PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2015 m.  lapkričio 16  d.
įsakymu Nr. V-1187

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centro nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.
 2. Centro oficialusis pavadinimas – Gruzdžių vaikų socializacijos centras, trumpasis Centro pavadinimas – GVSC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190089213.
 3. Centro įsteigimo data: 1995 m. spalio 10 d.
 4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga; Centro priklausomybė – valstybinė mokykla.
 5. Centro savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Juridinio asmens kodas – 188603091.
 6. Ministerija:

6.1. tvirtina Centro nuostatus;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorių;

6.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

6.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. priima sprendimą dėl Centro filialo ar skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.7. atlieka kitas teisės aktų numatytas Centrui pagal jo kompetenciją Ministerijos priskirtas funkcijas.

 1. Centro buveinė: F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416, Šiaulių rajonas.
 2. Centro bendrabučio buveinė: F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416, Šiaulių rajonas
 3. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
 4. Centro tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
 5. Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo vaikų socializacijos centras (kodas 31232630).
 6. Centras vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmąją dalį) programas 14–15 metų mokiniams (Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais jaunesniems nei 14 metų mokiniams), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirta vidutinės priežiūros priemonė.
 7. Mokymo forma ir mokymo proceso organizavimo būdas – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 8. Centro mokymo kalba – lietuvių, kodas 47.
 9. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 1. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Centro švietimo veiklos rūšys:

17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

17.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

17.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

17.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

17.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

17.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 1. Kitos veiklos rūšys:

18.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

18.2. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

18.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

18.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

18.5. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, kodas 63.11;

18.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10.

18.7. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;

18.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

 1. Centro veiklos tikslas – siekti teigiamų Centre apgyvendinto vaiko elgesio pokyčių ir ugdyti jo vertybines nuostatas bei socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi, ir paruošti jį savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
 2. Centro veiklos uždaviniai:

20.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį išsilavinimą vaikų socializacijos klasėse;

20.2. teikti kvalifikuotą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją, švietimo informacinę, konsultacinę, profesinio orientavimo arba kitą pagalbą vaikui, siekiant teigiamo elgesio pokyčių;

20.3. sudaryti palankias mokinių ugdymosi, socializacijos ir resocializacijos sąlygas, aprūpinant ugdymo procesą tam tikslui reikalingomis priemonėmis;

20.4. sudaryti tokią gyvenimo aplinką, kurioje vaikas galėtų atskleisti savo gebėjimus, per trumpą laiką persiauklėti ir pasirengti savarankiškai gyventi kasdienį gyvenimą.

 1. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas:

21.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais vykdo pradinio, pagrindinio (pirmąją dalį) ir neformaliojo švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką ugdymą;

21.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;

21.3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus:  pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą – įgijusiam pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; mokymosi pasiekimų pažymėjimą – neįgijusiam pradinio ar pagrindinio išsilavinimo; išvykusiam mokiniui, nebaigusiam pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, – pažymą apie mokymosi rezultatus;

21.4. teikia švietimo informacinę, konsultacinę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą;

21.5. užtikrina saugias ir sveikas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, ugdymo kokybę pagal bendrąsias programas, tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

21.6. vykdo individualų korekcinį darbą su vaiku, fiksuoja vaiko elgesio pokyčius ir atlieka stebėseną; raštu informuoja vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių, jeigu vaiko atstovai pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą nepalaiko ryšių su vaiku, nesidomi jo pasiekimais, elgesio pokyčiais; teisės aktų nustatyta tvarka laiku informuoja vaiko atstovus, teikia išvadas savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja kitas atsakingas institucijas apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą, apie numatomą vaiko sugrįžimą iš vaikų socializacijos centro, pateikia informaciją apie vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos vaikui teikimo;

21.7. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką; sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai sąlygas, atitinkančias jo amžių, lytį, sveikatą ir brandą, rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir reintegracijai į visuomenę; kuria  ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialiąją aplinką, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;

21.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl mokinių išleidimo atostogų;

21.9. vykdo smurto, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kitas prevencijos, socialinių įgūdžių ugdymo bei elgesio korekcijos ir kitas programas;

21.10. vykdo mokinių maitinimą ir apgyvendinimą;

21.11. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;

21.12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 20 straipsnyje, Vaikų socializacijos centro veiklos modelio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-839 „Dėl Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašas), Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas), ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir reikalavimus;

21.13. sudaro sąlygas profesiškai tobulėti ir vykdo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją;

21.14. vykdo bendradarbiavimą su vaiko atstovais pagal įstatymą ir socialiniais partneriais;

21.15. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas. 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

22.1. parinkti mokymo ir ugdymo metodus bei veiklos būdus, konkretinti ir individualizuoti ugdymo turinį, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis ir bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdamas į Centro bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, rengti neformaliojo vaikų švietimo programas, kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

22.2. parinkti vidutinės priežiūros priemonės vykdymo formas, metodus ir priemones;

22.3. kurti ir teikti siūlymus dėl naujų mokymo ir mokymosi bei vidutinės priežiūros priemonės vykdymo modelių, užtikrinančių kokybišką išsilavinimą ir vaikui paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;

22.4. įstatymo nustatyta tvarka kreiptis dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo;

22.5. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.6. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;

22.7. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.9. naudotis kitomis suteiktomis teisėmis.

 1. Centro pareigos:

23.1. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi, gyvenimo ir ugdymosi aplinką;

23.2. užtikrinti tinkamą vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;

23.3. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;

23.4. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;

23.5. vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 1. Centro veikla organizuojama pagal:

24.1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašą bei kitus teisės aktus;

24.2. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Ministerija;

24.3. direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;

24.4. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuris yra suderintas su Ministerija ir jam yra pritarusi Centro taryba.

 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras arba jo įgaliotas asmuo. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Ministerijai.
 2. Centro direktorius:

26.1. tvirtina, suderinęs su Ministerija, Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

26.2. nustato Centro struktūrinių padalinių nuostatus;

26.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus), Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

26.4. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mokymosi sutartis;

26.5. priima berniukus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Didžiausias mokinių skaičius – dvidešimt keturi (24) mokiniai. Mokinių skaičius grupėje ir klasėje – ne didesnis kaip aštuoni (8) mokiniai;

26.6. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl mokiniams paskirtos vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo bei panaikinimo;

26.7. suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles ir Bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

26.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

26.9. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą, analizuoja ir vertina materialinius ir intelektinius išteklius;

26.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

26.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes ir metodines grupes;     26.12. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;             26.13. atsako už Centro dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka;            26.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

26.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, pedagoginių ir kitų darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

26.16. inicijuoja Centro savivaldos  institucijų  sudarymą ir skatina jų veiklą;

26.17. bendradarbiauja su mokinių atstovais pagal įstatymą, pagalbą mokiniui, mokytojui ir Centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, teikia informaciją apie vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos vaikui teikimo;      26.18. atstovauja Centrui kitose institucijose;            26.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;            26.20. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;

26.21. Centrui rūpimais klausimais organizuoja mokytojų ir auklėtojų bei švietimo pagalbos specialistų pasitarimus (ugdymo turinio formavimo, ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais Centrui ir mokiniams aktualiais klausimais);

26.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

27. Centro direktorius atsako už Centro veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, švietimo ir mokslo ministro įsakymuose bei kituose teisės aktuose, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 1. Direktoriaus nesant, jį pavaduoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar kitas Centro darbuotojas.
 2. Centre sudaromos mokytojų bei auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams, auklėtojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos. Metodinės grupės nustato mokytojų, auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre. Metodinės grupės priima sprendimus ir teikia Mokytojų tarybai, Centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, gerosios patirties sklaidos ir bendradarbiavimo tarp metodinių grupių. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Metodinių grupių sudarymo ir vadovavimo joms principai nustatomi Mokytojų bei auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos nuostatuose, patvirtintuose Centro direktoriaus.
 4. Centre veikia Centro vaiko gerovės komisija, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojamas pagal Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą, išskyrus funkcijas, susijusias su vaiko minimalios priežiūros priemonėmis, socialinės paramos mokiniams teikimu bei mokinių mokyklos nelankymu.

