Gruzdžių vaikų socializacijos centro 2023-2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planas.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos
2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

Klasės
I trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
II trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
III trimestro trukmė (ugdymo dienų skaičius)
4
2023-09-01 – 2023-11-30
(60 ugdymo dienų)
2023-12-01 – 2024-03-08
(55 ugdymo dienos)
2023-03-12 – 2023-06-11
(60 ugdymo dienų)
5–8
2023-09-01 – 2023-11-30
(60 ugdymo dienų)
2023-12-01 – 2024-03-08
(55 ugdymo dienos)
2024-03-12 – 2024-06-26
(70 ugdymo dienų)
9–10, SK
2023-09-01 – 2023-11-30
(60 ugdymo dienų)
2023-12-01 – 2024-03-08
(55 ugdymo dienos)
2024-03-12 – 2024-06-26
(70 ugdymo dienų)
   PATVIRTINTA
   Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
   2024 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V1-15

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2023–2024 M. M.

(nuo 2024 m. vasario 1 d.)

 

PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
 
14.30–16.30 val.
Medžio darbų būrelis
Mokyt. A. Milašauskas
 
15.30–16.30 val.
Informatikos būrelis „Bitas“
Mokyt. K. Rimkuvienė
 
14.30–16.30 val.
„Muzikos studija“
Mokyt. R. Kvedarienė
 
14.30–16.30 val.
Dziudo būrelis
Mokyt. S. Kulikauskas
14.30–16.30 val.
Sporto būrelis
Mokyt. A. Skėrys
 
14.30–16.30 val.
Medžio darbų būrelis
Mokyt. A. Milašauskas
_________
11.30–12.30 val.
Informatikos būrelis „Bitas“
Mokyt. K. Rimkuvienė

 

___________________________________________

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KUNIONIŲ SKYRIAUS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2023–2024 m. m.
(nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.)
 
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
 
15.00–16.00 val.
Būrelis „Istorijos keliais“
8/9 kl.
Mokyt. D. Savickienė
14.00–15.00 val.
Informacinių technologijų būrelis „Bitas“ 10 kl./SK
Mokyt. V. Djačenko
 
15.00–16.00 val.
Muzikos studija 10 kl./SK
Mokyt. L. Zagurskienė
15.00–16.00 val.
Būrelis „Istorijos keliais“ 10 kl./SK
Mokyt. D. Savickienė
 
13.00–14.00 val.
Muzikos studija 8/9 kl.
Mokyt. L. Zagurskienė
 
14.00–15.00 val.
Sporto būrelis 10 kl./SK
Mokyt. J. Jakienė
 
 
 
 
9.00–10.00 val.
Sporto būrelis 8/9 kl.
Mokyt. J. Jakienė
13.00–14.00 val.
Informacinių technologijų būrelis „Bitas“ 8/9 kl.
Mokyt. V. Djačenko
 
 
___________________________________________
Gruzdžių vaikų socializacijos centro metinio
veiklos plano 2024 metams 2 priedas

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANO PROJEKTAS 2024 METAMS

 

Tikslas – užtikrinti mokinių ugdymo(si) kokybę, atitinkančią šiuolaikinius ugdymosi tikslus bei siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 1. Kurti ugdymo(si) poreikius atitinkančią edukacinę aplinką ir gerinti pamokos bei kitų ugdymo(si) formų kokybę.
 2. Skatinti mokinių sąmoningą įsitraukimą į ugdymo(si) procesą.
 3. Vykdyti nuoseklų profesinį orientavimą.
Eil. Nr. Tema Data Atsakingas
I.1.

 

 

 

I.2.

 

I.3.

 

I.4.

I.5.

II trimestro ugdymo(si) rezultatų aptarimas. Papildomų mokymosi užduočių atsiskaitymas naujai atvykusių mokinių.

Vidutinės priežiūros priemonės vykdymas.

Klasės vadovų veiklos planavimas III trimestrui.

Gerosios pedagoginės patirties sklaida. Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos plano analizė.

2024 m. kovo mėn. Administracija

Švietimo pagalbos specialistai Mokytojai

Auklėtojai/atvejo vadybininkai Klasių vadovai

II.1.

 

 

 

II.2.

 

 

II.3.

 

II.4.

 

II.5.

III trimestro ugdymo(si) rezultatų aptarimas. Mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos analizė per mokslo metus.

Mokinių kėlimas/nekėlimas į aukštesnę klasę. Papildomų darbų skyrimas.

Vidutinės priežiūros priemonės vykdymas Centre.

Preliminarus mokytojų darbo krūvis 2024-2025 m. m.

Centro bendruomenėje mokslo metų eigoje iškilusių klausimų dėl ugdymo(si) proceso, mokinių interesų,

2024 m.

birželio m14ėn.

