Gruzdžių vaikų socializacijos centro administracija:

Eil. Nr.
Vardas, pavardė 
Etatai 
Pareigos 
1.
Henrikas Gaidamavičius
1
Direktorius
(I vadybinė kvalifikacinė kategorija)
Tel. 8-41 37 23 22
2.
Odeta Leliukienė
1
Pavaduotoja ugdymui
(II vadybinė kvalifikacinė kategorija)
Tel. 8-41 37 23 12
3.
Vitalijus Baškys
1
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Tel. 8-41 37 23 12, el.paštas ukvedys@gvsc.lt
4.
Lijana Staponkienė
1
Vyriausioji finansininkė
Tel. 8-41 37 23 22, el.paštas buhalterija@gvsc.lt
5.
Daiva Žižienė
0,5
Finansininkė
Tel. 8-41 37 23 22, el.paštas buhalterija@gvsc.lt
6.
Simona Petravičiūtė
1
Sekretorė
Tel. 8-41 37 22 32, el.paštas centras.info@gvsc.lt

Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus administracija:

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Etatai
Pareigos
1.
Oksana Pagrandienė
1
Skyriaus vedėja
Tel. +370 34747524
el.paštas sim@saulute.kaunas.lm.lt
2.
Danguolė Mikšienė
1
Skyriaus vedėjos pavaduotoja ugdymui
Tel. +370 34747527
3.
Darius Zabulionis
1
Skyriaus vedėjos pavaduotojas ūkiui
Tel. +370 34747527
4.
Virginija Baršiukaitė
0,5
Finansininkė
Tel. +370 34747523
el.paštas buhalterija@saulute.kaunas.lm.lt
5.
Vilma Šerkšnienė
0,5
Sekretorė
Tel. +370 34747524
 el.paštas sim@saulute.kaunas.lm.lt
6.
Rita Petkevičienė
1
Viešųjų pirkimų organizatorė
Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokytojai:
 Nr. Vardas pavardė Kvalifikacija Dalykas Etatas
1. Jurgita Kriščiūnienė Vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 0,32
Mokytoja Užsienio kalba (rusų)
2. Gražina Jurgaitienė Vyresnioji mokytoja Užsienio kalba (anglų) 0,42
Mokytoja Biologija
Mokytoja Chemija
Mokytoja Fizika
Mokytoja Vadovavimas klasei
3.  Alfredas Milaknis Vyresnysis mokytojas Istorija, pilietiškumo pagrindai. 0,14
 Mokytojas Geografija
4. Algirdas Milašauskas Mokytojas Dailė/Technologijos 0,19
Mokytojas Neformalus švietimas
5. Ksavera Mankuvienė Mokytoja metodininkė Muzika 0,14
6. Kristina Rimkuvienė Vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos 0,22
Mokytoja Matematika
7. Odeta Leliukienė Mokytoja Dorinis ugdymas (etika) 0,04
8. Stanislovas Kulikauskas Mokytojas Neformalus švietimas 0,04
9. Laimonas Briedis Mokytojas ekspertas Ikiprofesinis ugdymas 0,08
10. Vilma Raupytė Mokytoja ekspertė Ikiprofesinis ugdymas 0,08
11. Arvidas Bargaila Vyresnysis mokytojas Ikiprofesinis ugdymas 0,08
12. Aurimas Skėrys  Mokytojas metodininkas Fizinis ugdymas 0,16
13. Augustinas Šlikas Mokytojas Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 0,08
14. Elėja Lukytė Mokytoja Neformalus švietimas 0,04

Pagalbos mokiniui specialistai:

Nr. Vardas pavardė Kvalifikacija, pareigybė Etatas
1. Indrė Valančienė vyresnioji  socialinė pedagogė 1,5
2. Vaida Misevičienė psichologė 1,0
3. Tatjana Borisevičienė specialioji pedagogė metodininkė 0,5

Auklėtojai:

Nr. Vardas pavardė Kvalifikacija, pareigybė Etatas
1. Juozas Vališauskas Vyresnysis auklėtojas 0,6
2. Artūras Tallat-Kelpša Vyresnysis auklėtojas 1,0
3. Aurimas Skėrys Vyresnysis auklėtojas 0,6
4. Jonas Spudis Vyresnysis auklėtojas 0,6
5. Aurimas Navickas Vyresnysis auklėtojas 0,9

Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus mokytojai:

 Nr. Vardas pavardė Kvalifikacija Dalykas Etatas
1. Ligita Zagurskienė Mokytoja Metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra 0,41
2. Sandra Michailovskaja Mokytoja Užsienio kalba (rusų) 0,23
Mokytoja Neformalus ugdymas
3.  Audronė Šeflerienė  Mokytoja Matematika 0,36
 Mokytoja Ekonomika
4. Viktor Djačenko Vyresnysis mokytojas Užsienio kalba (anglų) 0,42
Mokytojas Informacinės technologijos
Mokytojas Klasės auklėtojas
5. Lolita Stulginskienė-Gervickienė Mokytoja Muzika 0,31
Mokytoja Fizika
Mokytoja Neformalus ugdymas
6. Daiva Savickienė Vyresnioji mokytoja Istorija, pilietiškumo pagrindai 0,42
Mokytoja Etika
Mokytoja Neformalus ugdymas
Mokytoja Klasės auklėtoja
7. Danguolė Mikšienė Vyresnioji mokytoja Biologija 0,46
Vyresnioji mokytoja Chemija
Mokytoja Geografija
8. Nijolė Mekina Vyresnioji mokytoja Dailė 0,34
Mokytoja Ikiprofesinis ugdymas
Mokytoja Neformalus ugdymas
9. Oksana Pagrandienė Vyresnioji mokytoja Fizinis ugdymas 0,15
10. Daiva Motiejūnienė Mokytoja Neformalus ugdymas 0,08

Pagalbos mokiniui specialistai:

Nr. Vardas pavardė Kvalifikacija, pareigybė Etatas
1. Daiva Motiejūnienė socialinė pedagogė 1,0
2. Jolita Musulienė psichologė 1,0
3. Jolita Stulginskienė-Gervickienė socialinė pedagogė 1,0

Auklėtojai:

Nr. Vardas pavardė Kvalifikacija, pareigybė Etatas
1. Aleksandra Gaus Vyresnioji auklėtoja 1,0
2. Nijolė Mekina Auklėtoja 1,0
3. Sandra Michailovskaja Vyresnioji auklėtoja 1,0
4. Audronė Šeflerienė Auklėtoja 1,0
5. Neringa Justinavičienė Auklėtoja 0,5
6. Daiva Motiejūnienė Vyresnioji auklėtoja 0,5

Gruzdžių vaikų socializacijos centro  aptarnaujantis personalas:

1.
Aušra Mazelskienė
Slaugytoja
2.
Irena  Vasiliauskienė
Dietistė, kiemsargė
3.
Rolandas Andrušaitis
Informacinių technologijų specialistas
4.
Adolfas Jokubauskis
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
5.
Sigitas Vališauskas
Budėtojas (paros metu)
6.
Alvydas Steponavičius
Budėtojas (paros metu)
7.
Vitalijus Baškys Vairuotojas
8.
Rimas Ribinskas
Budėtojas (paros metu)
9.
Arvydas Žižys
Vairuotojas
10.
Sigitas Kievišas
Budėtojas (paros metu)
11.
Daiva Kievišienė
Virėja, valytoja
12.
Rima Norkutė
Valytoja
13.
Asta Ratkutė
Virėja

Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus aptarnaujantis personalas:

1.
Liudmila Žuravliova
Slaugytoja
2.
Arūnas Maldutis
Informacinių technologijų specialistas
3.
Albina Zarankienė
Dietistė, virėja
4.
Aurelija Marauskaitė
Virėja
5.
NeringaJustinavičienė
Budėtoja
6.
Laima Grigienė
Budėtoja
7.
Danguolė Cironkienė
Budėtoja
8.
Lina Zinkevičiūtė
Budėtoja
9.
Regimantas Atkočiūnas
Budėtojas
10.
Dainius Žemulis
Budėtojas
11.
Rita Aleknienė
Valytoja
12.
Narimana Šaltienė
Valytoja