V SKYRIUS

 CENTRO SAVIVALDA 

 1. Centro savivalda grindžiama švietimo tikslais, Centre vykdomomis švietimo programomis ir Centro tradicijomis.
 2. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Centro nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Centro valdymo priežiūrą. Centro savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Centro nuostatai.
 3. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus.
 4. Taryba sudaroma iš 1 mokinių tėvų  (globėjų, rūpintojų) atstovo, 4 mokytojų, 1 mokinio ir 1 vietos bendruomenės atstovo. Į  Tarybą  tėvus  (globėjus,  rūpintojus) renka tėvų  (globėjų,  rūpintojų) susirinkimas arba deleguoja Centro vaiko gerovės komisija, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – kasmet Mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus deleguoja vietos bendruomenė. Tarybos nariu negali būti Centro direktorius.
 5. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.
 6. Centro taryba :

37.1. teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

37.2. svarsto ir pritaria Centro strateginiam planui, Centro metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Centro darbo tvarkos taisyklėms, Bendruomenės narių elgesio ir etikos normoms bei kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;

37.3. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

37.4. padeda planuoti Centro ūkinę, finansinę veiklą, aptaria siūlymus dėl paramos, labdaros, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšų panaudojimo, svarsto kitus Centro lėšų naudojimo klausimus;

37.5. išklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;

37.6. teikia siūlymų Ministerijai dėl materialinio aprūpinimo ir veiklos tobulinimo;

37.7. svarsto metodinių grupių, Mokytojų tarybos, savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui;

37.8. teikia siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina, formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

37.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;

37.10. aptaria siūlymus dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo;

37.11. parenka Centro veiklos įsivertinimo sritis ir atlikimo metodiką;

37.12. teikia atstovą į konkurso Centro vadovo pareigoms eiti atrankos komisiją.

 1. Taryba renkama dvejiems metams.
 2. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
 3. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Centre dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 4. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Centro direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami, prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (trimestrą). Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Centro mokytojų tarybos posėdis.
 5. Mokytojų tarybos pirmininkas yra Centro direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai vieneriems mokslo metams.
 6. Mokytojų tarybos posėdžiai ir jos priimti nutarimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau du trečdaliai (2/3) tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 7. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Centro direktoriaus teikiamais klausimais.
 8.    Centre veikia Centro mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybos nariai yra mokinių balsavimu išrinkti grupių seniūnai ir (ar) jų pavaduotojai. Vadovauja Mokinių tarybos išrinktas pirmininkas. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja Mokytojų tarybos nutarimu paskirtas pedagoginis darbuotojas.
 9.    Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja, rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į Centro tarybą.

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA 

 1. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (išskyrus psichologus) atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

 CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 1. Centras turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšų šaltiniai:

51.1. valstybės biudžeto lėšos;

51.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

51.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro buhalterinė apskaita tvarkoma, finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro veiklos priežiūrą atlieka Ministerija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.
 5. Paramos būdu gautos lėšos apskaitomos ir naudojamos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Ministerija.
 2. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Ministerijos, Centro direktoriaus iniciatyva.
 3. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Centras turi interneto svetainę. Informacija apie Centro veiklą ir vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Švietimo ir mokslo ministrė

Audronė Pitrėnienė

2015 m. lapkričio 16 d.

PRITARTA
                                                                                        Centro tarybos 2017 m. gruodžio 29 d.
                                                                                        protokoliniu nutarimu Nr. V6-13
PRITARTA
Švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio
2018 m. vasario 5 d. raštu Nr. SR-509
PATVIRTINTA
Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V1-22

 

Vizija

Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) – tai aukštos kultūros, bendradarbiaujanti, naujovėms ir iššūkiams valstybinė specializuota ugdymo įstaiga, užtikrinanti vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą, dėl to vyksta individualių mokinių gebėjimų ugdymas, pozityvių vertybinių nuostatų formavimas ir įtvirtinimas, siekiant mokinių asmenybės pokyčių, brandumo, ūgties.

Veikla pagrįsta vaiko interesų prioritetiškumo, vaiko dalyvavimo, individualizavimo, orumo užtikrinimo, prieinamumo ir kuo mažesnio vaiko atskyrimo nuo artimųjų, stigmatizavimo vengimo, bendradarbiavimo, visapusiškumo ir privatumo apsaugos principais.

Misija

Centre, vykdant vidutinę priežiūros priemonę ar auklėjamojo poveikio priemonę, jaunas žmogus ruošiamas gyvenimui – siekiama teigiamų vaiko elgesio pokyčių, didinamas psichologinis atsparumas ydingam socialinės aplinkos poveikiui, suteikiama galimybė kiekvienam vaikui išreikšti savo gebėjimus formalioje ir neformalioje veikloje, stiprinama mokymosi motyvacija, teikiama kompleksinė (švietimo, specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė) pagalba. Siekiama ugdyti besimokantį, besidomintį, savarankišką, kūrybingą žmogų, atsakingai kuriantį savo paties ir šalies ateitį.

Centras veiklą grindžia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (toliau – Įstatymas), vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) ir kitų LR teisės aktų nuostatomis.

2015–2017 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita

 Tikslo 1.1. „Siekti mokymo(si) kokybės, gerinant mokinių pasiekimus“ įgyvendinimas.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Kiekvienas mokytojas naudoja informacines technologijas 20 proc. pamokų. 20 proc. 20 proc.
Integruotų pamokų, pamokų neįprastose erdvėse vedimas (proc.). 10 proc. 10 proc.
Mokinių kūrybinių darbų pristatymas, parodų organizavimas (vnt.). Planuota 4
Mokinių karjeros ir  ikiprofesinio ugdymo organizavimas. Planuota Įvykdyta
Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas LR ŠMM ir kitų institucijų inicijuojamuose projektuose, akcijose, renginiuose, profesinės kompetencijos tobulinimas (proc.). 80 proc. 85 proc.

 

Tikslo 1.2. „Efektyviai individualizuoti ugdymą pamokoje“ įgyvendinimas.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Individualių ugdymo planų, programų rengimas pagal kiekvieno mokinio poreikius ir mokymosi galimybes (proc.). 100 proc. 100 proc.

Tikslo 1.3. „Atviros, novatoriškos mokyklos įvaizdžio palaikymo“ įgyvendinimas.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Reguliarus Centro internetinės svetainės tobulinimas. Planuota Įvykdyta
Užmegzti ir palaikomi ryšiai su šalies  ugdymo institucijomis (vnt.). Planuota 11
Užmegzti ryšiai su užsienio ugdymo institucijomis (vnt.). Planuota 1
Svečių, iškilių ir garsių žmonių atvykimas į Centrą (vnt.). Planuota 15
Mokinių dalyvavimas  konferencijose, sporto varžybose už Centro ribų (vnt.). Planuota 32

Tikslo 2.1. „Teikti intensyvią ir sistemingą specialiąją pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokiniams“ įgyvendinimas.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Sistemingos pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos mokiniams teikimas (proc.). 100 proc. 100 proc.
Mokinių įstatyminių atstovų įsitraukimas į pagalbos procesą vaikui, periodinis lankymas (proc.). 100 proc. 75 proc.
Pozityvios komunikacijos tarp Centro personalo ir mokinių tarpusavio palaikymas (proc.). 100 proc. 100 proc.