Administracija

Švietimo pagalbos specialistai Mokytojai

Auklėtojai/Atvejo vadybininkai

II.6.
II.7.
mokymosi         kokybės                          gerinimo aptarimas.
2024-2025 m. m. Centro Ugdymo plano projekto aptarimas.
Pedagogų     anketų     pristatymas                     ir aptarimas.
III.1.
Centro darbo veiklos organizavimas
2024 m.
Direktorius Pavaduotoja ugdymui Skyriaus vedėja
Skyriaus vedėjos pavaduotoja ugdymui
Švietimo pagalbos specialistai Auklėtojai/Atvejo vadybininkai Klasių vadovai
2024-2025 m. m. Aktualūs ugdymo proceso     ir                     Centro veiklos
organizavimo klausimai.
rugpjūčio mėn.
III.2.
Pedagoginio        personalo                            krūvio
paskirstymas.                                            Formaliojo,
neformaliojo         švietimo                              veiklų
III.3.
aptarimas.
2024-2025  m.  m.  Centro  Ugdymo
plano įgyvendinimo aptarimas.
III.4.
Mokinių    paskirstymas    į    klases                 ir
grupes.
IV.1.
L- o trimestro ugdymo(si)
2024 m.
Administracija
IV.2.
IV.3.
rezultatų ir elgesio pokyčių klasėse aptarimas
Vidutinės priežiūros priemonės vykdymas
Centro darbo organizavimas.
gruodžio mėn.
Švietimo pagalbos specialistai Mokytojai
Auklėtojai Klasių vadovai
IV.4.
Ataskaita už 2024 m.
IV.5.
Metinio veiklos plano 2024 m.
ataskaitos aptarimas.
2025 m. Veiklos plano rengimo
IV.6.
aptarimas.
II trimestro klasių vadovų veiklos
IV.7.
planų aptarimas.
Gerosios pedagoginės patirties
sklaida.
IV.8.
Centro        pedagoginio                   17peciali
kvalifikacijos  kėlimo  ir  tobulinimo
plano aptarimas 2025 metams.

PASTABA. Esant poreikiui, planas gali būti koreguojamas.

Gruzdžių vaikų socializacijos centro metinio
veiklos plano 2024 metams 3 priedas

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2024 METAMS

 

Mokinių tarybos nariai:

Elijus Duoblys (9 kl.) – pirmininkas

Laimis Toliušis (7 kl.)

Ada Deimantė Stugaitytė (10 kl.)

Mokinių tarybos koordinatorius: Centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Faustina Klevinksienė.

Tikslas: vienyti Centro, Skyriaus mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, stiprinant aktyvumą, motyvaciją, savarankiškumą.

Uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių įsitraukimą į Centro, Skyriaus veiklos organizavimo
 2. Teikti siūlymus Centro administracijai dėl mokinių skatinimo, renginių, užimtumo, kitų aktualių Centro veiklos klausimų.
 3. Ugdyti bendradarbiavimo tradiciją su Centro, Skyriaus administracija, pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais.
 4. Inicijuoti renginių, akcijų, veiklų vykdymą Centre, Skyriuje.
 5. Ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės
1.  Mokinių tarybos sudėtis
2.  Mokinių tarybos veiklos plano projekto aptarimas.
3.  Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“.
4.  Kovo 11-osios minėjimas ,,Spalvų savaitė“.
5.  Socialinė akcija ,,Nubausti negalima, PALAIKYTI“, skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.
2024 m. sausis-birželis
1. Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.
2.   Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas.
3.   Iniciatyva ,,Mokymasis laukti“, skirta Advento laikotarpiui.
2024 m. rugsėjis-gruodis
4.  Iniciatyva ,,Šventinis bumas“ (Centro erdvių puošimas, sveikinimų lenta, kalėdinis paštas ir kt.).

5.  Mokinių apklausa ,,Klasės emometras“.

Diskusijų organizavimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius

Siūlymų Centro administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos

specialistams aptarimai (atsižvelgiant į

aplinkybes, mokinių norus, lūkesčius ir kt.)

Esant poreikiui

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro metinio
veiklos plano 2024 metams 1 priedas

 

CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2024 METAMS

 Tikslas – atstovauti Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) bendruomenę, siekiant įgyvendinti Centro veiklos uždavinius, sprendžiant strateginius Centro veiklos klausimus, siekiant pagerinti mokinių ugdymo(si) ir gyvenimo Centre kokybę.

Uždaviniai:

 1. Stebėti, vertinti ir teikti siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 2. Skatinti Centro bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę.
 3. Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. Aprobuoti Centro strateginius veiklos dokumentus.

Laukiami rezultatai 2024 metais.

Centro taryba, atstovaudama Centro bendruomenę, sieks sutelkti ją ugdymo proceso kokybės gerinimui, kylančių 14pecial sprendimui, patrauklios ir saugios ugdymo bei darbo aplinkos kūrimui, tuo užtikrinant Centro veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Centro tarybos sudėtis* 2024 metais:

Tarybos pirmininkas – Vaida Misevičienė, psichologė. Tarybos sekretorius – Simona Petravičiūtė, sekretorė.

