užimtumo organizavimo atostogų metu.
2023 m.

* pastaba. Esant itin mažam mokinių skaičiui, Mokinių tarybą ir interesus atstovauja ribotas kiekis mokinių.

** pastaba. Esant poreikiui, nenumatytoms aplinkybėms ir atvejams ar kitiems objektyviems veiksniams, Mokinių tarybos veiklos planas, datos ir klausimai gali keistis, būti aptarti papildomi klausimai ar neaptarti numatytieji. Gali dalyvauti kviestieji asmenys.

                                 Gruzdžių vaikų socializacijos centro
                                                                        metinio veiklos plano 2023 m. priedas

 

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS

 Tikslas – atstovauti Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) bendruomenę, siekiant įgyvendinti Centro veiklos uždavinius, sprendžiant strateginius Centro veiklos klausimus, siekiant pagerinti mokinių ugdymo(si) ir gyvenimo Centre kokybę.

 

Uždaviniai:

 1. Stebėti, vertinti ir teikti siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 2. Skatinti Centro bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę.
 3. Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. Aprobuoti Centro strateginius veiklos dokumentus.

 

Laukiami rezultatai 2023 metais.

Centro taryba, atstovaudama Centro bendruomenę, sieks sutelkti ją ugdymo proceso kokybės gerinimui, kylančių problemų sprendimui, patrauklios ir saugios ugdymo bei darbo aplinkos kūrimui, tuo užtikrinant Centro veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

 

Centro tarybos sudėtis* 2023 metais:

Tarybos pirmininkas – Vaida Misevičienė, psichologė.

Tarybos sekretorius – Simona Petravičiūtė, sekretorė.

Tarybos nariai: Jurgita Kriščiūnienė, vyresnioji mokytoja, mokytoja; Viktor Djačenko, vyresnysis mokytojas, mokytojas; Aurimas Navickas, vyresnysis auklėtojas; Tatjana Borisevičienė, specialioji pedagogė ekspertė; Daiva Motiejūnienė, socialinė pedagogė, vyresnioji auklėtoja, mokytoja; Vidmantas Adomaitis, Gruzdžių miestelio bendruomenės narys; Emilija Markucevičienė, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė; Neilas Duoblys – 9 klasės mokinys, Gabrielė Paškevičiūtė – 10 klasės mokinė, mokinių atstovai.

*Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestieji asmenys.

 

Eil. Nr.
Numatoma veikla
Data
Atsakingi asmenys
1.
1.1. Pedagoginio ir aptarnaujančio personalo atostogų grafiko patvirtinimas.
1.2. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
1.3. Centro veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas.
1.4. Centro direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas.
1.5. Kiti einamieji klausimai.
2023
I ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
2.
2.1. Mokinių užimtumo veiklos planavimas ir organizavimas vasaros atostogų metu.
2.2. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
2.3. Kiti einamieji klausimai.
2023
II ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
3.
3.1. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
3.2. Kiti einamieji klausimai.
2023
III ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
4.
4.1. Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
4.2. Centro tarybos veiklos 2023 metais aptarimas.
4.3. Centro tarybos plano 2024 metams sudarymas.
4.4. Kiti einamieji klausimai.
2023
IV ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
Kiti galimi klausimai:
·         Ugdymo proceso metu ar Centro bendruomenėje atsiradusių problemų, atsižvelgiant į įstatyminių atstovų, mokytojų, auklėtojų bei mokinių interesus, svarstymas.
·         2 procentų pajamų mokesčio surinkimas ir pasiūlymo dėl surinktų lėšų panaudojimo teikimas.
·         Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų aptarimas.
·         Teigiamo Centro įvaizdžio bendruomenėje ir visuomenėje kūrimas.
·         Ūkinės veiklos klausimai dėl Centro fizinės, ugdomosios aplinkos gerinimo, tobulinimo.
·         Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos aptarimas (esant poreikiui).
2023 metai
Centro taryba, kviestieji asmenys
 • Planas gali būti koreguojamas, keičiamas ar papildomas kalendorinių metų eigoje.
    Centro tarybos pirmininkė Vaida Misevičienė