Tikslo 2.2. „Efektyvinti mokinių žalingų įpročių, patyčių ir nusikalstamumo prevenciją“ įgyvendinimas.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Mokinių žalingų įpročių, nusikalstamos socialinės elgsenos tyrimų atlikimas (proc.). Planuota 100 proc.
Prevencinės veiklos Centre  organizavimas (proc.). Planuotas 80 proc.
Saugios, namams artimos aplinkos formavimas (proc.). Planuota 85 proc.
Mokinių dalyvavimas prevencinės medžiagos rengime. Planuota Neįvykdyta
Mokinių tarybos veiklos efektyvinimas (proc.). Planuota 70 proc.

Tikslo 2.3. „Pozityvios elgesio vertinimo sistemos formavimas ir įgyvendinimas“.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Pozityvaus elgesio skatinimo sistemos sukūrimas (proc.). Planuota 100 proc.

Tikslo 3.1. „Efektyviai panaudoti gaunamas biudžetines ir nebiudžetines lėšas“ įgyvendinimas.

Rodiklis / kriterijus Planuota pasiekti 2017 m. Pasiekta 2017 m.
Taupus ir tikslingas gaunamų lėšų panaudojimas, darbas be kreditorinių įsiskolinimų (proc.). Planuota 100 proc.
Rėmėjų, socialinių partnerių skiriamos paramos, labdaros įsisavinimas. Planuota 100 proc.
Finansinių ataskaitų rengimas ir teikimas steigėjui (proc.). Planuota 100 proc.

Išvados apie pasiektus tikslus:

Įgyvendinant 2015–2017 metų Centro strateginio plano tikslus, buvo pasiektas ugdymo kokybės gerėjimas dėl mokiniams parengtų individualių ugdymo planų pagal vaiko gebėjimus, galias, turimą akademinių žinių lygį, organizuoto ikiprofesinio  ugdymo Šiaulių profesinio rengimo centre.

Centre mokiniams nuolat teikiama savalaikė socialinė – pedagoginė, psichologinė pagalba.

Mokiniai dalyvauja prevenciniuose renginiuose, suaktyvėjo Mokinių tarybos veikla.

Pasiekta, kad bent du trečdaliai mokinių būtų aplankyti kas mėnesį įstatyminių atstovų.  86 % mokinių tęsia mokslus kitose ugdymo įstaigose, jų elgesys yra pagerėjęs, jiems neskirta pakartotinė vidutinė priežiūros priemonė per metus po išėjimo iš Centro.

Centro biudžeto lėšomis modernizuota ugdymo aplinka: papildomai nupirkti nešiojami kompiuteriai klasėms, įrengta specializuota klasė darbui su informacinėmis technologijomis, relaksacinė patalpa, atnaujinta audiovizualinė aparatūra, sukurta mokinių laisvalaikio erdvė su žaidimo konsolėmis, žaidimų stalais, modernizuotas metodinis kabinetas ir įrengta virtuvėlė.

Liko nepasiektas sąmoningo ir iniciatyvaus Centro ugdytinių įsitraukimas į prevencines veiklas, informacinės medžiagos rengimą ir sklaidą bei mokinių įstatyminių atstovų įsitraukimas į pagalbos vaikui procesą.

Centro prioritetai 2018–2020 m.:

 • Resocializacijos ir socialinės integracijos procesų valdymas.
 • Auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų stiprinimas.
 • Centro aplinkos modernizavimas ir efektyvus lėšų valdymas.
 1. Strateginis tikslas – siekti, kad kiekvienas mokinys pagal savo galias įgytų jam reikalingų socialinių kompetencijų bei sąmoningai dalyvautų socialinės integracijos planavime ir įgyvendinime.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus pavadinimas 2017 m. būklė 2020 m. siekis
Akademinę pažangą padariusių mokinių dalis Centre per 1 metus, perkelti į aukštesnę klasę (sk.). 20 24
Elgesio pažangą padariusių mokinių dalis Centre per 1 metus (sk.). 8 24
Mokinių dalis, kuriems per 1 metus buvo suteikta efektyvi pedagoginė, psichologinė, konsultacinė, socialinė pagalba (proc.). 100 100
Prevencinių ir elgesio korekcijos programų įgyvendinimas Centre (programų sk.). 2 4
Mokinių socialinės integracijos planų rengimas (sk.). 17 24
Socialinės integracijos planų aptarimas kartu su vaikų gyvenamosios vietos savivaldybės atstovais (sk.). 2 visais
Įstatyminių atstovų dalyvavimas vaiko resocializacijoje: lankymas, bendravimas su vaiku ir bendradarbiavimas su Centro specialistais kartą per mėnesį arba dažniau (proc.). 75 100
Mokinių dalyvavimas mokinių konferencijose, pranešimų pristatymas, dalyvavimas konkursuose (sk.). 2 4
Atlikti su mokinių gerove ir saugumu susiję tyrimai Centre (sk.). 3 6
Atvirų durų dienos įstatyminiams ir savivaldybės atstovams  per metus (sk.). 2 3
Švietimo pagalbos specialistų komandos formavimas (etatų sk.). 2,5 5

Uždaviniai:

 • Siekti kokybiško mokymo(si) ir resocializacijos proceso:
 • užtikrinti vaiko ugdymą pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, tinkamą ir veiksmingą vaiko vidutinės priežiūros (auklėjamojo poveikio priemonės) vykdymą;
 • kurti Centre pagarba ir partneryste pagrįstą kultūrą visuose bendruomenės lygmenyse;
 • planuoti ir vykdyti projektines veiklas, didinančias mokinių saviveiksmingumą, pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, toleranciją, gebėjimą veikti komandoje, konstruktyviai reaguoti į kylančias problemines situacijas;
 • organizuoti vaiko resocializacijos ir socialinės integracijos procesus, vadovaujantis Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryti saugią ir sveiką ugdymosi ir resocializacijos aplinką;
 • skatinti auklėtojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų dalijimąsi gerąja patirtimi, kolegialų probleminių situacijų sprendimą;
 • vertinti individualią kiekvieno mokinio pažangą, vykdyti rezultatų stebėseną;
 • Centre vykdyti prevencines, elgesio korekcijos programas;
 • plėsti pagalbos mokiniui specialistų komandą;
 • atlikti mokinių gerovės tyrimus.
  • Skatinti įstatyminius atstovus ir mokinių gyvenamosios vietos savivaldybės struktūrinius padalinius atsakingai ir sąmoningai įsitraukti į resocializacijos ir socialinės integracijos procesą:
 • pasiekti, kad įstatyminiai atstovai aktyviai dalyvautų vaiko resocializacijos procese, individualaus vidutinės priežiūros plano rengime ir vykdyme, Atvirų durų dienose;
 • kviesti mokinių gyvenamosios vietos savivaldybės struktūrinių padalinių atstovus į Centro Metodines dienas, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • periodiškai bendradarbiauti su socialinėje integracijoje dalyvaujančiais asmenimis, aptarti socialinės integracijos plano įgyvendinimą.
  • Sudaryti prielaidas aktyviam karjeros ugdymui, mokinių profesinio kryptingumo formavimui:
 • įvairių mokomųjų dalykų medžiagą bei auklėjamųjų veiklų metu teikiamą informaciją sieti su praktika;
 • plėtoti edukacines veiklas su socialiniais partneriais;
 • supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, specialybėmis, skatinti juos formuluoti asmeninius karjeros planus;
 • skatinti pedagogų įsitraukimą į profesinio orientavimo veiklas.
  • Užtikrinti strateginio plano 1 tikslo ir uždavinių stebėseną:
 • sukurti ir įgyvendinti veiksmingą bendradarbiavimo su įstatyminiais atstovais ir mokinių gyvenamosios vietos savivaldybės struktūriniais padaliniais sistemą;
 • kasmet, rengiant metinės veiklos planus, įvertinti strateginio plano 1 tikslo siekimo būklę, numatyti uždavinių įgyvendinimo rodiklius.
 1. Strateginis tikslas – užtikrinti auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimo galimybes.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas 2017 m. būklė 2020 m. siekis
Auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalis, tobulinusių kompetencijas kvalifikacijos kėlimo renginiuose per metus (žmonių sk.). 9 12
Pranešimų pristatymas už Centro ribų vykstančiose konferencijose, metodinėse dienose, kituose renginiuose per metus (sk.). 2 4
Saviveiksmingumo didinimas dalyvaujant supervizijos procesuose (žmonių sk.). 4 8
Gerosios patirties sklaida Centro metodinėje grupėje, pranešimų pristatymas (žmonių sk). 5 10
Centre vykstančių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius per metus (sk.). 2 4