Tarybos nariai: Tarybos nariai: Gražina Jurgaitienė, vyresnioji mokytoja; Viktor Djačenko, vyresnysis mokytojas, mokytojas; Aurimas Navickas, vyresnysis auklėtojas; Tatjana Borisevičienė, specialioji pedagogė ekspertė; Daiva Motiejūnienė, socialinė pedagogė, vyresnioji auklėtoja; Vidmantas Adomaitis, Gruzdžių miestelio bendruomenės narys; Gintaras Bagdžiūnas, Kauno savivaldybės  vaikų  globos  namų  direktorius;  Elijus  Duoblys  –  9  klasės  mokinys, Ada Deimantė Staugaitytė – 10 klasės mokinė, mokinių atstovai.

*Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestieji asmenys.

Eil. Nr.
Numatoma veikla
Data
Atsakingi asmenys
1.
1.1. Pedagoginio ir aptarnaujančio 14peciali atostogų grafiko patvirtinimas.
2024I ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
1.2 Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.1.3.   Centro veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas.1.4. Centro       direktoriaus        veiklos      ataskaitos pristatymas.1.5.   Kiti einamieji klausimai.
2.
2.1.       Mokinių    užimtumo    veiklos    planavimas    ir organizavimas vasaros atostogų metu.2.2.   Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.2.3.  Kiti einamieji klausimai.
2024II ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
3.
3.1.   Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.3.2.  Kiti einamieji klausimai.
2024III ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
4.
4.1.   Susipažinimas su Centro veiklos dokumentais ir jų aprobavimas.
4.2.  Centro tarybos veiklos 2024 metais aptarimas.
4.3.  Centro tarybos plano 2025 metams sudarymas.
4.4.  Kiti einamieji klausimai.
2024
IV ketvirtis
Centro taryba, kviestieji asmenys
Kiti galimi klausimai:
·         Ugdymo proceso metu ar Centro bendruomenėje atsiradusių problemų, atsižvelgiant į įstatyminių atstovų, mokytojų, auklėtojų bei mokinių interesus, svarstymas.
·         2 procentų pajamų mokesčio surinkimas ir pasiūlymo dėl surinktų lėšų panaudojimo teikimas.
·         Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų aptarimas.
·         Teigiamo Centro įvaizdžio bendruomenėje ir visuomenėje kūrimas.
·         Ūkinės veiklos klausimai dėl Centro fizinės, ugdomosios aplinkos gerinimo, tobulinimo.
·         Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2024–2026 metų atestacijos programos aptarimas (esant poreikiui).
2024 metai
Centro taryba, kviestieji asmenys
 • Planas gali būti koreguojamas, keičiamas ar papildomas kalendorinių metų

 

ĮGYVENDINAMOS  PROGRAMOS 

Eil. Nr
Programos pavadinimas
Įgyvendinimas
1.
Kognityvinė elgesio korekcijos programa EQUIP.
Grupiniai užsiėmimai
2.
Ankstyvosios intervencijos programa.
Grupiniai užsiėmimai
3.
Gyvenimo įgūdžiai
Mokomasis dalykas.
4.
Etninės kultūros bendroji programa.
Integruojama į dalykų turinį (dorinį ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, muziką, dailę), pažintinę kultūrinę veiklą, nepamokinės veiklos (renginių) planą, klasės auklėtojų organizuojamą veiklą.
5.
Sveikos gyvensenos ugdymo programa.
Integruojama į klasės auklėtojų, grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
6.
Socialinių įgūdžių ugdymo programa.
Integruojama į klasės auklėtojų, grupės auklėtojų organizuojamą veiklą.
                                                                                                                                                              Gruzdžių vaikų socializacijos centro
                                                                                                                                       metinio veiklos plano 2024 m. priedas

 

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2024 METAMS

Eil.
Nr.
Renginio pavadinimas
Numatoma data 
Atsakingi už renginį
VALSTYBINĖS ŠVENTĖS. ISTORINĖS ATMINTIES DIENOS
I.
Integruotas renginys, skirtas Sausio 13-ai paminėti. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
01
A.Milaknis
G.Jurgaitienė
F.Klevinskienė
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Dalyvavimas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje  įvertinti pilietinėje iniciatyvoje.
02
A.Milaknis
Dalykų mokytojai
Istorinės atminties dienos. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas „Spalvų savaitė“.
03
A.Milaknis
Dalykų mokytojai
TRADICINIAI KALENDORINIAI RENGINIAI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
02
F.Klevinskienė
Etnokultūros diena.
02
Švietimo pagalbos specialistai
Dalykų mokytojai
Žiemos palydų šventė. Užgavėnių papročiai ir tradicijos.
 
02
R.Kvedarienė
Grupių auklėtojai
„Knygos keliais“ – renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti.
03
F.Klevinskienė
Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas.
03
H. Gaidamavičius
Šv. Velykų šventė – „Prisikėlimo stebuklas“. Velykų tradicijos: kaip šią šventę minėjo mūsų protėviai.
04
Švietimo pagalbos specialistai
Grupių auklėtojai
Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
06
Švietimo pagalbos specialistai
Grupių auklėtojai
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena. Mokslo metų pradžios šventė. Dalyvavimas Šv. Mišiose Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčioje.
 