ĮGYVENDINAMOS  PROGRAMOS 

Eil. Nr
Programos pavadinimas
Įgyvendinimas
1.
Kognityvinė elgesio korekcijos programa EQUIP.
Grupiniai užsimėmimai
2.
Ankstyvosios intervencijos programa.
Grupiniai užsimėmimai
3.
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
Mokomasis dalykas.
4.
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, fizinį ugdymą, biologiją), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą.
5.
Ugdymo karjerai programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (anglų kalbą, ikiprofesinį ugdymą), grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
6.
Etninės kultūros bendroji programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, muziką, dailę), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą, klasės auklėtojų organizuojamą veiklą.
7.
Smurto prevencijos programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, EQUIP), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą, informacinių technologijų būrelį „Bitas“.
8.
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
Integruojama į:
dalykų turinį (dorinį ugdymą, biologiją, chemiją, gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, EQUIP, fizinį ugdymą), nepamokinės veiklos (renginių) planą.
9.
Sveikos gyvensenos ugdymo programa.
Integruojama į:
klasės auklėtojų, grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
10.
Socialinių įgūdžių ugdymo programa.
Integruojama į:
klasės auklėtojų, grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
                                                                                                                                                              Gruzdžių vaikų socializacijos centro
                                                                                                                                       metinio veiklos plano 2023 m. priedas

 

CENTRO NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2023 METAMS

Eil.
Nr.
Renginio pavadinimas*
Numatoma data 
Atsakingi už renginį
VALSTYBINĖS ŠVENTĖS. ISTORINĖS ATMINTIES DIENOS
I.
Integruotas renginys, skirtas Sausio 13-ai paminėti. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
01
A. Milaknis
„Mes tikrai mylim Lietuvą“. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Dalyvavimas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje  įvertinti pilietinėje iniciatyvoje.
02
A. Milaknis
Dalykų mokytojai
Kovo 11-oji. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Istorinės atminties dienos.  Nepamokinio ugdymo diena.
03
A. Milaknis
TRADICINIAI KALENDORINIAI RENGINIAI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
02
J. Kriščiūnienė
Žiemos palydų šventė. Užgavėnių papročiai ir tradicijos.
Etnokultūros diena. Nepamokinio ugdymo diena.
03
R. Kvedarienė
Mokytojai
Auklėtojai
„Knygos keliais“ – renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti.
03
J. Kriščiūnienė
Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas.
03
H. Gaidamavičius
Šv. Velykų šventė – „Prisikėlimo stebuklas“. Velykų tradicijos: kaip šią šventę minėjo mūsų protėviai.
04
Švietimo pagalbos specialistės
Grupių auklėtojai
Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
05
Švietimo pagalbos specialistės
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena. Naujų mokslo metų atidarymo šventė. Dalyvavimas Šv. Mišiose Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčioje. Nepamokinio ugdymo diena.
09
H. Gaidamavičius
O. Leliukienė
Dalykų mokytojai
Europos kalbų diena.Nepamokinio ugdymo diena.
09
G. Jurgaitienė
J. Kriščiūnienė
Dalykų mokytojai
Sveikinimai Tarptautinės Mokytojo dienos proga. Ištartas „ačiū“ taps vertinga dovana.
10
Centro bendruomenė
Lapkričio 1-oji – visų šventųjų ir mirusiųjų diena. Prisiminkime išėjusius, uždegdami šiltą prisiminimų žvakutės liepsnelę…
11
Centro administracija
Helovino  šventė – atsiradimo istorija, tradicijos. Kūrybinės dirbtuvės, panaudojant svarbiausią Helovino akcentą – moliūgą.
11
G. Jurgaitienė
A. Milašauskas
Švietimo pagalbos specialistės
Adventinio laikotarpio pristatymas. Šv. Kūčių vakarienė. Kalėdos. Senolių  tradicijos ir papročiai.
12
O. Leliukienė
Švietimo pagalbos specialistės
Kalėdinė kūrybinė diena. Nepamokinio ugdymo diena.
12
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
 
                                                                 SPORTO RENGINIAI
 
 
 
 
 
 
III.
Išvykos į Šiaulių areną (sporto  renginių stebėjimas).
Per metus
H. Gaidamavičius
Išvykos į Šiaulių plaukimo mokyklą „Delfinas“.
Per metus
Grupių auklėtojai
Išvykos į Uniqa areną, batutų parką.
Per metus
 
Grupių auklėtojai
Išvykos į Šiaulių sporto klubą „Mangustas“.
Per metus
Grupių auklėtojai
Išvykos į Šiaulių sporto klubą „Gylys“.
Per metus
Grupių auklėtojai
Šaškių varžybos.
Per metus
A. Skėrys
Smiginio varžybos.
Per metus
A. Skėrys
Draugiškos futbolo varžybos.
Per metus
A. Skėrys
Bilijardo varžybos.
Per metus
A. Skėrys
Krepšinio varžybos.
Per metus
A. Skėrys
Slidinėjimo varžybos.
12 – 02 mėn.
A. Skėrys
Sporto-turizmo diena. Nepamokinio ugdymo diena.
06
A. Skėrys
PREVENCINĖ VEIKLA
 