Uždaviniai:

 • Tobulinti auklėtojų kompetencijas:
 • tobulinti gebėjimus atpažinti individualius mokinių poreikius;
 • plėtoti gebėjimus individualizuoti auklėjamąjį turinį;
 • skatinti mokinių patirties, poreikių, problemų analizę, teikti išvadas, rekomendacijas, susijusias su resocializacijos ir socialinės integracijos planavimu, dalyvauti įgyvendinant Individualų vaiko vidutinės priežiūros planą;
 • skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi, kolegialų probleminių situacijų sprendimais;
 • aktyvinti savianalizę, savo veiklos rezultatų ir Centro nustatytų tikslų dermę;
 • stiprinti auklėtojų saviveiksmingumą dalyvaujant supervizijos susitikimuose.
  • Tobulinti pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas:
 • skatinti pagalbos mokiniui specialistus plėtoti metodinę veiklą Centre ir renginiuose už Centro ribų;
 • sudaryti galimybes pagalbos mokiniams specialistams įsisavinti Centro poreikius atitinkančias akredituotas programas ir jas vykdyti Centre.

2.3. Užtikrinti strateginio plano 2 tikslo ir uždavinių stebėseną:

 • analizuoti auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų tobulėjimą, naudojant įsivertinimo instrumentus;
 • kasmet, rengiant metinės veiklos planus, įvertinti strateginio plano 2 tikslo siekimo būklę, numatyti uždavinių įgyvendinimo rodiklius.
 1. Strateginis tikslas – modernizuoti Centro fizinę aplinką.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio / kriterijaus pavadinimas 2017 m. būklė 2020 m. siekis
Centro ugdymui skirtų patalpų modernizavimo planas (klasės) 4 7+1
Centro patalpų modernizavimas:

patalpa konsultacijoms, relaksacinė patalpa, personalo kambarys, kabinetas direktoriui, kabinetai pavaduotojams (ūkio ir ugdymo), švietimo pagalbos specialistų kabinetai (2 psichologams, 2 socialiniams pedagogams, 1 specialiajam pedagogui), asmens sveikatos priežiūros specialisto kabinetas,  susitikimų su tėvais kambario ir adaptacijos kambario įrengimas pagal Aprašo 45 ir 48 punktą (patalpos)

7 16
Mokinių gyvenamųjų patalpų modernizavimas pagal Aprašo 47 punktą (patalpos) 4 miegamieji 4 gyvenamieji blokai

Uždaviniai:

 • Modernizuoti Centro ugdomąją aplinką:
 • klases aprūpinti reikalingomis informacinėmis – kompiuterinėmis priemonėmis;
 • tikslingai panaudojant Centro lėšas, užtikrinti mokinių edukacinių–pažintinių išvykų planavimą ir vykdymą.
  • Sukurti teisės aktus atitinkančią ir mokiniams patrauklią Centro fizinę aplinką:
 • įrengti šiuolaikiškas, estetiškai patrauklias erdves mokinių edukacijai, laisvalaikiui, poilsiui vadovaujantis Aprašo nuostatomis;
 • gerinti darbuotojų darbo erdvės sąlygas.
  • Įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatas:
 • vadovaujantis Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, siekti visapusiško ir kokybiško teisės aktų nuostatų įgyvendinimo, ugdymo, resocializacijos ir socialinės integracijos vykdymo, darbuotojų kompetencijų palaikymo, valdymo srityse.
  • Užtikrinti strateginio plano 3 tikslo ir uždavinių stebėseną:
 • stebėti ir plėsti Centro paveikaus įvaizdžio formavimo galimybes;
 • kasmet, rengiant metinės veiklos planus, įvertinti strateginio plano 3 tikslo siekimo būklę, numatyti uždavinių įgyvendinimo rodiklius.

 

CENTRO STRATEGINIO PLANO STEBĖSENA

 Direktoriaus įsakymu sudaroma strateginio plano stebėsenos grupė. Ją sudaro pirmininkas (Centro tarybos pirmininkas), nariai (direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyriausioji buhalterė, mokytoja – Centro tarybos narė, auklėtoja, psichologė asistentė).

Strateginio plano stebėsenos grupė kartą per metus atlieka strateginio plano aptarimą ir išvadas, pastabas bei pasiūlymus pateikia Centro direktoriui. Strateginio plano rengimo grupė, atsižvelgdama į pateiktas pastabas, koreguoja strateginį planą ir teikia jį Centro tarybai svarstyti. Pagal jį rengiami metiniai veiklos planai.

___________________________________

 

 

                                                                                                                                  PRITARTA
                                                                                                                                                              Centro tarybos 2019 m. kovo 18 d.
                                                                                                                                                              protokoliniu nutarimu Nr. V6-4
                                                                                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                                                                                              Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
                                                                                                                                                               2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V1-32

  

                                                                          

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO

elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

I. BENDROJI DALIS

 1. Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) naudoja UAB „Nacionalinis švietimo centras“ „Mano dienynas“ sistemą – tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir mokymosi eigą. Centras nebevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.
 2. Prisijungti prie sistemos „Mano dienynas“ galima adresu manodienynas.lt
 3. Centro elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Centro pradinio, pagrindinio ugdymo dienyno, neformaliojo švietimo sudarymo elektroninio dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, asmenų, tvarkančių dienyną, funkcijas ir atsakomybę.
 4. Aprašas parengtas vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-170 redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. SR-893 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo pakeitimo“.

 II. SĄVOKOS

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1 Elektroninis dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas.

5.2 Naudotojai – asmenys, turintys prieigos prie naudojimosi programa teises pagal nustatytą tvarką, naudotojo vardą ir slaptažodį, galintys atlikti numatytas funkcijas.