09
H. Gaidamavičius
O. Leliukienė
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
Europos kalbų diena.
 
09
F.Klevinskienė
G.Jurgaitienė
R.Kvedarienė
Sveikinimai Tarptautinės Mokytojo dienos proga.
10
Centro bendruomenė
Lapkričio 1-oji – visų šventųjų ir mirusiųjų diena. Prisiminkime išėjusius, uždegdami šiltą prisiminimų žvakutės liepsnelę…
11
Centro administracija
Helovino  šventė – atsiradimo istorija, tradicijos. Kūrybinės dirbtuvės, panaudojant svarbiausią Helovino akcentą – moliūgą.
11
A.Milašauskas
Adventinio laikotarpio pristatymas. Šv. Kūčių vakarienė. Kalėdos. Senolių  tradicijos ir papročiai.
12
O.Leliukienė
Švietimo pagalbos specialistai
Grupių auklėtojai
Kalėdinė kūrybinė diena.
12
Švietimo pagalbos specialistai
Dalykų mokytojai
SPORTO RENGINIAI
 
 
 
 
 
 
III.
Išvykos į Šiaulių areną (sporto renginių, varžybų stebėjimas).
Per metus
H. Gaidamavičius
Išvykos į Uniqa areną, batutų parką.
Per metus
 
Grupių auklėtojai
Išvykos į Šiaulių sporto klubą „Mangustas“.
Per metus
S.Kulikauskas
Slidinėjimo varžybos.
12 – 02 mėn.
A.Skėrys
Krepšinio šventė.
03
A.Skėrys
Bilijardo varžybos.
04
A.Skėrys
Šaškių varžybos.
04
A. Skėrys
Smigio varžybos.
05
A. Skėrys
Susipažinimas su skraidyklių ir parasparnių sportu.
05
A. Tallat-Kelpša
Sporto-turizmo diena.
06
A. Skėrys
Dalykų mokytojai
PREVENCINĖ VEIKLA
 
IV.
Emocijų pažinimo valandėlė „Blogi įpročiai“.
02
G. Jurgaitienė
Susitikimas su Šiaulių bendruomenės policijos pareigūnais. Susipažinimas su nauja veikla – „Paslapčių kambarys“ ant ratų.
03
J.Spudis
Iniciatyva „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“.
03
Švietimo pagalbos specialistai
Dalykų mokytojai
Sveikos gyvensenos ugdymo diena.
04
A.Mazelskienė
Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena. Protmūšis.
12
V. Misevičienė
G. Jurgaitienė
PILIETIŠKUMO UGDYMAS
V.
Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“, skirta rugsėjo 23-iąjai – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai paminėti.
09
A.Milaknis
Susitikimas su visuomenės veikėju, muzikantu, Šaulių sąjungos nariu G.Liaudansku – Svaru.
03
V.Misevičienė
Savanorystės veiklų įgyvendinimas, dalyvaujant akcijoje „Darom 2024“.
04
 
Grupių auklėtojai
Gedulo ir vilties diena. Prisimename mūsų šalies istoriją, pagerbiant buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.
06
A.Milaknis
Renginiai, skirti Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.
11
Švietimo pagalbos specialistai
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
KITI RENGINIAI
 
VI.
Tarptautinės saugesnio interneto dienos minėjimas.
02
K.Rimkuvienė
Socialinio ir emocinio ugdymo diena.
04
Švietimo pagalbos specialistai
Susitikimas su kinologais.
05
J. Vališauskas
Konstitucijos dienos minėjimas: renginys „Centro Temidė“.
10
I.Valančienė
V. Borusas
Karjeros ir verslumo  diena „Matuojuosi profesiją“.
 
 
05
V.Raupytė
L.Briedis
J.Mockuvienė
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
Mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara!“
 
06
Švietimo pagalbos specialistai
Dalykų mokytojai
Grupių auklėtojai
Nepamokinės veiklos (renginių planas) metų eigoje gali būti koreguojamas.
____________________________________
                                                                                               
 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KUNIONIŲ SKYRIAUS

KUNIONIŲ SKYRIAUS NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2024 METAMS