 
IV.
Iniciatyva „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“.
03
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Muziejų, teatrų diena.
05
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena. Protmūšis.
12
V. Misevičienė
G. Jurgaitienė
PILIETIŠKUMO UGDYMAS
 
 
V.
Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“, skirta rugsėjo 23-iąjai – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai paminėti.
09
A. Milaknis
Savanorystės veiklų įgyvendinimas, dalyvaujant akcijoje „Darom 2023“.
04
 
Grupių auklėtojai
Gedulo ir vilties diena. Prisimename mūsų šalies istoriją, pagerbiant buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.
06
A. Milaknis
Socialinio ir emocinio ugdymo diena.  Nepamokinio ugdymo diena.
11
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
Renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai.
11
A. Navickas
KITI RENGINIAI
 
VI.
Tarptautinės saugesnio interneto dienos minėjimas.
02
K. Rimkuvienė
Sveikos gyvensenos ugdymo diena. Nepamokinio ugdymo diena.
04
A. Mazelskienė
Dalykų mokytojai
Susitikimas su kinologais.
05
J. Vališauskas
Karjeros ir verslumo diena „Matuojuosi profesiją“. Nepamokinio ugdymo diena.
Mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara! Nepamokinio ugdymo diena.
 
06
Švietimo pagalbos specialistės
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
*Nepamokinės veiklos (renginių planas) metų eigoje gali būti koreguojamas.
__________________________________

                                                                                                  Gruzdžių vaikų socializacijos centro

metinio veiklos plano 2023 m. priedas

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KUNIONIŲ SKYRIAUS

 NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ)  PLANAS  2023 METAMS

 

Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
Data
Atsakingi asmenys
Laukiami rezultatai
1.
Susikaupimo rytmetis, skirtas sausio 13-ajai paminėti ,,Atmintis gyva, nes liudija“.
2023-01-13
D. Savickienė
Savo krašto istorijos pažinimas
2.
Atminimo stendas, skirtas sausio 13-osios aukoms atminti  ,,Žuvę už laisvę“.
2023-01-13
D. Motiejūnienė
Savo krašto istorijos pažinimas
3.
Išvyka į Kėdainių senamiestį. Senamiesčio istorija.
2023 m. sausio mėnesį
D. Motiejūnienė
Savo krašto istorijos pažinimas
4.
Pokalbis  grupėje ,,Sausio 1-oji ,,Lietuvos vėliavos diena““.
2023-01-01
A. Gaus
Tradicijų puoselėjimas
5.
Pokalbis apie tradicijas Lietuvoje ,,Trys Karaliai”.
2023-01-06
A. Gaus
Tradicijų puoselėjimas
6.
Prevencinė priemonė ,,Lytinis švietimas”.
2023 m. sausio mėnesį
L. Stulginskienė-Gervickienė
Švietėjiška veikla
7.
Akcija ,,Baltasis badas“ ir ,,Padėkime paukšteliams“.
2023 m. sausio mėnesį
D. Motiejūnienė
Meilė gyvūnams
8.
KOPŽI ,,Prekyba žmonėmis- tykantys pavojai”.
2023 m. vasario mėnesį
L. Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas
9.
Prevencinis renginys, skirtas prekybos žmonėmis užkardymui su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) specialiste Deimante Kazlauskaite.
2023-02-06
L. Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas
10.
Susitikimas su Kėdainių miesto nevyriausybinės organizacijos vadove Audrone Stadalinskiene.
2023 m. vasario mėnesį
D. Motiejūnienė
Švietėjiška veikla
11.
Susitikimas su Gruzdžių vaikų socializacijos centro ugdytiniais.
2023 m. vasario mėnesį
D. Motiejūnienė
Bendradarbiavimo ir bendravimo ugdymas
12.
Dalyvavimas parodoje ,,Tarakonai ir vabalai“.
2023-02-01
N. Mekina
Švietėjiška veikla
13.
Vasario 16-oji. Stendinis pranešimas.
2023-02-03
D. Savickienė
Savo krašto istorijos pažinimas
14.
Pokalbis grupėje ,,Duonos kelias. Vasario 5-oji Šv. Agotos, duonos diena”.
2023-02-05
N. Mekina
Žinių gilinimas
15.
Šventinis pasirodymas ,,Valentino dienai jau pasiruošę“.
2023-02-09
S. Michailovskaja
Kūrybiškumo ugdymas
16.
Grupės auklėtojų projektinė veikla ,,Širdelė mano…“.
2023 m. vasario 1-14 d.
N. Mekina
A. Šeflerienė
S. Michailovskaja
Kūrybiškumo ugdymas
17.
Atvira klasės valandėlė ,,Pasiruošimas Užgavėnėms. Papročiai, tradicijos”.
2023-02-20
D. Savickienė
Tradicijų puoselėjimas
18.
Pažintinė kultūrinė veikla. ,,Užgavėnių šėlsmas” (pagal atskirą planą).
2023-02-21
D. Mikšienė
V. Djačenko
A. Šeflerienė
Kūrybiškumo ugdymas
19.
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių ,,Smurtui ir patyčioms NE”.
2023 m. kovo 13-17 d.
D. Motiejūnienė
L. Stulginskienė-Gervickienė
Pagarba visiems
20.
Paskaita ,, Atsakingai žvelk į lytinius santykius“.
2023 m. kovo mėnesį
N. Savickienė
Sveikos gyvensenos puoselėjimas
21.
Susitikimas  su Kėdainių r. PK bendruomenės pareigūnais ,,Saugus internetas“.
2023 m. kovo mėnesį
L. Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas
22.
Kovo – 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
2023-03-07
D. Savickienė
Savo krašto istorijos pažinimas
23.
Viktorina ,,Ar tikrai pažįsti Lietuvą?‘‘
2023 m. kovo mėnesį
D. Motiejūnienė
Švietėjiška veikla
24.
Prevencinė priemonė ,,Alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo žala jaunam organizmui“.
2023 m. balandžio mėnesį
L. Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas apie priklausomybes
25.
Edukacinė pažintinė išvyka į Kėdainių chemijos gamyklą.
2023 m. balandžio mėnesį
D. Motiejūnienė
Švietėjiška veikla
26.
Projektinė veikla ,,Velykos-gamtos atbudimas, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė‘‘(rankdarbių, atvirukų paroda, instaliacijų gamyba ir interjero puošimas. Susipažinimas su papročiais, kiaušinių marginimas, stalo serviravimas, žaidimai, dainos, linksmybės).
2023 m. balandžio mėnesį
N. Mekina
A. Gaus
S. Michailovskaja
A. Šeflerienė
Tradicijų puoselėjimas
27.
Paroda ,,Džiaugiuosi savo margučiu“.
2023 m. balandžio mėnesį
N. Mekina
Kūrybiškumo ugdymas
28.
Mokyklinis projektas ,,Tavo rankose mūsų Žemės ateitis“.
2023 m. balandžio mėnesį
D. Mikšienė
Pagarba gamtai
29.
Stendinė medžiaga ,,Pasaulinė sveikatos diena“.
2023 m. balandžio mėnesį
N. Savickienė
Sveikatos žinių gilinimas
30.
Dalyvavimas akcijoje „Darom 2023“.
2023 m. balandžio mėnesį
Grupių auklėtojai,
mokytojai,
mokiniai
Savos teritorijos tvarkymas
31.
Sportas ir sveikata. Sportiniai žaidimai sporto salėje.
2023 m. balandžio mėnesį
D. Motiejūnienė
Sveikatos stiprinimas
32.
Europos dienos paminėjimas.
2023-05-09
D. Savickienė
Istorijos žinių gilinimas
33.