5.3 Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo įsakyme (Žin., 1991, Nr. 23–593, 2011, Nr. 38–1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

III. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS

 1. Centro elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo direktorius, elektroninio dienyno administratorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasės vadovai, mokytojai, psichologas asistentas, socialinis ir specialusis pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas.
 2. Elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo (administratorius) atlieka šias pagrindines funkcijas:

7.1. atsako už elektroninio dienyno administravimą ir jo patikimą funkcionavimą, informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir Centro direktorių apie kylančias technines ir administravimo problemas, sprendžia administravimo problemas savo kompetencijos ribose;

7.2. kiekvienų metų rugpjūčio paskutinę savaitę įveda informaciją, reikalingą dienyno funkcionalumui užtikrinti – pamokų laiką, trimestrų intervalus, mokinių atostogų laiką, mokytojų bei mokinių sąrašus;

7.3. pateikia elektroninio dienyno vartotojams – direktoriui, pavaduotojui ugdymui, socialiniam ir specialiajam pedagogui, sveikatos priežiūros specialistui / slaugytojui, mokytojams, klasių vadovams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius) ar naujus duomenis juos pametusiems vartotojams;

7.4. vadovaujantis Centro ugdymo planu įrašo dalykų, modulių, neformalaus vaikų švietimo, integruojamų programų ir kt. pavadinimus;

7.5. tvarko ir kontroliuoja trimestro / pusmečio, mokslo metų duomenų įvedimo, užrakinimo ir tvarkymo apsaugos parametrus (mokinio trimestro / pusmečio, metiniai įvertinimai ir šių laikotarpių suvestiniai lankomumo duomenys elektroniniame dienyne automatiškai „užsirakins“ iki tos pačios dienos, kurią jie buvo įvesti, 24 valandos);

7.6. Centro direktoriaus įsakymu, mokiniui išvykus iš Centro, dienyne fiksuojamas direktoriaus įsakymas dėl išvykimo ir paruošiamos mokinio elektroninio dienyno ataskaitos iš Centro išvykstantiems mokiniams;

7.7. vadovaujantis direktoriaus įsakymu, įkeliami pavaduojančių mokytojų duomenys;

7.8. informuoja ir konsultuoja Centro bendruomenės narius elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kitais klausimais;

7.9. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ talpinama į bylą per 10 kalendorinių dienų nuo ugdymo proceso pabaigos. Tuo atveju, jei pasibaigus ugdymo procesui nors vienam tam tikros klasės mokiniui bus paskirtos papildomos užduotys, jam yra privalu patikrinti mokymosi pasiekimus ir kt., tuomet „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ bus spausdinama ir talpinama į atskirą bylą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, kai gaunami visi reikiami duomenys ir perduodama saugoti į Centro archyvą.

7.10. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“ saugoma ne mažiau nei 75 metus.

 1. Mokytojai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

8.1. iš administratoriaus gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;

8.2. asmeninių duomenų (telefono, adreso) pateikti neprivalo, nurodo tik savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą;

8.3. mokslo metų pradžioje, vadovaudamiesi direktoriaus įsakymu, sudaro savo dalyko klases / grupes, įveda tas klases ir grupes, kurioms turi pamokų;

8.4. per meniu punktą ,,Tvarkaraštis“ suveda savo asmeninį tvarkaraštį;

8.5. kasdien iki 21.00 val. (jeigu nebuvo galimybės iškart po pamokos ar pamokos metu) suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: pažymius, lankomumą, mokinių vėlavimą, nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu sąrašo; pagal poreikį rašo pagyrimus ar pastabas mokiniams;

8.6. ne vėliau kaip prieš savaitę meniu punkte „Kontroliniai darbai“ nurodo planuojamo kontrolinio darbo datą ir temą, aptaręs jį su mokiniais (per dieną mokiniai gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą);

8.7. fizinio ugdymo mokytojas suveda duomenis apie mokinių fizinio pasirengimo rodiklius, užpildo mokinių fizinio lavinimo rodiklius, pasiektus rudenį ir pavasarį;

8.8. prireikus keisti informaciją užrakintuose elektroninio dienyno skyriuose (trimestrų / pusmečių, metinių įvertinimų ir (ar) lankomumo duomenis) keičia kartu su pavaduotoju ugdymui pasirašius klaidos ištaisymo aktą;

8.9. pasibaigus trimestrui / pusmečiui, mokslo metams išveda trimestro / pusmečio, metinius įvertinimus ne vėliau, kaip trimestro / pusmečio, mokslo metų paskutinę darbo dieną;

8.10. veda saugaus elgesio ar kitus instruktažus, užrašo tam skirtoje vietoje instruktažo turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo, pasirašytą lapą perduoda pavaduotojui ugdymui;

8.11. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kitų priežasčių, ar organizuojant netradicinio ugdymo dienas, skiltyje „Pamokos tema“ parašo: „Pamoka nevyko dėl….“, ar užrašo netradicinės dienos temą;

8.12. skiltyje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, klasių vadovais, Centro administracija.

 1. Klasių vadovai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias funkcijas:

9.1. mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 5 d. patikrina vadovaujamos klasės mokinių sąrašą, mokinių priskyrimą laikinosioms grupėms, moduliams;

9.2. patikrina vadovaujamos klasės mokinių pamokų tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja pavaduotoją ugdymui;

9.3. pildo elektroninio dienyno skyrių „Klasės vadovo veikla“;

9.4. pateikia vadovaujamos klasės mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams elektroninio dienyno prisijungimo duomenis; užpildo, redaguoja informaciją apie įstatyminius atstovus;

9.5. gavę apie mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

9.6. tėvams (globėjams, rūpintojams) / įstatyminiams atstovams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pateikusiems prašymą, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus trimestrui / pusmečiui ir mokslo metams išspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

9.7 skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, klasėje dėstančiais mokytojais, Centro administracija;

9.8. perkelia kartu su dalyko mokytojais mokinio, kuris atvyko tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos trimestro / pusmečio įvertinimus ar per trimestrą / pusmetį gautus pažymius į elektroninį dienyną per 5 (penkias) darbo dienas. Komentaruose „Pastabos apie pamoką“ nurodomas teisės akto pavadinimas, numeris, data;

9.9. pasibaigus trimestrui / pusmečiui ar mokslo metams nustatytu laikotarpiu pagal administracijos nurodymus formuoja savo klasės / mokinio ataskaitas;

9.10. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir įsega į specialų segtuvą.

 1. Centro sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas:

10.1. ne vėliau kaip per du mėnesius nuo mokslo metų pradžios įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis;

10.2. informuoja fizinio ugdymo mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus.

 1. Centro socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas asistentas:

11.1. stebi ir analizuoja mokinių pažangumą, lankomumą, organizuoja mokymosi pagalbą;

11.2. skyriuje „Pranešimai“ vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) / įstatyminiais atstovais, mokytojais.

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

12.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal Centro vadovų darbo pasiskirstymą;

12.2. rašo pastabas mokytojams dėl dienyno pildymo, kontroliuoja jų įvykdymą;

12.3. nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą), kartu su klaidą padariusiu asmeniu ją ištaiso užpildant klaidos taisymo aktą;

12.4. kontroliuoja, kaip mokytojai laikosi Centro priimtų susitarimų dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo;

12.5. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja elektroninio dienyno administratorių;

12.6. mokinių, išvykstančių mokslo metų bėgyje bei klasių metinių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę“, lankomumo suvestinę, atspausdina ir teikia į Centro archyvą.

 1. Centro direktorius:

13.1. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, ATSAKOMYBĖ

 1. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro klasių auklėtojai užtikrina savo klasės duomenų tvarkymą laiku, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, Centre numatytų klasės dienyno ataskaitų išspausdinimą, jų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Dalykų mokytojai užtikrina elektroninio dienyno veiklą, laiku pildydami dalyko dienyną (pažymių įvedimas, neatvykusių arba pavėlavusių mokinių žymėjimas, pamokos turinio, namų darbų ir jų atlikimo laikas), skelbdami kontrolinius darbus, įvesdami trimestro / pusmečio pažymius, informuodami mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) / įstatyminius atstovus, informacijos konfidencialumą, saugumą ir patikimumą jame, bendravimo kultūrą, jo išspausdinimą, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centro mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) / įstatyminiai atstovai prisijungdami prie elektroninio dienyno sistemos, reaguoja į informaciją pateiktą dienyne, palaiko grįžtamąjį ryšį su dalykų mokytojais, klasės auklėtojais, Centro specialistais, administracija.
 5. Atsiradus duomenų netikslumų dėl „Mano dienynas“ paslaugų tiekėjo kaltės, pedagogai Centro elektroninio dienyno administratoriui pateikia raštišką pranešimą dėl duomenų atstatymo.
 6. Už atspausdintų dienynų skyrių archyvavimą atsako Centro archyvą tvarkantis asmuo.
 7. Aprašo reikalavimų privalo laikytis Centro socialinis ir specialusis pedagogai, psichologas asistentas, sveikatos priežiūros specialistas / slaugytojas, mokytojai, klasių auklėtojai, kiti bendruomenės nariai dirbantys su elektroniniu dienynu.