Eil. Nr.
Renginio pavadinimas
Laikas
Atsakingas
1.      TRADICINIAI RENGINIAI
1.1.
Pilietinė akcija „Pergalės šviesa“.
Sausio mėn.
D. Mikšienė
D. Motiejūnienė
1.2.
Užgavėnių šventė. Pelenų diena.
Vasario mėn.
D. Motiejūnienė
L.Stulginskienė-Gervickienė
1.3.
Valentino diena.
Vasario mėn.
S. Michailovskaja
L.Stulginskienė-Gervickienė
1.4.
Vasario 16-oji „Žodžiai Lietuvai“.
Vasario mėn.
D. Savickienė
L. Zagurskienė
J. Jakienė
1.5.
Tarptautinė moterų solidarumo diena.
Kovo mėn.
A.Gaus
1.6.
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Kovo mėn.
D. Savickienė
1.7.
Žemės diena.
Kovo mėn.
A.Šeflerienė
1.8.
Šventė “Šv. Velykos“.
Balandžio mėn.
S. Michailovskaja
1.9.
Europos dienos paminėjimas.
Gegužės mėn.
D. Savickienė
1.10.
Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena.
Birželio mėn.
N. Mekina
1.11.
Gedulo ir Vilties diena.
Birželio mėn.
D. Savickienė
1.12.
Mokslo metų užbaigimo šventė.
Birželio mėn.
L. Stulginskienė-Gervickienė
J. Jakienė
1.13.
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena.
Rugsėjo mėn.
L.Stulginskienė-Gervickienė
1.14.
Europos kalbų diena.
Rugsėjo mėn.
V. Djačenko
L.Zagurskienė
1.15.
Tarptautinė Mokytojų diena.
Spalio mėn.
J. Jakienė
1.16.
Kalėdinis renginys.
Gruodžio mėn.
A. Gaus
2. MOKYKLINIAI KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS, VIKTORINOS IR KT.
2.1.
Dalyvavimas konkurse „Olympis 2024“.
Per metus
V. Djačenko
A. Šeflerienė
D. Savickienė
L. Zagurskienė
2.2.
Meninio skaitymo konkursas ,,Dainuoju Lietuvą”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – kovo 11-ajai.
Kovo mėn.
L. Zagurskienė
2.3.
Europos egzaminas.
Gegužės mėn.
D. Savickienė
2.4.
Kryžiažodžių apie literatūrą konkursas.
Gegužės mėn.
L.Zagurskienė
3. MOKYKLINIAI, RESPUBLIKINIAI IR TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
3.1.
Mokyklinė projektinė veikla „Vasario 16-oji“.
Vasario mėn.
N. Mekina
3.2.
Mokyklinė projektinė veikla „Velykų belaukiant. Velykiniai margučiai“.
Kovo mėn.
N. Mekina
S. Michailovskaja
J. Jakienė
3.3.
Mokyklinė projektinė veikla „Lietuvos paukščiai“.
Balandžio mėn.
N. Mekina
3.4.
Mokyklinė projektinė veikla „Žiedai tarp žiedų“.
Gegužės mėn.
N. Mekina
3.5.
Mokyklinė projektinė veikla „Rudenio spalvos“.
Rugsėjo mėn.
N. Mekina
3.6.
Mokyklinė projektinė veikla “Įdomūs receptai”.
Rugsėjo mėn.
S. Michailovskaja
3.7.
Mokyklinė projektinė veikla „Karpiniai“.
Lapkričio mėn.
N. Mekina
3.8.
Mokyklinė projektinė veikla „Saldžios dovanos“.
Gruodžio mėn.
N. Mekina
3.9.
Mokyklinė projektinė veikla “Kalėdų belaukiant…”.
Gruodžio mėn.
S. Michailovskaja
4. PREVENCINIAI RENGINIAI
4.1.
Sąmoningumo didinimo mėnuo “BE PATYČIŲ 2024”.
Kovo mėn.
J. Musulienė
L. Stulginskienė-Gervickienė
D. Motiejūnienė
4.2.
Susitikimas  su Kėdainių r. PK bendruomenės pareigūnais.
Kovo mėn.
Gegužės mėn.
Spalio mėn.
L. Stulginskienė-Gervickienė
4.3.
Paskaita – diskusija „Neplanuotas nėštumas, išeitys ir pasekmės“.
Birželio mėn.
R. Sarapinienė
4.4.
Pasaulinė psichikos sveikatos diena.
Spalio mėn.
R. Sarapinienė
4.5.
Prevencinis renginys, skirtas prekybos žmonėmis užkardymui su “Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI)” specialiste Deimante Kazlauskaite.
Spalio mėn.
L. Stulginskienė-Gervickienė
4.6.
Savižudybių prevencijos diena.
Rugsėjo mėn.
D. Motiejūnienė
L. Stulginskienė – Gervickienė
J. Musulienė
4.7.
Tolerancijos diena.
Lapkričio mėn.
J. Musulienė
L. Stulginskienė-Gervickienė
D. Motiejūnienė
4.8.
Pasaulinė AIDS diena.
Gruodžio mėn.
J. Musulienė
L. Stulginskienė-Gervickienė
D. Motiejūnienė
4.9.
Tarptautinė antikorupcijos diena.
Gruodžio mėn.
V. Djačenko
5. KITI RENGINIAI
5.1.
Lietuvių liaudies papročių ir tradicijų puoselėjimas per patyriminę veiklą. Kūrybinė popietė „Lietuvių liaudies kūriniai ispanų kalba“.
Vasario mėn.
J. Jakienė
S. Michailovskaja
5.2.
Sportinės estafetės „Aš galiu“.
Balandžio mėn.
J. Jakienė
5.3.
Stendinis pranešimas “Vanduo- gamtos turtas”.
Balandžio mėn.
S. Michailovskaja
5.4.
Akcija „Darom“.
Balandžio mėn.
S. Michailovskaja
J. Jakienė
D. Motiejūnienė
5.5.
Mokinių savaitė (aprangos kodas).
Gegužės-birželio mėn.
J. Jakienė
5.6.
Sportinių rungčių parengimas ir vykdymas.
Birželio mėn.
J. Jakienė
S. Michailovskaja
5.7.
Linksmi sportiniai žaidimai.
Birželio mėn.
S. Michailovskaja
5.8.
Koliažas, skirtas pasaulinei aplinkos dienai.
Birželio mėn.
S. Michailovskaja
5.9.
“Auksinis ruduo”- gyvenamųjų patalpų  puošimas.
Rugsėjo mėn.
S. Michailovskaja
5.10
Dalyvavimas Konstitucijos egzamine.
Spalio mėn.
D. Savickienė
5.11.
Helovinas.
Spalio 31 d.
N. Mekina
S. Michailovskaja
5.12.
Renginys ” Džiazas”.
Lapkričio mėn.
S. Michailovskaja
5.13.
Svečių kvietimas ,,Žmonių sėkmės istorijos“.
Per metus
L. Stulginskienė-Gervickienė
5.14.
Dalyvavimas nuotolinių edukacijų ciklo užsiėmimuose „Žaliasis raštingumas“.
Per metus
A.Šeflerienė
J. Jakienė
D. Savickienė
5.15.
Mokonomika 2024.
Per metus
D. Savickienė
V. Djačenko
_____________________________
               PATVIRTINTA
               Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
               2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-56