Edukacinė pažintinė išvyka į Kauno tvirtovės  VI fortą.
2023 m. gegužės mėnesį
D. Motiejūnienė
Istorinių žinių gilinimas
34.
Tarptautinė  dingusių be žinios vaikų diena.
2023-05-25
L.Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas
35.
Stendinė medžiaga ,,Gegužė – mėnuo prieš rūkymą“.
2023 m. gegužės mėnesį
D. Mikšienė
Naudinga informacija apie žalingus įpročius
36.
Paskaita ,, Tabako žala paauglio sveikatai“.
2023 m. gegužės mėnesį
N. Savickienė
Žinių gilinimas apie priklausomybes
37.
Susitikimas su Kėdainių r. PK bendruomenės pareigūnais ,,Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena. Vaikų gynimo diena“.
2023-06-01
L. Stulginskienė-Gervickienė
Meilė vaikams
38.
,,Tabako žala sveikatai“.
2023 m. birželio mėnesį
D. Motiejūnienė
Naudinga informacija apie žalingus įpročius
39.
Gedulo ir Vilties diena. Pilietinė akcija ir minėjimas.
2023 m. birželio mėnesį
D. Savickienė
Savo krašto istorijos pažinimas
40.
Viktorina ,,Profesijų pasaulis“.
2023 m. birželio mėnesį
D. Motiejūnienė
Naudinga informacija
41.
Mokslo metų pabaigos šventė.
2023 m. birželio mėnesį
S. Michailovskaja
Tradicijų puoselėjimas
42.
Stendinis pranešimas ,,Praleiskime vasaros atostogas saugiai“.
2023 m. birželio mėnesį
N. Savickienė
Naujų idėjų pasisėmimas
43.
Piešinių paroda ,,Atostogos“.
2023 m. liepos mėnesį
S. Michailovskaja
Kūrybiškumas
44.
Renginys mokslo žinių dienai.
2023-09-01
L. Stulginskienė-Gervickienė
Meniniai gebėjimai
45.
,,Nauji mokslo metai, nauji iššūkiai“.
2023 m. rugsėjo mėnesį
D. Motiejūnienė
Palinkėjimų sau, naujiems mokslo metams rašymas.
Tikslų išsikėlimas.
46.
 Interjero puošimas ,,Rugsėjo 1-oji“.
2023 m. rugsėjo mėnesį
N. Mekina
Kūrybiškumo skatinimas
47.
Savižudybių prevencijos diena.
2023-09-11
D. Motiejūnienė
L. Stulginskienė – Gervickienė
J. Musulienė
Atpažinti savižudybės riziką
48.
Europos kalbų diena.
2023-09-26
V. Djačenko
S. Michailovskaja
L. Zagurskienė
Skatinimas išmokti daugiau kalbų
49.
Pasaulinė gyvūnų diena. Išvyka į gyvūnų prieglaudą.
2023-10-04
D. Mikšienė
Pagarba ir meilė gyvūnams
50.
Paskaita ,,Ką mergaitės turėtų žinoti“.
2023 m. spalio mėnesį
N. Savickienė
Pagilins žinias apie lytiškumą
51.
Renginys ,,Rudens lauktuvės‘‘
(susipažinimas su sveika gyvensena,
sveikuoliškų salotų gamyba-degustacija, stalo serviravimas, puošimas).
2023 m. spalio mėnesį
N. Mekina
A. Gaus
S. Michailovskaja
A. Šeflerienė
Įgis žinių apie sveiką gyvenseną
52.
Susitikimas  su Kėdainių r. PK bendruomenės pareigūnais ,,Nepilnamečių atsakomybė“.
2023 m. spalio mėnesį
L. Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas
53.
Pažintinė išvyka į Karo muziejų.
2023 m. lapkričio  mėnesį
D. Motiejūnienė
Žinių gilinimas
54.
Renginys ,,Helovynas mūsų gyvenime‘‘ (helovyninis akcentas patiekaluose, stalo serviravimas kaukių ir drabužių gamyba).
2023 m. spalio mėnesį
N. Mekina
A. Gaus
S. Michailovskaja
A. Šeflerienė
Domėsis mistiniais dalykais
55.
Stendinė medžiaga ,,Lapkričio 8- oji – Europos sveikos mitybos diena“.
2023-11-08
N. Savickienė
Įgis žinių apie sveiką mitybą
56.
Tarptautinė Tolerancijos diena.
2023-11-16
D. Motiejūnienė
J. Musulienė
L. Stulginskienė-Gervickienė
Mokysis draugiškumo, tolerancijos, pagarbos šalia esančiam
57.
Rankdarbių popietė: ,,Rudens spalvos‘‘.
2023 m. lapkričio mėnesį
A. Šeflerienė
Kūrybiškumo udymas
58.
Pokalbiai – diskusijos, skirti Pasaulinei AIDS dienai paminėti.
2023-12-01
N. Mekina
A. Gaus
S. Michailovskaja
A. Šeflerienė
Pagilins žinias apie AIDS
59.
Tarptautinė Antikorupcijos diena.
2023 m. gruodžio mėnesį
L. Stulginkienė-Gervickienė
Įgis žinių apie korupciją
60.
Susitikimas  su Kėdainių r. PK bendruomenės pareigūnais ,,Saugumas gatvėje“.
2023 m. gruodžio mėnesį
L. Stulginskienė-Gervickienė
Žinių gilinimas
61.
Svečių kvietimas ,,Žmonių sėkmės istorijos“.
Metų eigoje
L. Stulginskienė-Gervickienė
Naudinga informacija
62.
Projektinė veikla ,,Žiemos pasaka…”
(rankdarbių, atvirukų, karpinių, dekoracijų paroda. Kalėdinių žaislų ir dovanų gamyba. Kalėdiniai kepiniai. Susipažinimas su papročiais, kalėdinėmis giesmėmis, žaidimais ir darbais advento laikotarpiu).
2023 m. gruodžio mėnesį
N. Mekina
A. Gaus
S. Michailovskaja
A. Šeflerienė
Tradicijų ugdymas
63.
Šventinis Kalėdinis koncertas.
2023-12-22
L. Stulginskienė-Gervickienė
S. Michailovskaja
Kūrybiškumas ir saviraiška
_____________________________
               PATVIRTINTA
               Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
               2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-56