V. DIENYNO SAUGOJIMAS

 1. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

 

________________________________

 

 

PATVIRTINTA
Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V2-209

DIENOS STRUKTŪRA 2019–2020 M. M.

UŽDARA
 
PIRMADIENIS-KETVIRTADIENIS
 
800– 900  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
 
900-1700 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai, vaiko atstovai pagal įstatymą).
 
PAMOKINĖ VEIKLA
Pirmadienis, trečiadienis
900– 1300 Pamokos, užsiėmimai mokykloje
1600– 1900 Pamokos, užsiėmimai mokykloje
Antradienis
1200– 1800 Pamokos, užsiėmimai mokykloje
Ketvirtadienis
900– 1200 Pamokos, užsiėmimai mokykloje  (7, 8 kl.), 1300– 1700  pamokos (7, 8 kl.) Profesinio rengimo centre.
NEFORMALUS ŠVIETIMAS
   Pirmadienis1400 – 1600 Kultūrizmo būrelis
Antradienis1000 – 1200 Medžio darbų  būrelis
Trečiadienis14.00 – 1600 IT „Bitas“
Penktadienis1500 – 1700 Dziudo būrelis
1145– 1200 – fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas – fiziškai aktyvi pertrauka (organizuoja kūno kultūros mokytojas, mokytojai).
1300 – 1400 pietūs
1800 – 1830 Socialinių įgūdžių formavimas (užsiėmimai su grupės auklėtoju pagal auklėtojo grupės dienos užimtumo planą) metodiniame kabinete.
1830-1900  Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1900-2000   Vakarienė. Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas. Vaiko turimų socialinių-buitinių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2000-2030   Socialinių įgūdžių formavimas  auklėjamojo užsiėmimo metu (pagal auklėtojo grupės užimtumo planą).
2030-2100 Fizinės sveikatos stiprinimas treniruoklių salėje/stalo teniso žaidimas/šachmatai.
2100-2130 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2130-2200  Dienos pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio dienos metu.
2200-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV.
2230-800  Poilsis (tylos metas).
PENKTADIENIS
900-1545 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai, vaiko atstovai pagal įstatymą).
900– 1400 Pamokos, užsiėmimai mokykloje.
1400-1630 Pasirengimo socialinei integracijai ugdymas  darbinėje veikloje. Generalinis gyvenamųjų, buitinių patalpų, koridorių, teritorijos ir kt. tvarkymas.
1630-1700 Pavakariai. Sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1700-1800  Kompiuterinis raštingumas. Gebėjimas rasti reikiamą informaciją. Internetinės informacijos panaudojimas.
1800-1845 Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1845-19oo  Vakarienė. Kultūringo elgesio formavimas.
1900-2100  Įgūdžių atlikti kasdienes veiklas palaikymas. Pasiruošimas pirčiai. Asmens higienos įgūdžių ugdymas pirtyje.
2100-2115  Vakarinė ruoša. Asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių ugdymas.
2115-2130  Dienos pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio dienos metu.
2130-2300 Pasirinktos  TV laidos / kino filmo stebėjimas. Teigiamų veikėjų personažų rinkimas, teigiamų savybių išskyrimas, jų aptarimas.
2300-900  Poilsis (tylos metas)
ŠEŠTADIENIS
  900-1000 Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, gyvenamųjų, buitinių patalpų, koridorių tvarkymas, pusryčiai.
1100-1400 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai).
1000-1100 Stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus klasėje. Vaiko   galių, gebėjimų, polinkių išskyrimas, auklėtojo individualus darbas su mokiniu. Vidutinės priežiūros priemonės plano sudarymas, aptarimas.
1100-1200   Informacijos paieška virtualiose erdvėse kompiuterių klasėje.
1200-1400 Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1400-1500  Pietūs. Sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1500-1600  Žinių įtvirtinimas klasėje pagal mokinių individualius poreikius.
1600-1700 Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1700-1800 Judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla sporto salėje/lauke.
1800-1900  Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1900-1930  Vakarienė. Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas.
1930-2000   Socialinių įgūdžių formavimas  auklėjamojo užsiėmimo metu (pagal auklėtojo grupės užimtumo planą).
2000-2100  Stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus metodiniame kabinete.
2100-2130  Vakarinė ruoša. Asmens higiena.
2130-2145  Dienos pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio dienos metu.
2145- 2300 Pasirinktos  TV laidos / kino filmo stebėjimas ir aptarimas, dalijimasis įspūdžiais. Teigiamų veikėjų personažų rinkimas, teigiamų savybių išskyrimas, jų aptarimas.
2300-900  Poilsis (tylos metas).
SEKMADIENIS
  900-1000 Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
1100-1400 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai).
1000-1100   Socialinių įgūdžių formavimas (užsiėmimai su grupės auklėtoju pagal auklėtojo dienos užimtumo planą).
1100-1200   Internetinės informacijos panaudojimas pagal pomėgius kompiuterių klasėje.                                                               
1200-1300 Judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla sporto salėje/lauke.
1300-1400 Stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus. Vaiko   galių, gebėjimų, polinkių išskyrimas, auklėtojo individualus darbas su mokiniu. Vidutinės priežiūros priemonės plano sudarymas, aptarimas.
1400-1500 Pietūs. Elgesio kultūra valgant.
1500-1600  Žinių įtvirtinimas pagal individualius poreikius. Užduočių atlikimas  dalyko ugdymosi sunkumams likviduoti.
1600-1700 Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1700-1800  Fizinės sveikatos stiprinimas treniruoklių salėje/stalo teniso žaidimas/šachmatai.
1800-1900  Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1900-1930  Vakarienė. Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas.
1930-2000 Savaitės pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio per savaitę.
2000-2100 Stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus.
2100-2130  Vakarinė ruoša. Asmens higiena.
2130 – 2230 Pasirinktos  TV laidos / kino filmo stebėjimas ir aptarimas.
2230-800  Poilsis (tylos metas).
ATVIRA
PIRMADIENIS-KETVIRTADIENIS
800– 900  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
900-1700 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai, vaiko atstovai pagal įstatymą).
PAMOKINĖ VEIKLA
Pirmadienis, trečiadienis
900– 1300 Pamokos, užsiėmimai mokykloje
1600– 1900 Pamokos, užsiėmimai mokykloje
Antradienis
1200– 1800 Pamokos, užsiėmimai mokykloje
Ketvirtadienis
900– 1200 Pamokos, užsiėmimai mokykloje (7,8 kl.), 1300– 1700  pamokos (7,8 kl.) Profesinio rengimo centre.
 

NEFORMALUS ŠVIETIMAS

Pirmadienis
1400 – 1600 Kultūrizmo būrelis
Antradienis
1000 – 1200 Medžio darbų  būrelis
Trečiadienis
14.00 – 1600 „IT Bitas“
Penktadienis
1500 – 1700 Dziudo būrelis (6,7 kl.)