 

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

MOKINIŲ NEATLYGINTINOS DARBINĖS VEIKLOS IR IKIPROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) ir Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus (toliau – Skyrius) mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas paaiškina mokinių dalyvavimą darbinio pobūdžio veiklose Centre, Skyriuje ir už jų ribų.
 2. Mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas yra organizuojamas vadovaujantis Centro nuostatais, Centro ugdymo planu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės įstatymu, LR Darbo kodeksu, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR Profesinio mokymo įstatymu, LR Švietimo įstatymu ir LR Užimtumo įstatymu.
 3. Mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas organizuojamas sukuriant sveikas ir saugias sąlygas, kurių metu ugdomi elementarūs darbiniai įgūdžiai, sukuriamos prielaidos socializacijos ir resocializacijos procesui.
 4. Mokinių neatlygintinas darbines veiklas ir ikiprofesinį mokymą organizuoja Centras ir Skyrius.
 5. Su mokinių neatlygintinomis darbinėmis veiklomis ir ikiprofesiniu mokymu yra supažindinami mokiniai, įstatyminiai atstovai.
 6. Neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinis mokymas yra organizuojamas saugiomis, nekeliančiomis pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiančiomis mokymo procesui sąlygomis. Mokiniai jų metu nepatiria ekonominio išnaudojimo ar rizikos savo sveikatos būklei, nedirba su kenksmingomis medžiagomis ir kitais faktoriais, aprašytais Asmenų iki aštuoniolikos metu įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo II skyriaus 5 punkte, V skyriaus 22 punkte ir 23 punkte.

 

II SKYRIUS

IKIPROFESINIS MOKYMAS

 

 1. Ikiprofesinis mokymas yra grįstas Centro ugdymo plano nuostatomis.
 2. Ikiprofesinio mokymo teikėjas užtikrina saugias asmens praktinio mokymo sąlygas. Ikiprofesinio mokymo teikėjo organizuojamas praktinis mokymas nekeliantis pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiantis mokymuisi.
 3. Prieš atliekant veiklas, susijusias su ikiprofesiniu mokymu, mokiniai yra instruktuojami, kad jie būtų apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų darbe ar kito poveikio sveikatai, įgytų žinių, kaip saugiai atlikti darbus.

 

 

III SKYRIUS

NEATLYGINTINOS DARBINĖS VEIKLOS

 

 1. Neatlygintinos darbinės veiklos, kurių metu ugdomi darbiniai įgūdžiai, susipažįstama su darbo įrankiais ir jų funkcijomis, yra grįstos Centre patvirtinta Gyvenimo įgūdžių formavimo programa.
 2. Neatlygintinos darbinės veiklos yra integruotos į resocializacijos procesą.
 3. Darbinio pobūdžio veiklos yra neatlygintinos.
 4. Neatlygintinos darbinės veiklos yra saugios, nekeliančios pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkiantis akademiniam mokymuisi.
 5. Neatlygintinos darbinės veiklos vyksta pagal sezoniškumą, apima įvairias darbinės veiklos sritis.
 6. Neatlygintinos darbinės veiklos sritys numatytos Dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme sutartyje.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Centro direktorius, mokinys ir jo įstatyminis atstovas sudaro trišalę rašytinę sutartį „Dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme sutartis“ (1, 2 priedai) dėl vaiko dalyvavimo neatlygintinoje darbinėje veikloje ir ikiprofesiniame mokyme.
 2. Sutartis sudaroma tokią pat juridinę galią turinčiais dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas įstatyminiam atstovui, o kitas lieka Centre.
 3. Sutartis galioja visą vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikotarpį.

 

_________________________________

 

DALYVAVIMO NEATLYGINTINOJE DARBINĖJE VEIKLOJE IR IKIPROFESINIAME MOKYME S U T A R T I S (GVSC)

DALYVAVIMO NEATLYGINTINOJE DARBINĖJE VEIKLOJE IR IKIPROFESINIAME MOKYME S U T A R T I S (KUNIONIAI)

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centre Darbo taryba sudaro 3 nariai.
GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
 
DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
 

I. BENDROJI DALIS

 1. Darbo taryba (toliau – Taryba) sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo Tarybos įgaliojimų pradžios.

2.Tarybą, atsižvelgiant į vidutinį darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip trys nariai.