 

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

MOKINIŲ NEATLYGINTINOS DARBINĖS VEIKLOS IR IKIPROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) ir Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus (toliau – Skyrius) mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas paaiškina mokinių dalyvavimą darbinio pobūdžio veiklose Centre, Skyriuje ir už jų ribų.
 2. Mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas yra organizuojamas vadovaujantis Centro nuostatais, Centro ugdymo planu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės įstatymu, LR Darbo kodeksu, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR Profesinio mokymo įstatymu, LR Švietimo įstatymu ir LR Užimtumo įstatymu.
 3. Mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas organizuojamas sukuriant sveikas ir saugias sąlygas, kurių metu ugdomi elementarūs darbiniai įgūdžiai, sukuriamos prielaidos socializacijos ir resocializacijos procesui.
 4. Mokinių neatlygintinas darbines veiklas ir ikiprofesinį mokymą organizuoja Centras ir Skyrius.
 5. Su mokinių neatlygintinomis darbinėmis veiklomis ir ikiprofesiniu mokymu yra supažindinami mokiniai, įstatyminiai atstovai.
 6. Neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas yra organizuojamas saugiomis, nekeliančiomis pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiančiomis mokymo procesui sąlygomis. Mokiniai jų metu nepatiria ekonominio išnaudojimo ar rizikos savo sveikatos būklei, nedirba su kenksmingomis medžiagomis ir kitais faktoriais, aprašytais Asmenų iki aštuoniolikos metu įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo II skyriaus 5 punkte, V skyriaus 22 punkte ir 23 punkte.

 

II SKYRIUS

IKIPROFESINIS MOKYMAS

 

 1. Ikiprofesinis mokymas yra grįstas Centro ugdymo plano nuostatomis.
 2. Ikiprofesinio mokymo teikėjas užtikrina saugias asmens praktinio mokymo sąlygas. Ikiprofesinio mokymo teikėjo organizuojamas praktinis mokymas nekeliantis pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiantis mokymuisi.
 3. Prieš atliekant veiklas, susijusias su ikiprofesiniu mokymu, mokiniai yra instruktuojami, kad jie būtų apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų darbe ar kito poveikio sveikatai, įgytų žinių, kaip saugiai atlikti darbus.

 

 

III SKYRIUS

NEATLYGINTINOS DARBINĖS VEIKLOS

 

 1. Neatlygintinos darbinės veiklos, kurių metu ugdomi darbiniai įgūdžiai, susipažįstama su darbo įrankiais ir jų funkcijomis, yra grįstos Centre patvirtinta Gyvenimo įgūdžių formavimo programa.
 2. Neatlygintinos darbinės veiklos yra integruotos į resocializacijos procesą.
 3. Darbinio pobūdžio veiklos yra neatlygintinos.
 4. Neatlygintinos darbinės veiklos yra saugios, nekeliančios pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiantis akademiniam mokymuisi.
 5. Neatlygintinos darbinės veiklos vyksta pagal sezoniškumą, apima įvairias darbinės veiklos sritis.
 6. Neatlygintinos darbinės veiklos sritys numatytos Dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme sutartyje.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Centro direktorius, mokinys ir jo įstatyminis atstovas sudaro trišalę rašytinę sutartį „Dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme sutartis“ (1, 2 priedai) dėl vaiko dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme.
 2. Sutartis sudaroma tokią pat juridinę galią turinčiais dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas įstatyminiam atstovui, o kitas lieka Centre.
 3. Sutartis galioja visą vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikotarpį.

 

_________________________________

 

DALYVAVIMO NEATLYGINTINOJE DARBINĖJE VEIKLOJE IR IKIPROFESINIAME MOKYME S U T A R T I S (GVSC)

DALYVAVIMO NEATLYGINTINOJE DARBINĖJE VEIKLOJE IR IKIPROFESINIAME MOKYME S U T A R T I S (KUNIONIAI)

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centre Darbo taryba sudaro 3 nariai.
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
 
DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
 

I. BENDROJI DALIS

 1. Darbo taryba (toliau – Taryba) sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo Tarybos įgaliojimų pradžios.

2.Tarybą, atsižvelgiant į vidutinį darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip trys nariai.