 

1145– 1200 – fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas – fiziškai aktyvi pertrauka (organizuoja kūno kultūros mokytojas, mokytojai).
1400 – 1500 pietūs
1800 – 1830   Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1830-1900   Socialinių įgūdžių formavimas (užsiėmimai su grupės auklėtoju pagal auklėtojo grupės dienos užimtumo planą) metodiniame kabinete.
1900-1930   Vakarienė. Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas. Vaiko turimų socialinių-buitinių įgūdžių įvertinimas.
1930-2000   Socialinių įgūdžių formavimas  auklėjamojo užsiėmimo metu (pagal auklėtojo grupės užimtumo planą).
2000-2100 Internetinės informacijos panaudojimas pagal pomėgius kompiuterių klasėje.                                                               
2100-2130 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2130-2200  Dienos pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio dienos metu.
2200-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV.
2230-800  Poilsis (tylos metas).
PENKTADIENIS
900-1545 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai, vaiko atstovai pagal įstatymą).
900– 1400 Pamokos, užsiėmimai mokykloje.
1400-1630 Pasirengimo socialinei integracijai ugdymas  darbinėje veikloje. Generalinis gyvenamųjų, buitinių patalpų, koridorių, teritorijos ir kt. tvarkymas.
1630-1700 Pavakariai. Sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1700-1900 Asmens higienos įgūdžių ugdymas pirtyje.
1900-1930  Vakarienė. Kultūringo elgesio palaikymas.  Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas.
1930-2000  Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
2000-2100  Kompiuterinis raštingumas. Gebėjimas rasti reikiamą informaciją. Internetinės informacijos panaudojimas.
2100-2115  Vakarinė ruoša. Asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių ugdymas.
2115-2130  Dienos pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio dienos metu.
2130-2300 Pasirinktos  TV laidos / kino filmo stebėjimas. Teigiamų veikėjų personažų rinkimas, teigiamų savybių išskyrimas, jų aptarimas.
2300-900  Poilsis (tylos metas)
ŠEŠTADIENIS
  900-1000 Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, gyvenamųjų, buitinių patalpų, koridorių tvarkymas, pusryčiai.
1100-1400 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai).
1000-1100 Stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus klasėje. Vaiko   galių, gebėjimų, polinkių išskyrimas, auklėtojo individualus darbas su mokiniu. Vidutinės priežiūros priemonės plano pildymas ir aptarimas.
1100-1200  Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1200-1300 Internetinės informacijos panaudojimas pagal pomėgius kompiuterių klasėje.
1300-1400  Žinių įtvirtinimas klasėje pagal mokinių individualius poreikius.
1400-1500  Pietūs. Sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1500-1600  Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1600-1700 Judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla sporto salėje/lauke.
1700-1800  Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1800-1900  Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1900-1930  Vakarienė. Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas.
1930-2000   Socialinių įgūdžių formavimas  auklėjamojo užsiėmimo metu (pagal auklėtojo grupės užimtumo planą).
2000-2100  Stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus. Vaiko   galių, gebėjimų, polinkių išskyrimas, auklėtojo individualus darbas su mokiniu. Vidutinės priežiūros priemonės plano rezultatų aptarimas, tikslų kėlimas, pasirengimas socialinei integracijai.
2100-2130  Vakarinė ruoša. Asmens higiena.
2130-2145  Dienos pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio dienos metu.
2145- 2300 Pasirinktos  TV laidos / kino filmo stebėjimas ir aptarimas, dalijimasis įspūdžiais. Teigiamų veikėjų personažų rinkimas, teigiamų savybių išskyrimas, jų aptarimas.
2300-900  Poilsis (tylos metas).
SEKMADIENIS
  900-1000 Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
1100-1400 Mokinių lankymas (tėvai, globėjai, rūpintojai).
1000-1100   Socialinių įgūdžių formavimas (užsiėmimai su grupės auklėtoju pagal auklėtojo dienos užimtumo planą).
1100-1300   Auklėtojo planuojama sportinė veikla už Centro ribų.                                                        
1300-1400  Intensyviau planuojama auklėtojo veikla už Centro ribų (išvyka į Gruzdžių miestelį, parduotuvę, biblioteką).
1400-1500 Pietūs. Elgesio kultūra valgant.
1500-1600  Žinių įtvirtinimas pagal individualius mokinių poreikius.
1600-1700 Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1700-1800  Savęs  tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1800-1900   Fizinės sveikatos stiprinimas treniruoklių salėje/stalo teniso žaidimas/šachmatai.
1900-1930  Vakarienė. Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas.
1930-2000 Savaitės pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas. Teisingo socialinio elgesio formavimas. Atsakomybės ugdymas, paskatinimas dėl gero elgesio per savaitę.
2000-2100  Laisvalaikis grupėje (skaitymas, TV žiūrėjimas, laiškų rašymas, stalo žaidimai klasėje).
2100-2130  Vakarinė ruoša. Asmens higiena.
2130 – 2230 Pasirinktos  TV laidos / kino filmo stebėjimas ir aptarimas.
2230-800  Poilsis (tylos metas).

___________________________________________

PATVIRTINTA
Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V2-209

DIENOS STRUKTŪRA

MOKINIO ADAPTACIJOS LAIKOTARPIU – IKI 6 SAVAIČIŲ

PIRMADIENIS–PENKTADIENIS
800– 900  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
900-1500 Mokymasis pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo švietimo ugdymo programas. Formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų keitimas.
1400-1430  Pietūs. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1500-1700  Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre: švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, mokytojų mokinio pedagoginio, psichologinio, elgesio rizikos vertinimo tęsimas. Išvadų apie mokinio asmenybės bruožus, vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, galias ir sunkumus, žinių lygį, mokymosi stilių, tempą ir kitus svarbius aspektus rengimas ir surinktos informacijos analizavimas. Mokinio vidutinės priežiūros priemonės plano vykdymas, stebėjimas, tikslinimas.
1700 – 1800 Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas: dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos/ EQUIP (Kognityvinės elgesio terapijos) ugdymo programų vykdyme.
1800-1900  Organizuotas laisvalaikis (dalyvavimas pagal vaiko poreikį, pomėgius):
I – informacinių technologijų panaudojimas įvairių užduočių atlikimui kompiuterių klasėje
II – aktyvi fizinė veikla, individualus fizinės sveikatos stiprinimas treniruoklių salėje
III – stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus
IV – judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla, fizinės sveikatos stiprinimas sporto salėje
V – informacijos paieška virtualiuose erdvėse kompiuterių klasėje.
1900-1930  Vakarienė. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1930-2030 Individualus pokalbis su auklėtoju/ pagalbos mokiniui specialistėmis, numatant ir įsivertinant savo asmeninius elgesio pokyčius, pasiekimus; vidutinės priežiūros priemonės plano vykdymo ypatumai, iškilusių klausimų dėl adaptacijos laikotarpio analizavimas ir aptarimas.
2030– 2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos aptarimas, kilusių sunkumų ar klausimų  analizavimas. Elgesio ir individualios pažangos įsivertinimas.
2130-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV. Mokinio perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).
ŠEŠTADIENIS–SEKMADIENIS
900– 1000  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
1000-1300 Veikla planuojama pagal auklėtojo dienos užimtumo planą atsižvelgiant į mokinio individualią būklę (emocinę būklę, poreikius, pomėgius).
1300-1400  Pietūs. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1400-1600  Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą.
1600 – 1700  Judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla, fizinės sveikatos stiprinimas sporto salėje ( pagal mokinio poreikį).                                          
1700-180    Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų, brošiūrų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1800-1900  Aktyvi fizinė veikla treniruoklių salėje/ stalo teniso žaidimas.
1900-1930 Vakarienė. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1930-2030 Informacijos paieška virtualiose erdvėse kompiuterių klasėje.
2030– 2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos/ savaitės aptarimas. Kilusių sunkumų ar klausimų dėl Centro veiklos, adaptacinių procesų analizavimas. Dienos/savaitės asmeninės pažangos įvertinimas/įsivertinimas.
2130-2230  Pasirinktis TV laidos/ kino filmo stebėjimas ir aptarimas, dalijimasis įspūdžiais. Mokinio perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).
______________________
PATVIRTINTA
Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V2-209

 

DIENOS STRUKTŪRA MOKINIO ADAPTACIJOS LAIKOTARPIU

(IKI 3 DIENŲ)

PIRMA DIENA

900-1200 Centro administracijos supažindinimas su Centro aplinka, tvarka, taisyklėmis. Supažindinimas su Centro darbuotojais. Mokymo sutarties pasirašymas.
1200-1300 Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre: socialinio pedagogo individualus darbas su mokiniu.
1300-1400  Pietūs. Kultūringo elgesio prie stalo aptarimas.
1400-1500  Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre: socialinio pedagogo individualus darbas su mokiniu.
1500-1700 Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre: psichologo individualus darbas su mokiniu.
1700 – 1800 Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1800-1900  Organizuotas laisvalaikis (dalyvavimas pagal vaiko poreikį).
1900-2000 Vakarienė. Kultūringo elgesio prie stalo aptarimas.
2000-2030 Socialinių įgūdžių formavimas.
2030-2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos aptarimas, kilusių sunkumų ar klausimų  analizavimas.
2130-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV. Mokinio perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).