II. TARYBOS RINKIMAS

 3. Tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir Centre dirbantys ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, Tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius.

4. Centro direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti Tarybos nariais.

5. Pirmuosius Tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro Centro direktorius. Rinkimų komisija sudaroma mažiausia iš trijų ir daugiausia iš septynių narių. Centro administracijos darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati Taryba.

6. Rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia Tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

7. Kandidatus į Tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Tarybą. Visų kandidatų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki Tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos Tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į Tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad Tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Tokiu atveju nauji Tarybos rinkimai rengiami pagal LR Darbo kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo Tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

8.Išrinktais Tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas Centre yra didesnis. Asmenys, esantys atsarginių Tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti Tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva Tarybos nario vieta.

9. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami Tarybai pirmajame jos posėdyje. Taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos Tarybos sudarymo.

10. Į Tarybą išrinktas darbuotojas Tarybos nariu laikomas nuo Tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo.

11.  Darbuotojas, esantis atsarginių Tarybos narių sąraše, Tarybos nariu vietoj narystę Taryboje pabaigusio darbuotojo tampa nuo Tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinami jo, kaip naujo Tarybos nario, įgaliojimai, priėmimo.

III. NARYSTĖ TARYBOJE

 Narystė Taryboje pasibaigia:

1) atsistatydinus iš Tarybos;

2) nutrūkus darbo santykiams;

3) mirus Tarybos nariui;

4) įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo Tarybos nario išrinkimas į Tarybą pripažintas neteisėtu;

5) pasibaigus Tarybos kadencijai;

6) atstatydinus iš Tarybos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis Centro darbuotojų, turinčių rinkimų teisę. Taryba, gavusi tokį darbuotojų rašytinį reikalavimą, ne vėliau kaip per tris savaites turi surengti slaptą darbuotojų balsavimą, kuris yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių Centro darbuotojų. Tarybos narys atstatydinamas, jeigu už tai balsavo daugiau kaip du trečdaliai balsuojant dalyvavusių darbuotojų.

IV. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13.  Taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti LR Darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį.

14. Pirmąjį Tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

15. Tarybos nariai pirmajame Tarybos posėdyje visų Tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką ir sekretorių.

16. Tarybos pirmininkas:

1) šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

2) atstovauja Tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu ir trečiaisiais asmenimis;

3) rengia metinės Tarybos veiklos ataskaitos Centro darbuotojams projektą ir pateikia darbuotojams Tarybos patvirtintą ataskaitą;

4) turi kitas LR Darbo kodekse ir kituose įstatymuose bei Tarybos veiklos reglamente, kuris tvirtinamas pirmajame Tarybos posėdyje, nustatytas teises.

 1. Tarybos sekretorius tvarko ir saugo Tarybos dokumentaciją, informuoja Tarybos narius apie šaukiamo Tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę, informuoja Centro direktorių apie Tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą, rašo Tarybos posėdžio protokolą ir atlieka kitus Tarybos pirmininko pavedimus. Kai Tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys.
 2. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos kvietimu arba pritarimu (pritarus Tarybos narių daugumai) jos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Centro direktorius ar jam atstovaujantys asmenys. Prireikus Taryba į savo posėdžius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus. Tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja Tarybos veiklos reglamentas, kurį savo kadencijos laikotarpiui tvirtina Taryba visų Tarybos narių balsų dauguma.
 3. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos įgaliojimų pradžios Tarybos pirmininkas raštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyrių apie Tarybos sudarymą, jos valdymo organus, įstaigos, kurioje sudaryta Taryba, pavadinimą.

 V. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Taryba turi teisę:

1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į Centro direktoriaus sprendimų priėmimą;

2) LR Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš Centro direktoriaus ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

3) teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams Centro direktoriaus sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;

4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

5) esant būtinybei, aptarti svarbius Centro darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį Centro direktoriaus ir darbuotojų susirinkimą, suderinus su Centro direktoriumi susirinkimo datą, laiką ir vietą;

6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius LR Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

 1. Taryba privalo:

1) atlikti savo funkcijas laikydamasi LR Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir Centro direktoriaus susitarimų;

2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų Centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių;

3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama Centro darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą.