II. TARYBOS RINKIMAS

 3. Tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir Centre dirbantys ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, Tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius.

4. Centro direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti Tarybos nariais.

5. Pirmuosius Tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro Centro direktorius. Rinkimų komisija sudaroma mažiausia iš trijų ir daugiausia iš septynių narių. Centro administracijos darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati Taryba.

6. Rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia Tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

7. Kandidatus į Tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Tarybą. Visų kandidatų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki Tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos Tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į Tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad Tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Tokiu atveju nauji Tarybos rinkimai rengiami pagal LR Darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo Tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

8.Išrinktais Tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas Centre yra didesnis. Asmenys, esantys atsarginių Tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti Tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva Tarybos nario vieta.

9. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami Tarybai pirmajame jos posėdyje. Taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos Tarybos sudarymo.

10. Į Tarybą išrinktas darbuotojas Tarybos nariu laikomas nuo Tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo.

11.  Darbuotojas, esantis atsarginių Tarybos narių sąraše, Tarybos nariu vietoj narystę Taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo Tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo Tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.

III. NARYSTĖ TARYBOJE

 Narystė Taryboje pasibaigia:

1) atsistatydinus iš Tarybos;

2) nutrūkus darbo santykiams;

3) mirus Tarybos nariui;

4) įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo Tarybos nario išrinkimas į Tarybą pripažintas neteisėtu;

5) pasibaigus Tarybos kadencijai;

6) atstatydinus iš Tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis Centro darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Centro darbuotojų. Tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

IV. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13.  Taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti LR Darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį.

14. Pirmąjį Tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

15. Tarybos nariai pirmajame Tarybos posėdyje visų Tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką ir sekretorių.

16. Tarybos pirmininkas:

1) šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

2) atstovauja Tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu ir trečiaisiais asmenimis;

3) rengia metinės Tarybos veiklos ataskaitos Centro darbuotojams projektą ir pateikia darbuotojams Tarybos patvirtintą ataskaitą;

4) turi kitas LR Darbo kodekse ir kituose įstatymuose bei Tarybos veiklos reglamente, kuris tvirtinamas pirmajame Tarybos posėdyje, nustatytas teises.

 1. Tarybos sekretorius tvarko ir saugo Tarybos dokumentaciją, informuoja Tarybos narius apie šaukiamo Tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę, informuoja Centro direktorių apie Tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą, rašo Tarybos posėdžio protokolą ir atlieka kitus Tarybos pirmininko pavedimus. Kai Tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys.
 2. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus Tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Centro direktorius ar jam atstovaujantys asmenys. Prireikus Taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. Tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja Tarybos veiklos reglamentas, kurį savo kadencijos laikotarpiui tvirtina Taryba visų Tarybos narių balsų dauguma.
 3. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos įgaliojimų pradžios Tarybos pirmininkas raštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyrių apie Tarybos sudarymą, jos valdymo organus, įstaigos, kurioje sudaryta Taryba, pavadinimą.

 V. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į Centro direktoriaus sprendimų priėmimą;

2) LR Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš Centro direktoriaus ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams Centro direktoriaus sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei, aptarti svarbius Centro darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį Centro direktoriaus ir darbuotojų susirinkimą, suderinus su Centro direktoriumi susirinkimo datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius LR Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

 1. Taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi LR Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir Centro direktoriaus susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų Centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama Centro darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą.

4) raštu informuoti Centro direktorių apie savo įgaliotus narius;

 VI. TARYBOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

 Tarybos veikla pasibaigia:

1) kai nutrūksta Centro veikla;

2) kai pasibaigia Tarybos kadencija;

3) kai Taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių Tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti Tarybos nariu;

4) Tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais Tarybos narių balsų;

 1. Naujos Tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos.
 2. Naujos Tarybos rinkimus privalo inicijuoti Taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją LR Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                      Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
                                                                                      2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-57

 