ANTRA DIENA

800– 1000  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai. Dienos veiklų aptarimas.
1000-1200 Patekimo į Centrą istorijos rašymas.
1200-1300 Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre ir vidutinės priežiūros plano rengimas: socialinio pedagogo, psichologo individualus darbas su mokiniu.
1300-1400  Pietūs. Kultūringas elgesys prie stalo. Sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1400-1700  Vaiko pirminis pedagoginis, psichologinis, socialinis įvertinimas, vykdomas Centro pedagogų. Vaiko galių, gebėjimų, polinkių analizavimas. Centro pedagogų individualus darbas su mokiniu. Mokinio supažindinimas su Centro formaliu švietimu. Mokinio elgesio taisyklių aptarimas, supažindinimas su elgesio vertinimu Centre.
1700 – 1800 Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1800-1900  Organizuotas laisvalaikis (dalyvavimas pagal vaiko poreikį).
1900-2000 Vakarienė. Kultūringas elgesys prie stalo.
2000-2030 Socialinių įgūdžių formavimas (užsiėmimai su grupės auklėtoju pagal auklėtojo grupės dienos užimtumo planą).
2030– 2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos aptarimas, kilusių sunkumų ar klausimų dėl Centro veiklos analizavimas.
2130-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV. Mokinio perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).

TREČIA DIENA

800– 1000  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai. Dienos veiklų aptarimas.
1000-1100 Patekimo į Centrą istorijos rašymo papildymas, aptarimas.
1100-1300 Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre ir vidutinės priežiūros plano rengimas: socialinio pedagogo, psichologo, kuruojančio auklėtojo individualus darbas su mokiniu.
1300-1400  Pietūs. Kultūringas elgesys prie stalo. Sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1400-1700  Vaiko pedagoginis, psichologinis, socialinis įvertinimas, vykdomas Centro pedagogų. Vaiko galių, gebėjimų, polinkių išskyrimas. Centro pedagogų individualus darbas su mokiniu. Mokinio supažindinimas su Centro neformalaus švietimo ir darbinio ugdymo įvairove. Elgesio rizikos įvertinimas, remiantis mokinio stebėjimo ir įvertinimo duomenimis. Siūlymas Centro vadovui dėl konkrečios uždaro tipo grupės parinkimo.
1700 – 1800 Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais. Pokalbis – diskusija apie ateinančių metų tikslus, jų įgyvendinimo galimybes.
1800-1900  Organizuotas laisvalaikis (dalyvavimas pagal vaiko poreikį).
1900-2000 Vakarienė. Kultūringas elgesys prie stalo.
2000-2030 Socialinių įgūdžių formavimas (užsiėmimai su grupės auklėtoju pagal auklėtojo grupės dienos užimtumo planą).
2030 – 2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos aptarimas, kilusių sunkumų ar klausimų dėl Centro veiklos analizavimas.
2130-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV. Grupės perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).

 

________________________________

 

DIENOS STRUKTŪRA MOKINIO ADAPTACIJOS LAIKOTARPIU

(IKI 2 SAVAIČIŲ)

 

PIRMADIENIS–PENKTADIENIS
800– 900  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
900-1500 Mokymasis pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo švietimo ugdymo programas. Formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų keitimas.
1400-1430  Pietūs. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1500-1700  Centro specialistų kuruojama adaptacija Centre: švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, mokytojų mokinio pedagoginio, psichologinio, elgesio rizikos vertinimo tęsimas. Išvadų apie mokinio asmenybės bruožus, vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, galias ir sunkumus, žinių lygį, mokymosi stilių, tempą ir kitus svarbius aspektus rengimas. Mokinio vidutinės priežiūros priemonės plano rengimas.
1700 – 1800 Bendrųjų ir socialinių įgūdžių  ugdymas: susipažinimas su Ankstyvosios intervencijos, EQUIP (Kognityvinės elgesio terapijos), Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų vykdymu.
1800-1900  Organizuotas laisvalaikis (dalyvavimas pagal vaiko poreikį):

I – informacinių technologijų panaudojimas įvairių užduočių atlikimui kompiuterių klasėje

II – aktyvi fizinė veikla, individualus fizinės sveikatos stiprinimas treniruoklių salėje

III – stalo žaidimai lavinantys pažintinius procesus

IV – judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla, fizinės sveikatos stiprinimas sporto salėje

V – informacijos paieška virtualiuose erdvėse kompiuterių klasėje.

1900-1930  Vakarienė. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1930-2030 Individualus pokalbis su auklėtoju apie ateities lūkesčius, vidutinės priežiūros priemonės plano vykdymo ypatumus, iškilusių klausimų dėl adaptacijos laikotarpio analizavimas, aptarimas.
2030– 2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos aptarimas, kilusių sunkumų ar klausimų  analizavimas.
2130-2230  Aktualijų stebėjimas ir aptarimas per TV. Mokinio perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).

 

ŠEŠTADIENIS–SEKMADIENIS
900– 1000  Rytinis kėlimas: mankšta, higienos įgūdžių formavimas, miegamosios vietos tvarkymas, pusryčiai.
1000-1300 Veikla planuojama pagal auklėtojo dienos užimtumo planą atsižvelgiant į mokinio individualią būklę (emocinę būklę, poreikius).
1300-1400  Pietūs. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1400-1600  Veikla planuojama pagal individualų auklėtojo dienos užimtumo planą. Adaptacinių procesų analizavimas, pokalbiai.
1600 – 1700  Judrieji žaidimai, aktyvi fizinė veikla, fizinės sveikatos stiprinimas sporto salėje ( pagal mokinio poreikį).                                          
1700-180    Savęs tobulinimas (knygų, žurnalų, brošiūrų ir pan.) skaitymas, dalijimasis įspūdžiais.
1800-1900  Aktyvi fizinė veikla treniruoklių salėje.
1900-1930 Vakarienė. Kultūringo elgesio prie stalo, sveikos mitybos įgūdžių lavinimas.
1930-2030 Informacijos paieška virtualiose erdvėse kompiuterių klasėje.
2030– 2100 Vakarinė ruoša. Asmens higiena. Vaiko turimų higieninių įgūdžių įvertinimas, esant poreikiui – pagalbos organizavimas.
2100 – 2130 Dienos/ savaitės aptarimas. Kilusių sunkumų ar klausimų dėl Centro veiklos, adaptacinių procesų analizavimas. Dienos/savaitės pasiekimų įvertinimas/įsivertinimas.
2130-2230  Pasirinktis TV laidos/ kino filmo stebėjimas ir aptarimas, dalijimasis įspūdžiais. Mokinio perdavimas naktiniam budėtojui.
2230-800  Poilsis (tylos metas).

 

________________________________