4) raštu informuoti Centro direktorių apie savo įgaliotus narius;

 VI. TARYBOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

 Tarybos veikla pasibaigia:

1) kai nutrūksta Centro veikla;

2) kai pasibaigia Tarybos kadencija;

3) kai Taryboje lieka mažiau kaip trys jos nariai ir atsarginių Tarybos narių sąraše nėra nė vieno kandidato, turinčio teisę tapti Tarybos nariu;

4) Tarybos sprendimu, priimtu daugiau kaip dviem trečdaliais Tarybos narių balsų;

 1. Naujos Tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki Tarybos kadencijos pabaigos.
 2. Naujos Tarybos rinkimus privalo inicijuoti Taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją LR Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                      Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
                                                                                      2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-57

 

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija), reglamentuoja Centro ir Centro struktūrinio padalinio – Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus (toliau – Skyrius) vaiko gerovės komisijos paskirtį, veiklos principus, sudarymą, funkcijas ir teises, darbo organizavimą ir sprendimų priėmimą.
 2. Centro vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 3. Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškos, dalyvavimo Centro ir Skyriaus gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
 4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.
 5. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:
  • geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;
  • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus įstatymų nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramą dėmesį;
  • Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes;
  • visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinimas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
  • Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims;
  • ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams teikimą laiku;
  • dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų bei visuomenės poreikius;
  • Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami Centro tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje;
  • veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė Centre;
  • Vaiko gerovės Centre ir Skyriuje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba.
 6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 1. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius.
 2. Komisijos narius siūlo Mokytojų taryba. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
 3. Komisiją sudaro: Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas), auklėtojai, slaugytojai.
 4. Į Komisijos sudėtį įtraukiami motyvuoti, pozityvių nuostatų turintys asmenys, gebantys atskleisti vaiko potencialą, dirbti komandoje, išmanantys įvairaus vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, prevencinės veiklos specifiką.

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

 1. Komisija vykdo šias funkcijas:
  • remdamasi Centro turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Centro ir Skyriaus mokymosi aplinkos, jos saugumo, Centro bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
  • rūpinasi pozityvaus Centro mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
  • organizuoja Centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Centre dirbantiems pedagogams;

11.4. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

11.5. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

11.7. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;

11.8. įvykus krizei Centre ar Skyriuje, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Centro bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Centro bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

11.9. bendradarbiauja su Centro savivaldos institucijomis, savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisijomis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis policijos įstaigomis, vaiko teisių apsaugą savivaldybėse užtikrinančiomis institucijomis, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

11.10. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 1. Komisija turi teisę:
  • gauti iš Centro darbuotojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
  • į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, auklėtojus, vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus ir kt.);

12.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali Centro metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. Už veiklos plano įgyvendinimą Komisija atsiskaito Centro direktoriui.
 2. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti.
 3. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas Centro direktoriaus įgaliotas Komisijos narys.
 4. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
 5. Komisijos posėdžiai gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
 6. Komisijos posėdžiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis veiklos planu arba pagal poreikį.
 7. Komisijos nariai yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis Centre: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.
 8. Komisijos pirmininkas:
  • vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;
  • pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
  • atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
  • paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.
 9. Komisijos sekretorius:

21.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;

21.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

21.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;

 • tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
 • vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.
 1. Komisijos narys:
  • renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu Centre susijusiais klausimais;
  • įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
  • pristato Komisijai Aprašo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijų atlikimu.

 1. Svarstant konkretaus vaiko atvejį:
  • į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai / auklėtojas ir (ar) vaikas;
  • komisijos pirmininko sprendimu gali būti kviečiami kiti suinteresuoti asmenys ar institucijų atstovai;
  • posėdyje ar pasitarime išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų, kitų suinteresuotų kviestinių asmenų ar institucijų atstovų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant dalyvauti Komisijos posėdyje, jo nuomonė gali būti išklausoma individualiai per atstovą ir pateikiama Komisijos posėdžio metu;
  • komisijai priėmus sprendimą dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planas, paskiriamas plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, pagalbos vaikui specialistais numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;
  • mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus Komisijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais ir vidutinės priežiūros priemonės vykdymo plano įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu.
 2. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jų įgyvendinimą ir veiksmingumo vertinimą bei rūpindamasi pozityvaus  mikroklimato kūrimu, Komisija:
  • atlikusi Centro ir Skyriaus mokymosi aplinkos, jos saugumo, Centro bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, identifikuoja aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato Centro metiniame veiklos plane prioritetus ir priemones, už jų įgyvendinimą atsakingus Centro darbuotojus;
  • analizuoja ir vertina smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų, kitų prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumą, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų vykdymo, prireikus, dėl naujų prevencijos programų pasirinkimo ar jų keitimo kitomis;
  • domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes Centre ir Skyriuje, inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą ar kitas veiklas, atitinkančias besikeičiančios visuomenės, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) / įstatyminių atstovų poreikius, skatinančias vaikų saviraiškų, aktyvų dalyvavimą Centro gyvenime, bendruomeniškumą ir humaniškus tarpusavio santykius;
  • analizuoja Centro vidaus dokumentų turinį saugios ir ugdymui(si) palankios aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jų tobulinimo.
 3. Įvykus krizei Centre ar Skyriuje, Komisija:
  • įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus;
  • parengia informaciją apie krizę Centro bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai;
  • apie situaciją informuoja Centro bendruomenę, Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, dalyvių susirinkimą (savininką), prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje;
  • įvertina Centro bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja Centro bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Centras.
 1. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.
 2. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Centre Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________________________________________

 

 

                                                                                                 PRITARTA
                                                                                                 Centro tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d.
                                                                                                 protokoliniu nutarimu Nr. V6-5