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija), reglamentuoja Centro ir Centro struktūrinio padalinio – Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus (toliau – Skyrius) vaiko gerovės komisijos paskirtį, veiklos principus, sudarymą, funkcijas ir teises, darbo organizavimą ir sprendimų priėmimą.
 2. Centro vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 3. Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškos, dalyvavimo Centro ir Skyriaus gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
 4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.
 5. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:
  • geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;
  • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus įstatymų nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramą dėmesį;
  • Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes;
  • visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinimas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
  • Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims;
  • ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams teikimą laiku;
  • dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų bei visuomenės poreikius;
  • Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami Centro tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje;
  • veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė Centre;
  • Vaiko gerovės Centre ir Skyriuje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba.
 6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 1. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius.
 2. Komisijos narius siūlo Mokytojų taryba. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
 3. Komisiją sudaro: Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas), auklėtojai, slaugytojai.
 4. Į Komisijos sudėtį įtraukiami motyvuoti, pozityvių nuostatų turintys asmenys, gebantys atskleisti vaiko potencialą, dirbti komandoje, išmanantys įvairaus vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, prevencinės veiklos specifiką.

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

 1. Komisija vykdo šias funkcijas:
  • remdamasi Centro turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Centro ir Skyriaus mokymosi aplinkos, jos saugumo, Centro bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
  • rūpinasi pozityvaus Centro mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
  • organizuoja Centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Centre dirbantiems pedagogams;

11.4. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

11.5. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

11.7. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;

11.8. įvykus krizei Centre ar Skyriuje, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Centro bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Centro bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

11.9. bendradarbiauja su Centro savivaldos institucijomis, savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisijomis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis policijos įstaigomis, vaiko teisių apsaugą savivaldybėse užtikrinančiomis institucijomis, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

11.10. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 1. Komisija turi teisę:
  • gauti iš Centro darbuotojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
  • į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, auklėtojus, vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus ir kt.);

12.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali Centro metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. Už veiklos plano įgyvendinimą Komisija atsiskaito Centro direktoriui.
 2. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti.
 3. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas Centro direktoriaus įgaliotas Komisijos narys.
 4. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
 5. Komisijos posėdžiai gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
 6. Komisijos posėdžiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis veiklos planu arba pagal poreikį.
 7. Komisijos nariai yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis Centre: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.
 8. Komisijos pirmininkas:
  • vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;
  • pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
  • atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
  • paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.
 9. Komisijos sekretorius:

21.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;

21.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

21.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;

 • tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
 • vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.
 1. Komisijos narys:
  • renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu Centre susijusiais klausimais;
  • įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
  • pristato Komisijai Aprašo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijų atlikimu.

 1. Svarstant konkretaus vaiko atvejį:
  • į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai / auklėtojas ir (ar) vaikas;
  • komisijos pirmininko sprendimu gali būti kviečiami kiti suinteresuoti asmenys ar institucijų atstovai;
  • posėdyje ar pasitarime išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų, kitų suinteresuotų kviestinių asmenų ar institucijų atstovų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant dalyvauti Komisijos posėdyje, jo nuomonė gali būti išklausoma individualiai per atstovą ir pateikiama Komisijos posėdžio metu;
  • komisijai priėmus sprendimą dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planas, paskiriamas plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, pagalbos vaikui specialistais numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;
  • mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus Komisijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais ir vidutinės priežiūros priemonės vykdymo plano įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu.
 2. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jų įgyvendinimą ir veiksmingumo vertinimą bei rūpindamasi pozityvaus  mikroklimato kūrimu, Komisija:
  • atlikusi Centro ir Skyriaus mokymosi aplinkos, jos saugumo, Centro bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, identifikuoja aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato Centro metiniame veiklos plane prioritetus ir priemones, už jų įgyvendinimą atsakingus Centro darbuotojus;
  • analizuoja ir vertina smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų, kitų prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumą, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų vykdymo, prireikus, dėl naujų prevencijos programų pasirinkimo ar jų keitimo kitomis;
  • domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes Centre ir Skyriuje, inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą ar kitas veiklas, atitinkančias besikeičiančios visuomenės, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų poreikius, skatinančias vaikų saviraiškų, aktyvų dalyvavimą Centro gyvenime, bendruomeniškumą ir humaniškus tarpusavio santykius;
  • analizuoja Centro vidaus dokumentų turinį saugios ir ugdymui(si) palankios aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jų tobulinimo.
 3. Įvykus krizei Centre ar Skyriuje, Komisija:
  • įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus;
  • parengia informaciją apie krizę Centro bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai;
  • apie situaciją informuoja Centro bendruomenę, Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, dalyvių susirinkimą (savininką), prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje;
  • įvertina Centro bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja Centro bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Centras.
 1. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.
 2. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Centre Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________________________________________

 

 

                                                                                                 PRITARTA
                                                                                                 Centro tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d.
                                                                                                 protokoliniu nutarimu Nr. V6-5